План за действие на Община град Добрич за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

          Планът за действие на Община град Добрич за изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 е разработен в съответствие с  Националния план за действие за периода 2022-2023 г.

          Цялостната концепция на Плана е съобразена със стратегическата цел на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), а именно:

Създаване на условия за равнопоставеност, приобщаване и участие на ромите, чрез осигуряване на достъп до права, стоки и услуги, участие във всички сфери на обществения живот при спазване принципите на върховенството на закона и недискриминация.

          Планът е разработен от Общински оперативен екип съгласно заповед №1004/22.06.2022 г. на кмета на Община град Добрич и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика.

        Основен принцип при разработването на Плана е партньорството и широките консултации с всички заинтересовани страни. Партньорите са консултирани на всеки етап от процеса на подготовка на документа в стремеж за повишаване на качеството му и отразяване на реалните и обществено значими проблеми в социално-икономическото развитие на общината, както и обхващане на всички възможни решения.    

Планът за действие на Община  Добрич за равенство, приобщаване и участие на ромите  за периода 2022-2023 г. е стратегически документ, израз на ангажираността на местната власт за решаване на проблемите на ромите, както и на други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Настоящият документ е изготвен в съответствие с действащите стратегически, оперативни и национaлни документи на отговорните  институции – Министерството на образованието и науката; Министерството на здравеопазването; Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на труда и социалната политика; Министерството на културата; Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието; Комисията за защита от дискриминация и др. в изпълнение на националната политика за повишаване на качеството на живота и за гарантиране на равните възможности на българските граждани.

Планът потвърждава ангажимента на местната власт  за сътрудничество с всички заинтересовани страни за справяне със съществуващите проблеми и предизвикателства пред ромите.

           Планът за действие е отворен документ, който подлежи на актуализация, допълване и изменение.

 

  1. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА

        Анализът обхваща шест приоритетни области на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и социално включване, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

        Изготвен е от Община град Добрич  през 2021 г. във връзка с писмо изх. РкД-39-39/07.07.2021 г.  на Областния управител на област Добрич,  в партньорство с институции и организации, заинтересовани от реалните нужди и проблеми на ромската общност и имащи пряко отношение  относно решаването им.

        Анализът, като част от процеса на планиране потвърждава ангажимента на Община град Добрич за сътрудничество с всички заинтересовани страни за справяне със съществуващите проблеми и предизвикателства пред ромите, за които има риск да се влошат от въздействието на пандемията от COVID - 19.

        В настоящия  документ терминът  „роми“ се използва като общ термин, включващ, както българските граждани, които се определят като роми, така и за граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които околното население  възприема като такива, независимо от тяхното самоопределяне.

        Община град Добрич прилага общ и целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход и не изключва оказването на подкрепа и на лица в неравностойно положение от други етнически групи.

        Интеграцията изразява шансовете и възможностите на всички български граждани в различните области на живота, издига тяхната активност в реализацията на демократичните процеси в България без значение от етническия  произход.

         В град Добрич, процесът на интегриране, равнопоставеност, приобщаване и участие на ромите, както и на други граждани в уязвимо социално положение, близко до това на ромите, е непрекъснат.

        Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и маргинализирани ромски общности и показа спешната нужда от по-ефективни мерки на местно ниво.

        Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите изисква сътрудничество на всички институции, пряко ангажирани на местно ниво, както и пълноценно участие на ромите в този процес.

         Планът за действие следва приоритетите и целите на Националната стратегия.

         В практическата реализация на Плана  ще бъде прилаган интеграционен принцип на база на равнопоставеност и равна отговорност.

        По данни от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Община град Добрич има следната етническа структура, касаеща 84170 лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност: българска - 73657, турска - 6795, ромска - 2482, друга - 528, не се определя -708. Данните посочват като най-многобройна етническа група българската, следвана от турската. На трето място са българските граждани, самоопределили се като роми, но е налице тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци и др.  

 

Община

 

 

 

 

Лица, отговори-ли на добровол-ния

въпрос за етническа принадлежност

Етническа група

Не се само-определям

българска

турска

ромска

друга

ДОБРИЧ

 

 

84 170

 

73 657

 

6 795

 

2 482

 

528

 

708

 

 

     Част от хората, които околните наричат „роми“ се самоопределят като българи, турци и др., което произтича от правото им да определят етническата си принадлежност или да не посочат такава.  Поради тази причина не е възможно да се посочи точния брой на ромското население. Трябва да се има предвид, че извън преброяването на населението, данни по етнически признак не се събират.  Данните, с които разполага Дирекция „Бюро по труда“ са на основа на доброволна информация по етнически признак.

        Планът за действие на Община град Добрич  очертава основните принципи на общинската политика за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход и други живеещи в сходна ситуация.

       Възрастовата структура на ромите показва ясно изразена тенденция – с нарастване на възрастта намалява относителния им дял:

-определилите са като роми деца от 0 до 9 г. съставляват 4,9% от всички деца на тази възраст;

-относителният дял на ромите на възраст от 10 до 19 години е 4,5 %;

-относителният дял на ромите в работоспособна възраст /0-64 години/ е 2,6%, а на тези в пенсионна възраст е едва 0.8%.

 

Възраст

По пол

Етническа група

общо

мъже

жени

българска

ромска

турска

друга

общо

91 030

44 096

46 934

73 657

2 482

6 795

528

0-4

4 141

2 197

1 944

2 769

206

412

9

5-9

3 839

1 953

1 886

2 503

184

346

13

10-14

3 934

2 020

1 914

2 855

206

416

11

15-19

4 722

2 375

2 347

3 628

186

468

13

20-44

32 586

16 621

15 965

25 755

1 063

2 879

176

45-64

28 163

13 386

14 777

23 848

524

1 736

241

65-79

11 092

4 605

6 487

9 956

100

472

43

80-84

1 682

660

1 022

1 546

11

46

15

85+

871

279

592

797

2

20

7

 

      При изготвяне на настоящия план се приложи интегриран подход, при който едновременно  ще се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на видими  и трайни резултати.

