Обявление № 70-00-1806/16.08.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1806

град  Добрич 16.08.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 36-22 от 28.07.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.386.54 и ПИ 72624.386.56 по КККР на град Добрич, за промяна от земеделска територия „ДРУГ ВИД ПОЗЕМЛЕН ИМОТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНО СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ – „Пп“, с устройствени параметри: Пл. застр. 50-80%, Кинт ≤ 1,0-2,5, Пл. озел. 20-40%.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич в Рубрика „Обяви и съобщения“ / „Съобщения  по устройство на територията“.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Решение 36-22/28.07.2022г.

ЧИ на ОУП_386.54 и 386.56

предстои обнародване на Решението в Държавен вестник

 

публикувано в рубриката на 16.08.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.39° C предимно облачно
Нагоре