Покана консултации СИК/ПСИК

Публикувана на 22.08.2022г.

Рег.№51-00-7/22.08.2022г.

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

ПАРТИЯ „ДПС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

ГРАД ДОБРИЧ

 

Относно: Консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

      и на подвижна СИК (ПСИК)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изискванията на чл. 90, 91, 92, 95, 96, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, Решение № 1281-НС от 16.08.2022г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) Ви уведомявам за предстоящите консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община град Добрич за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание на Република България. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Консултациите ще се проведат на 26.08.2022 г. (петък) в 10.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, Бизнес зала на 1-ви етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

 

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

 

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

Информацията по буква „а“ и по буква „г“ следва да се представи на хартиен и електронен носител (CD или по е-поща на адрес dobrich@dobrich.bg).

 

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК, са подробно изложени в Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК.

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, такава секция се образува, ако в срок до 17.09.2022г. включително (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления, съответстващи на изискванията на ИК. В т. 3 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК се дава възможност консултациите за състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) да се проведат едновременно с консултациите за съставите на СИК.

С оглед на по-добра организация и оперативност в съвместната ни работа, моля да представите Вашите предложения за състав/състави и на ПСИК по изискванията в горните букви „а“ и „г“ - за да бъдат изпълнени изискванията за образуване на такава секция/секции.

 

Приложения:

  • Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК с Приложение - Методически указания на ЦИК за определяне съставите на СИК;
  • Решение №15-НС от 18.08.2022г. на РИК Добрич;
  • Таблица с разпределение на съставите на СИК по партии/коалиции съгласно Методическите указания;
  • Примерна цветна схема на разпределението на членовете на СИК по партии/коалиции;
  • Примерно разпределение в таблица на състав/и на ПСИК;
  • Модел на таблица (на Excel) за попълване поименния състав на СИК/резервни членове/ПСИК.

 

С уважение,

 

/п/

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
15.72° C ясно небе
Нагоре