        

  1. Приоритет „ОБРАЗОВАНИЕ”

 

        Община  Добрич има добре развита образователна структура. Дирекция „Хуманитарни дейности“ осъществява държавната и общинската политика в сферата на образованието в град Добрич.

        През учебната 2020/2021 година общинската образователна система обхваща 14 детски градини, 6 основни училища, 1 обединено училище, 2 профилирани гимназии, 5 средни училища, 2 професионални гимназии, Спортно училище и Център за подкрепа за личностно развитие - Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич функционират 4 професионални гимназии към МОН, Център за специална образователна подкрепа, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, 2 частни гимназии, 1 частно основно училище, 2 колежа и 1 висше училище с изнесено седалище в град Варна. С решение №23-15/29.06.2021 г. на Общински съвет град Добрич шест детски градини са преобразувани в три.

        В Община град Добрич 6 училища имат статут на иновативни – СУ „Димитър Талев“, СУ „Св. Кл. Охридски“, СУ „Любен Каравелов“, ЧПГТП „Райко Цончев“, ОУ "Стефан Караджа" и ЧСУ "Леонардо да Винчи".

        През учебната 2020/2021 г. в общинските училища се обучават 7 344 ученици, разпределени в 333 паралелки и групи. Целодневно обучение се провежда в 116 групи с 2 438 ученици. В държавните професионални гимназии се обучават 1243 ученици в 56 паралелки.

         В 14 детски градини са обхванати 2188 деца от 3 до 6 годишна възраст в 88 групи. В 7 полудневни и 2 целодневни групи към училищата са обхванати 133 деца.

         В Община Добрич успешно се прилага информационна система НЕИСПУО на МОН за установяване реалния брой на подлежащите и постъпили в училище ученици. Актуализирани са и са утвърдени от кмета на общината Правила за прием на ученици в първи клас, като същевременно са определени прилежащи райони на всяко училище. Ежегодно, до края на м. януари, всяко училище получава списък с подлежащите на задължително обучение в подготвителна група или в първи клас.

        В общинската образователна система са застъпени всички профили – хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Приемът на ученици в различните училища се регулира посредством съгласуван от Кмета на Общината и ПК „Наука и образование“ План за прием на ученици след завършено основно образование. Осигурена е равнопоставеност в достъпа до образователните институции, независимо от етническия произход.

        Приоритети са  повишаване качеството на образование, задържане на децата в училище,  осигуряване на толерантна  среда на обучение.

        Създадени са условия за осъществяване на приобщаващо образование, което се изразява в прилагането на диференциран и индивидуализиран подход към децата и учениците, включително от уязвими групи, в това число роми, чрез компенсиране на затрудненията при усвояването на учебното съдържание, липсата на мотивация и трудностите при завършване на клас, етап или степен на образование. Прилагат се мерки за развитие потенциала на онези от тях, за които майчиният език е различен от българския и които не владеят добре български език. Заедно с работата по Механизма  за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст приоритетно се осъществява и работа с родители от уязвими групи, в това число роми.

        Ситуацията с разпространението на COVID-19 изправи българската образователна система пред сериозно предизвикателство – да се модернизира по такъв начин, че да не задълбочи дистанцията в образованието. Въведено бе електронно обучение чрез използване на средствата на информационните  и комуникационните технологии.

       ДГ №12 „Щурче“,  ДГ №17 „Първи юни“, ДГ№23 „Звездица“, ДГ №26 „Звънче“, ДГ №27 „Славейче“ и ДГ №32 „Зорница“  работят по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”  дейност №1 „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“ и дейност №2 „Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.“

        Създадени са условия за подкрепа, образователна интеграция и социализация на деца и ученици от етнически малцинства. Изградена е приемственост, осигурен е равен достъп до образование, култура и спорт.

        Процесът на осигуряване на  равен достъп до качествено и приобщаващо образование и за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход са тясно свързани и са съпътствани от унаследени във времето негативни фактори. Делът на децата и учениците от ромски произход в детските градини и училища, които се намират в близост до ромските квартали е голям. Това са ОбУ „Йордан Йовков”, ОУ „Панайот Волов”, ОУ „Никола Й. Вапцаров”, ДГ №24 „Приказен свят“,  ДГ №26 „Звънче“ и ДГ №32 „Зорница“. Обикновено децата посещават училища в близост до дома си,  поради това етническият състав на паралелките отразява етническия състав на квартала.

       Ефективна практика с добро въздействие е въвеждането на образователни медиатори, на които изключително много се разчита относно решаването на проблема с обхвата и отпадането.   Назначени са  двама образователни медиатори в Младежки център - Добрич,  двама в ОУ „Панайот Волов“ и по един в  ОУ „Н.Й.Вапцаров“, Обединено училище „Йордан Йовков“, ПГТОЛП.  Като елемент от превенцията,  не може да се разчита, че само те ще решат тези проблеми. Медиаторите работят със семействата в посока на убеждаване за важността от редовното посещаване на училище. Те са посредник между семействата, учениците и училището и спомагат за обхващането и по-доброто училищно образование чрез: посещения в домовете на ученици от уязвими групи, разговори с родители на ученици, застрашени от отпадане от образователната система, срещи и беседи сред ромската общност, подпомагане формирането на положителна нагласа към учебния процес.

       В град Добрич няма данни за дискриминационно отношение към ромски ученици. Създават се възможности за допълнителни занимания с ученици, които срещат затруднения в усвояването на учебния материал.  През учебната 2020/2021 г. образователните медиатори осъществиха контакт с родители на отсъстващи ученици.  По време на обучението в електронна среда бяха предоставени материали на книжен носител, на деца без електронни устройства. Многократно бе обхождан кв. „Изгрев“ във връзка с формиране на паралелки за първи клас, отсъстващи ученици и за други дейности, свързани с провеждането на учебния процес.

       Образователната политика на Община град Добрич е насочена към осигуряване на равен достъп за развитие на всички деца и ученици, без оглед на етническа, расова или религиозна принадлежност. Детските градини и училища реализират проекти, насочени към създаване на благоприятна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание в процеса на интеграция на деца и ученици от ромски произход, както и за повишаване качеството на образование и отпадането от образователната система.     

       Община град Добрич целенасочено работи за осигуряване на качествено образование и пълноценно интегриране на децата и учениците от ромския етнос.

        Училищните ръководства и учителите оказват необходимата подкрепа на роми и на други лица от социално уязвими групи за завършване на образование.

        Надграждат се знанията, уменията и компетентностите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и за преодоляване на стереотипи и дискриминационни нагласи чрез организиране и участие в подходящи обучения.

        Училищните ръководства и учителите полагат максимални усилия за създаване на привлекателен социално-психологичен климат за  децата, постигане на етническа толерантност и включване на мултиетнически елементи в учебния процес.

        Децата и учениците  с ромски произход участват активно в мероприятия, концерти, спортни прояви,  конкурси и състезания.

        Трудностите при интегрирането на  част от децата и учениците произтичат от ниския стандарт на живот на семействата им, отрицателното въздействие на средата, трудно овладяване на българския език и изграждане на езикова култура.  Необходимо е да продължат усилията за привличане и и задържане на учениците с дейности, осигуряващи етническо и културно многообразие, както и за овладяване на български език.

 

  1.   Приоритет „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

         Подобряването на здравето на всички граждани е в основата на политиките в областта на общественото здраве. Целите по този приоритет са насочени към  активна промоция на здраве, превенция на хроничните незаразни болести и социално значими болести,  активно подпомагане на уязвими групи за получаване на  ефективен достъп до здравни грижи и здравно обслужване. 

        Община град Добрич  осигурява равен достъп до всички видове медицински услуги на своите граждани, независимо от етническия им произход,   вероизповедание и социален статус.

         Изключително важна е ролята и посредничеството на здравните медиатори, които са свързващо звено между уязвимите групи от населението и системата на здравеопазване. Медиаторите работят предимно с лица с ниска здравна култура, улесняват достъпа им до здравни услуги, както и подпомагат процеса на приобщаване на ромите сред българското общество. Повишаването на здравната култура и информираността е важна стъпка за осъзнаване на необходимостта от здравни грижи и услуги.

         Усилията на медиаторите са насочени  към кварталите с компактно ромско население. Провеждат индивидуални и групови консултации, мобилна работа, съдействат за осъществяване на планови имунизации, профилактични прегледи и др. В  условията на пандемия се  реализират  и следните дейности:

         -поставяне  на обществени места в ромските квартали и разпространение по домовете на информационни материали със съвети относно противоепидемичните мерки, препоръчани от СЗО за предпазване от COVID - 19;

        -посещения по домовете в кварталите с концентрация на ромско население и извършване на разяснителна кампания относно използване на лични предпазни средства с цел предотвратяване на заразяване с вируса;

       -разясняване на начините на разпространение на вируса и симптомите на заболяването;

       -обясняване на алгоритъма, който трябва да се следва при съмнение за заразяване с COVID -19 и какви са стъпките за контакт с личен лекар или ЦСМП;

      -следене за спазване на карантинните мерки на поставените под карантина лица;

      -даване на указания за последващите действия след изтичане срока на карантината;

      -подаване на сигнал на горещия телефон, посочен от общината, за лица, нуждаещи се от закупуване на хранителни продукти и лекарства;

      -участие в раздаването на хранителни и санитарни пакети при дарителски инициативи или акции на БЧК;

      -раздаване на предпазни маски, ръкавици и сапуни на многодетни семейства, предоставени от Националната мрежа на здравните медиатори;

      -осъществяване на обходи съвместно с органите на МВР;

      -оказване на съдействие за ваксиниране /ваксинирани са  49 души/;

      -съдействие за тестване на лица със симптоми на COVID-19.

        Първичен здравен център обслужва предимно население от ромски произход, което е здравно неосигурено и няма достъп до медицинско обслужване.  В центъра работят четирима здравни медиатори, назначени с трудов договор към Община град Добрич. Основните усилия на общопрактикуващия лекар и медиаторите са съсредоточени към зоните с компактно ромско население. През периода 2020-2021 г. е осъществена успешна съвместна дейност на Първичен здравен център и медиаторите,  предвид създалата се епидемиологична обстановка,  с цел превенция на COVID-19.

        Регионална здравна инспекция /РЗИ/ извършва дейности на територията на град Добрич по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение в рамките на регионални здравни програми и спазвайки указанията на Министерството на здравеопазването. Приоритетна цел е преодоляване на негативните тенденции в здравното състояние на хората в неравностойно положение, осигуряване на равен достъп до здравни услуги и превантивни програми.

        Усилията на инспекцията са насочени към провеждане на широка разяснителна дейност за подобряване информираността на ромите за правата и задълженията им като здравноосигурени лица, за подобряване на здравните знания, нагласи и поведение,  за подобряване на достъпа до здравни услуги посредством:

      -повишаване на информираността в областта на общественото здраве чрез провеждане на здравно-образователни дейности в учебните заведения;

      -подобряване достъпността до здравни знания на роми, отпаднали от училище;

      -разпространение на здравно-образователни  материали;

      -подобряване достъпа до здравни услуги;

      -осигуряване на висок имунизационен обхват сред ромското население  и обхващане на всички деца с необходимите ваксинации;

      -провеждане на разяснителни дейности във връзка с превенция на COVID-19 и имунизацииите  с ваксини срещу COVID-19;

      -установяване степента на информираност и развитие на знания и умения на млади семейни роми, за условията и факторите за безрискови за здравето им сексуални и репродуктивни практики;

      -осигуряване на участие на представител на ромите в дейности по промоция на здравето и здравно образование сред ромските общности;

      -подобряване на чувствителността и мотивацията на представители на малцинствата към търсене на специализирана медицинска помощ.

        Служителите на дирекциите на РЗИ – Добрич извършват дейности, с насоченост и акцент към ромския етнос и уязвими групи.

        Дирекция „Обществено здраве” реализира разяснителни кампании сред ромското население, включително с участието на здравните медиатори.  Провеждат се информационни кампании, обучения и лекции/беседи на теми: „Здравословно хранене”, „Физическа активност”, „Тютюнопушенето – рисков фактор за появата на сърдечносъдови, онкологични и други заболявания”, „Превенция на злоупотреба с алкохол”, „Психоактивни вещества”, „Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции”, „Сексуално и репродуктивно здраве”, „Превенция на агресивното поведение в училище”, “ Модели за справяне с формите на агресия”, „Себепознание. Ценностна система”, „Умения за общуване – вербални и невербални”. Предоставят се здравно-образователни материали по дискутираните теми.  Служителите на дирекцията работят активно с млади хора, основно чрез провеждане на лекции и обучения в училищата, в които учат ученици от ромската етническа общност. Провеждат се обучения на деца, настанени в ЦНСТ 1, 2, 3  и Преходни жилища на тема  „Превенция на ХИВ/СПИН“ и „Превенция на сексуално преносими инфекции“. Организират се и се провеждат Кампании по повод  14 февруари – Ден на влюбените и 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Периодично се провежда организационно-методична дейност на медицинските специалисти от Детско и училищно здравеопазване при организирането на кампании и инициативи в училищата, в които преобладават ученици от ромски произход.

        Служителите от Дирекция „Надзор на заразните болести” издирват и уточняват децата без избран общопрактикуващ лекар, като за целта се използва информация, предоставена по електронен път от родилните отделения на лечебните заведения по общини ежемесечно и актуализираната пациентска листа от РЗОК. Данните от родилните отделения се съпоставят с актуализираната пациентска листа от РЗОК и със списъци от ГРАО, проверка се прави и в НЗОК онлайн. Децата без личен лекар се картотекират в журнал и при необходимост се  изпращат писма до родителите.

         На тримесечие се приемат отчетите на  ОПЛ  за извършените дейности по имунопрофилактика, на шестмесечие се анализира имунизационния обхват в областта с ваксините по имунизационния календар на страната.

        При епидемиологичните проучвания се акцентира на избора на лекар и ползата от ваксинациите. Извършват се разяснителни дейности във връзка с превенция на COVID-19 и имунизациите срещу COVID-19.

         На РЗИ – Добрич се предоставят ежегодно мобилни кабинети – клинична лаборатория, мобилен  ехограф, детски кабинет, флуорограф, АГ кабинет, обща медицинска практика за извършване на минимум 500 профилактични изследвания/прегледи на лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения. Целевите групи са лица в неравностойно положение със специален фокус към ромите, здравно неосигурени лица и такива със затруднен достъп.  Основна цел е осигуряване на равенство  в достъпа до здравни услуги на лица в неравностойно положение, както и повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация.

 

  1.    Приоритет „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”

         Жилищните условия и заобикалящата среда са изключително важен фактор за определяне качеството на живот на хората. Успешната интеграция на ромската общност включва и подобряването на жилищните им условия.

        Обособяването на квартали с предимно ромско население е пречка за цялостното приобщаване на ромите, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на изключването им.

         Ромите, работещи в чужбина влагат средства в подобряване на  условията в съществуващ собствен сграден фонд или закупуват жилища извън ромските квартали.

         Жилищната политика на Община град Добрич се прилага независимо от  етническия произход. Жилищното настаняване се осъществява от „Жилфонд - инвест” ЕООД  и цели повишаване качеството на жилищно-битовите условия и  осигуряването на нормална среда за живот на нуждаещи  се  жители  на  Добрич.

         В много от сградите в режим на етажна собственост, включени в Националната програма за енергийна ефективност, има апартаменти от общинския сграден фонд. В тях са настанени и ромски семейства. Чрез прилагането на мерките за енергийна ефективност  се подобряват  условията за обитаване.

         Като част от общата жилищна политика е подобряването на техническата инфраструктура. При реализираните  дейности по мащабния Интегриран проект за водния цикъл на град Добрич се подмениха  водопроводите и в кварталите с компактно ромско население.

         Необходими са  мерки за благоустрояване  на квартали с преобладаващо  ромско население, с цел подобряване на средата на живот.

На територията на община Добрич голям брой представители на ромския етнос има в квартал „Балик“.

Общината разполага с 1406 жилища за отдаване под наем, като тя е с един от най-големите жилищни фондове в страната. Резервният жилищен фонд на общината включва 45 жилища, като в тях се настаняват предимно едночленни домакинства, самотни майки с деца и семейства, които са безработни и се издържат изцяло от социални помощи, пенсии и детски добавки.

          Необходими са средства за цялостен ремонт на жилищни блокове с концентрация на ромско население в град Добрич – ж.к. „Балик“ бл. 42, 46, 55, 66. В посочените блокове, процентът на общинските жилища е почти 100, като концентрацията на ромско население е най-голяма в тях. Живущите в тези блокове нямат годни условия за живеене. Блоковете са изцяло разбити, липсват прозорци по площадките на етажите, избите са наводнени, има наличие на влага и мухъл, редовно се разбиват от недобросъвестни граждани.

            Всички горецитирани проблеми водят до това, че е невъзможно към момента да настаняваме семейства да обитават тези общински жилища. Голяма част от наемателите желаят да бъдат преместени, като това води до необитаване на много от общинските жилища.

            Община град Добрич не разполага с достатъчно финансови средства, за да извърши цялостен ремонт на горепосочените блокове.

            Местоположението на блоковете е много добро за настаняване на граждани от ромски произход, защото най-голяма концентрация има там. При цялостно ремонтиране на тези блокове, ще бъде възможно настаняването на ромски семейства/домакинства, които да стопанисват и поддържат жилищата.

            Политиката на Община Добрич е насочена към подобряване на жилищните условия, като се цели осигуряване на достъпни и годни за обитаване общински жилища за настаняване на уязвимите групи от населението, чрез осигуряване на средства по проекти или финансиране от собствения бюджет.

 

4.   Приоритет „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”

       Успешната интеграция на пазара на труда и повишаване на пригодността на заетост на групите в неравностойно положение на пазара на труда е един от основните приоритети на активната политика по заетостта.  Чрез прилагането на комплекс от мерки за подпомагане на прехода от неактивност и безработица към заетост или образование към заетост се цели успешна интеграция на тези лица, както на пазара на труда, така и в социално-икономическия живот в Добрич.

        Към 01.01.2021 г. безработните лица, регистрирани в ДБТ Добрич  гр. Добрич са 2425 . Делът  на самоопределилите се  като роми е 1,86% или в абсолютна стойност – 45 души.

        Регистрираните младежи на възраст до 29 г. в началото на 2021 г. са били 216.

        Регистрираните жени бележат лек превес – те представляват 56,58% от всички регистрирани или 1372 бр.         

        По отношение на квалификацията ситуацията е следната:

     -с висше образование – 496 лица;

     -със средно образование – 1530 лица;

     -с основно образование – 204 лица;

     -с начално и по-ниско образование – 195 лица;

       През 2020 г. на работни места за субсидирана заетост са включени безработни лица от Добрич, както следва:

     -по мерки за заетост – 32 лица;

     -по програми за заетост, финансирани от Държавния бюджет – 28 лица

     -по схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“ –  167 лица;

       През  изтеклата години  по различни програми и мерки за заетост са разкрити работни места, както следва:

     -по национални програми – 21 работни места;

     -по браншови програми – 8 работни места;

     -по регионални програми – 2 работни места;

     -по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 289 работни места.

       Предприемачеството,  като форма на самонаемане е вариант за постигане на по-високо ниво на заетост, реализиране на идеи и новаторство. Тази възможност се промотира усилено от трудовите посредници на Бюрото по труда. Законодателят е предвидил различни форми на подкрепа за лица, решили да се възползват от тези възможности. Едната от тях е получаване полагащото се парично обезщетение за безработица наведнъж, а втората е изплащане на еднократна помощ за направени разходи. Всеки безработен би могъл да получи професионална консултация при своя трудов посредник при оформяне на идеята и изготвяне на бизнес проекта си.

       Разширяването и укрепването на социалния диалог води до редица положителни ефекти във всички сфери на обществения живот. Такива са – повишаване ефективността на работата на всяка институция и в частност на Бюрото по труда, осигуряване на законност и прозрачност в  работата, постигане на силна ангажираност и отговорност към резултатите. Социалното партньорство в областта на политиката по заетостта е развито  на регионално равнище. Неговата същност се изразява чрез:

     -Комисията  по заетостта, където се определят приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта и се разработват регионални програми за заетост в съответствие с националните приоритети;

    -Съвета  за сътрудничество към Бюрото по труда, осъществяващ пряко наблюдение и контрол върху провежданата политика по заетостта.

       Трудовото медиаторство е форма на подкрепа при осъществяване на трудовата реализация при лица, останали дълго извън пазара на труда, загубили трудовите си навици, изпитващи притеснение при приспособяване към определена трудова среда или трудов колектив. От тази услуга биха могли да се ползват и лица с повече от един безработен член в семейството. Трудовите медиатори  са  обучени да работят с проблемни клиенти, да бъдат търпеливи и подкрепящи, да търсят и намират решения на специфични проблеми, свързани с пазара на труда.

       Община град Добрич прилага активна социална политика и акцентира усилията си по посока подобряване качеството на живот на ромите и другите уязвими групи граждани. От особенна важност за това са възможността за ползване на различни видове социални услуги.

       На територията на Община град Добрич функционират 10 социални услуги за деца и младежи и 9 за пълнолетни лица. От посочените услуги 18 са държавно-делегирана дейност, а една – Домашен социален патронаж се финансира от общинския бюджет. Приоритет в социалната политика на Община град Добрич е да осигурява устойчивост на предлаганите социални услуги и да се стреми да предложи подходяща услуга на всеки нуждаещ се гражданин на общината.

       Освен услугите държавно-делегирана дейност, към момента се предоставят още шест услуги по проекти, финансирани по различни оперативни програми.

    

       Услуги държавно-делегирана и местна дейност:

      -Дневен център за деца с увреждания – капацитет 70 деца;

     -Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – капацитет 40 лица;

     -Център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 45 лица;

     -Защитени жилища за жени със затруднения в интелектуалното развитие – капацитет 8 + 6 / 14 лица;

     -Преходно жилище – капацитет  8 места;

     -Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, 2 и 3  -  капацитет 3 х 15 деца – общо 45 места;

     -Комплекс за социални услуги, включващ  четири Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – капацитет 56 места;

    -Център за обществена подкрепа-2 - капацитет 30 лица;

    -Домашен социален патронаж – капацитет 350 лица;/местна дейност/

     -Дом за стари хора – капацитет 115 лица;

    -Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – услугата е предоставена на външен доставчик ЦПЗ „Д-р П. Станчев”, капацитет 30 лица;

    -Център за обществена подкрепа – услугата е предоставена на външен доставчик – БЧК град Добрич, капацитет 25 места;

     -Асистентска подкрепа – нова социална услуга, стартирала в началото на 2021 г., с капацитет 47 места.

 

       Услуги, които се предоставят към момента по проекти:

     -Приемна грижа по проект  „Приеми ме 2015“ с общ брой на приемните семейства към момента 61, а на настанените деца – 48. Над 90% от настанените деца са от ромски произход;

     -„За равен шанс за децата” – предоставяне на 6 интегрирани услуги в Общностен център за деца и семейства на 1770 деца и техните семейства от началото на проекта до момента, намиращи се в риск от социално изключване.  По проекта  се работи предимно с деца и семейства от ромски произход.

     -проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“ по Програма за храни и/или основно материално подпомагане  в периода 04.01-27.04.2021 г. за 113 потребители от най-уязвимите социални групи и/или на хора, поставени под карантина; предстои през м. октомври 2021 г. да стартира отново – работи  се и с потребители от ромски произход, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ като целева група, отговаряща на условията на проекта;

     -„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3, свързан с превенция разпространението на COVID-19. Услугата се предоставя на 591 потребители;

     -проект „Наблюдавано жилище за младежи в град Добрич“ – предоставяне на  социална услуга за 6 младежи на възраст от 18-21г., включително и за младежи от ромски произход;

    -Изпълнение на дейностите по одобрен за финансиране проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ в две направления:

     -Направление 1 – предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за  158 потребители;

     -Направление 2 – превенция на COVID-19 в социалните услуги държавно-      делегирана дейност на територията на Община град Добрич;

      Стартира нова социална услуга  - Приют за бездомни лица и семейства с капацитет 15 места, финансиран по проект на Оперативна ОП „ Развитие на човешките ресурси“;

       От регистрите на социалните услуги за деца от резидентен тип в Община град Добрич е видно, че повече от 80% от децата са от ромски произход, от бедни семейства, живеещи в лоши материални условия  и изпаднали в невъзможност да полагат грижи за децата си в семейна среда. В услугата „Приемна грижа“ процентът на настанените деца от ромски произход е над 90, като перспективата на тези деца е да бъдат вписани в регистъра за осиновяване или да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, което се случва значително рядко. Ако децата са на по висока възраст, осиновяването става почти невъзможно, дори и международното, и децата остават в системата на приемната грижа до навършване на пълнолетие, след което в повечето случаи попадат отново в системата на социалните услуги и грижи. Социални услуги /преди всичко резидентен тип/ ползват деца от ромски произход,  по - малък е дялът на децата от ромски произход, ползващи социални услуги в общността в Центровете за обществена подкрепа. Изключително успешна услуга се оказа Общностния център за деца и семейства, който съвсем целенасочено е ситуиран в район с преобладаващо ромско население. От стартирането на проекта през  2016 г. до момента, преминалите  през центъра деца и семейства са получили услуги от различни специалисти - психолог, юрист, педиатър, медицински сестри, гинеколог, акушерка и социални работници. Предоставя се подкрепа на деца с увреждания и техните семейства за включване в масови или специализирани учебни заведения като част от изпълнение на услугите „Ранна интервенция на уврежданията” и „Индивидуална педагогическа подкрепа на децата за училище”, повишаване на родителския капацитет относно грижата за развитието на техните деца, здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, прегледи и диагностика на психомоторното развитие, индивидуална педагогическа подкрепа.

        По отношение на  пълнолетното население от ромски произход – там делът на ползващите социални услуги е значително по-малък, което не се дължи на липсата на достъп до такива. Традиционно ромското население рядко ползва услугата Домашен социален патронаж, тъй като за нея се заплаща ежемесечна такса. Повече потребители от ромски произход ползват услугата по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“ по Програма за храни и/или основно материално подпомагане. Останалите услуги – Дневни центрове за хора с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Домът за стари хора, Защитени жилища са достъпни за всички лица, независимо от техния етнос, при заявено от тяхна страна желание.

         Дейността на Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич е да гарантира правото на всички граждани в Република България на социално подпомагане, чрез социални помощи и социални услуги. Дирекцията провежда социална политика в областта на социалното подпомагане, закрила на детето и социална интеграция на хората с увреждания. Осигурява правата на лицата и семействата  за подпомагане с месечни, целеви, еднократни социални помощи  и предоставяне на месечни добавки за социална интеграция и рехабилитация. Извършва социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел осигуряване на социални помощи и услуги. Няма точни и систематични данни за дела на ромите сред хората, обект на социално подпомагане. Основните причини за необходимостта от социално подпомагане са безработица, ниските и непостоянни доходи на домакинствата, все повече нарастващата бедност, липсата на мотивация за посещение в училище, ниска здравна култура и липса на семейно планиране, голям брой деца, които се отглеждат в семейството. Повечето от целевата група безработни, не търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот. Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи.

        Приоритетна роля за запазване и подобряване  качеството на живот на уязвимите групи има социалното подпомагане. В резултат на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка се наложиха промени в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. Даде се възможност на лица и семейства, които след 13.03.2020 г. са останали без работа, прекратили са своята дейност или са в неплатен отпуск тъй като децата им /до 14 г./ са на дистанционно обучение, да имат право на месечна целева помощ.

         През 2020 г. на територията на град Добрич:

-701 семейства с деца до 14-годишна възраст, които не посещават училище/детска градина поради въведени ограничения са подпомогнати с месечна целева помощ;

-115 лица и семейства месечно са подпомогнати със средства, които допълват или заместват собствените им доходи до основните жизнени потребности;

-1815 лица и семейства са подпомогнати с целева помощ за отопление;

-На 151 лица и семейства е отпусната еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали потребности или при извънредно положение.

        С постановление на Министерски съвет от 09.11.2020 г. бе приет Правилник за прилагане на Закона за социални услуги, който урежда реда и начина за ползване на социалните услуги.

        Социалните услуги се предоставят, както в специализирани  институции, така и в общността, включително и в домашна среда. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях.

        Личната помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен и социален характер. Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по родена Закона за хората с увреждания от ДСП – Добрич.

         През 2020 г. са изготвени 3829 индивидуални оценки, в сравнение с 2019 г. -1394 индивидуални оценки, на база на които е отпусната месечна финансова помощ през 2020 г. на 3223 лица, а през 2019 г. на 1234 лица с увреждания. Издадените направления за ползване на услугата „Лична помощ“ през  2020 г. са 261, а през 2019 г. технически средства са отпуснати на 2010 лица. Видно е, че  е увеличен броят на подпомогнатите лица с увреждания, което се дължи на промени в нормативните актове и увеличен  брой на издадените ЕР на ТЕЛК.

        В отдел „Закрила на детето“ през изтеклата година са постъпили 345 сигнала на деца в риск, в сравнение с 2019 г. – 329 сигнала.  От  345 броя сигнали са открити 106 случая.  Преобладаващи рискове са – деца изоставени от родители и неполагащи грижи за тях, конфликт между роднини, спор за упражняване на родителски права, финансова невъзможност.

        Социалното подпомагане се предоставя по начин, който запазва човешкото достойнство на гражданите, и се основава на социална работа, като се прилага индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите на лицата и семействата.

        Областната организация  БЧК е част от най-голямата световна хуманитарна мрежа и в действията си се ръководи от основните принципи и ценности на Международното движение на Червения кръст/Червения полумесец. Червенокръстките дейности имат силно влияние върху живота в общностите и уязвимите хора, тъй като  непрекъснато се влагат усилия, време и ресурси в разнообразни дейности и услуги. Организацията осигурява помощ и подкрепа съобразно възможностите си и в зависимост от степента на човешкото страдание, като осигурява предимство на онези, които се намират в най-голяма уязвимост. БЧК изпълнява програми и проекти като не осигурява преимущество по отношение на националност, религия, раса, етноси, както когато подпомага материално и финансово, така и когато предоставя социално-здравни и образователни формати. Организацията е разпознаваема сред ромската общност, като възможност за хуманитарно подпомагане, застъпничество и лобиране при висока степен на уязвимост, в областта на превенцията и като доставчик на социални услуги на деца в риск и техните семейства. В тази насока БЧК Добрич има принос и за ограничаване на детската бедност и последващото социално изключване на ромите.

        Акценти от дейностите на организацията за приобщаване и участие на ромите,  и източниците на подпомагане:

-Дарителската кампания на БЧК и Била България  –  „Купи и дари“ – хранителни продукти от първа необходимост, подпомогнати 40 лица на стойност 500 лв;

-Програма „Партньорска мрежа за благотворителност“ проект „Топъл обяд“ 2020/2021 г., изпълняван от ОУ „Панайот Волов“ и ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – 50 деца с продължителност 01.12.2020 г. до 20.03.2021 г. – 75 хранодни, общ бюджет 7500 лв. За децата е осигурено и дарение, с което са закупени нови дрехи на стойност 2000 лв.

-Българска хранителна банка – осигурени бебешки и детски храни на стойност 3923 лв. и подпомогнати 46 семейства с две и повече деца;

-Оперативна програма за разпределение на храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица План 2019, предстои подпомагане по План 2020. Програмата се явява последващо подпомагане на хора,  получили социални помощи – месечни, целеви, еднократни.

-Кампания за набиране на детски дрехи, обувки, ученически пособия и учебни помагала;

-Кампания по превенция на ХИВ/СПИН; Традиционни беседи на социално здравни теми за повишаване на здравната култура и образование, популяризиране на профилактични мерки; Обучения на тема „Първа помощ при деца и бебета“, инициативи, насочени към намаляване риска при бедствия/кризи, формиране на обществена култура за превенция и правилно поведение преди, по време и след бедствия;

-Обучения на здравни и образователни медиатори за работа с образователните програми на БЧК по превенция на водния травматизъм  - „Приятели с водата“, „Водно спасителен минимум“ и „Дръж под око“, с цел намаляване на жертвите сред ромската общност в следствие на водни инциденти.

 -Коледни пакети за деца в риск.

 

  1. Приоритет „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И   НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”

          Върховенството на закона е най-важният приоритет за съвременна България. Всички обществени институции са длъжни да съблюдават за спазването и  ефективното прилагане на законовите разпоредби, както и за недопускане на нарушения и своеволия.

         Конституцията на Република България, в разпоредбата на чл. 6, установява гаранцията за недискриминация - всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права, като всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

         Служителите ИДПС работят по националните програми: „Работа на полицията в училищата“ и „Детско полицейско управление“. Изнасят се лекции и беседи в различни училища, като са обхванати деца от различни възрастови групи и различни етноси.  По програмите са засегнати темите: „Хората, които ни помагат – полицаите“, „Права и отговорности“, „Последици от престъпленията“, „Ранни бракове“, „Трафик на хора“, „Аз съм различен, ти си различен, но това не е пречка да играем“ и др. ИДПС запознават подрастващите със Закона за закрила на детето, Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Наказателния кодекс и др. Деца от социално слаби семейства се насочват за работа със социален работник от Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“.

          Прилага се координационен механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция, съгл. сключено Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето и поетите от МВР конкретни ангажименти.

         Работи се по програма „Полицията в близост до обществото“. При работа с гражданите не се прави разлика по етнически признак. При получаване на сигнали за домашно насилие незабавно се извършват проверки и при необходимост се предоставя полицейска закрила на непълнолетни или малолетни лица. Гражданите се запознават със Закона за защита от домашното насилие.

         Служителите на ОДМВР – Добрич стриктно спазват правата на човека, Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и Етичния кодекс на работещите с деца.

         МКБППМН, съвместно с Детска педагогическа стая и органите на образованието организират и координират социалнопревантивната дейност на територията на общината, разработват програми за ограничаване действието на криминогенните фактори, разглеждат възпитателни дела и налагат възпитателни мерки предвидени в ЗБППМН, съдействат на лица, излезли от социално – педагогически интернати, от възпитателни училища – интернати, участват в заседания на педагогически съвети и др.

         Дейността,  която извършва МК е спрямо всички малолетни и непълнолетни лица на територията на Община град Добрич и комисията не води отчетност по етнически признак.

         С цел предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, МКБППМН реализира различни превантивни програми за превенция на асоциалното поведение, като:

-организира информационни кампании за популяризиране дейността на МКБППМН;

-реализира  превантивни програми за превенция на асоциалното поведение, насилието, кибертормоза, трафик и сексуална експлоатация;

-организира „Лятно училище за тийнейджъри”,  в което участват  и деца от Комплекса за социални услуги,  с цел ангажиране на свободното им време.

-по предложения на педагогическите съветници и училищните ръководства, комисията провежда и срещи с родителите от етническите общности и ученици, застрашени от отпадане и нехайно отношение към учебния процес, както и с родители, срещащи затруднения във възпитанието на децата си. По всеки отделен случай МКБППМН взема адекватни мерки: насочване на родителя и детето към Информационно-консултативния кабинет на МКБППМН, където трима психолози работят с тях, включване на родителите в „Училище за родители”, в което се разглеждат теми, свързани с възпитанието на децата, отношението им към семейството и задълженията на родителите спрямо тях.

        Прави впечатление, че много деца и техните семейства, с които комисията работи са в крайна бедност, ниско ниво на образование и живеят в лоши  битови условия. В тази връзка МК организира акции за предоставяне на учебни помагала, дрехи, обувки за деца с нисък социален статус, главно от ромски семейства. Включва ги в различни инициативи, обявени от Община град Добрич и мероприятия, организирани от МК.

        Освен превантивните мероприятия МКБППМН разглежда и възпитателни дела и налага възпитателни мерки по ЗБППМН спрямо деца от различен етнически произход, като приблизително 60% са от ромски произход /включване в психологически консултации, определяне на обществен възпитател с корекционно - възпитателна цел, упражняване на обществено – полезен труд, проследяване на мерките и отчитане резултата от тяхното въздействие/.

        Тенденцията, която се наблюдава, че се увеличават случаите на бягства, психически и физически тормоз и управление на МПС без свидетелство за правоспособност.

        В сравнение с други години не се наблюдава завишаване на възпитателните дела, като до момента не са регистрирани тежки криминални деяния на територията на Общината.

 

      Сравнителна таблица за разглежданите възпитателни дела по чл.13 от ЗБППМН

 

       2016-2020 година

Показатели

2016

2017

2018

2019

2020

Брой възпитателни дела

38

55

33

36

35

Брой правонарушения

-малолетни

-непълнолетни

44

4

40

77

24

53

51

16

35

63

20

43

51

20

31

 

 

        Голяма част от проявите са извършени в свободното време на децата, което е неконтролирано от родителите, както и поради липса на желание и мотивация за участие в извънкласни и извънучебни форми, което се наблюдава не само при ромите през последните години. Ниският социален статус на семействата, трудовата неангажираност на част от родителите, отсъствието им от дома и страната, също са причина за формирането на девиантното  поведение у децата.

        На 30% от разгледаните възпитателни дела МКБППМН е поставила възпитателна мярка по чл.1, ал.1, т.5 от ЗБППМН /Определяне на обществен възпитател/, както и по предложение на Инспектори ДПС и на УКБППМН на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН. Тази мярка в 80% от случаите води до положителна корекция в поведението на малолетните и непълнолетните,  попаднали в системата на МКБППМН.

 

  1. Приоритет „КУЛТУРА И МЕДИИ”

      Община град Добрич работи активно за насърчаване на културното многообразие като част от българската национална култура. Опазването на културното наследство на ромите, насърчаването на творческото развитие, културното взаимодействие и участие в културния живот на града имат решаваща роля за социалното сближаване.

        Водена от този принцип, Община град Добрич:

-Осигурява равен достъп до култура;

-Работи за постигане на устойчивост в резултатите на интеграцията на ромите чрез формите на изкуството и културата;

        Важно място в културния живот на града заема НЧ „Романо дром - 2002”. 

Традиционно всяка година НЧ „Романо дром - 2002“ участва в реализирането на празничните програми, посветени на 14 януари – Василица, 8 април – Международен  ден на ромите; 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 10 юни – Ден на ромската жена, 25 септември – Ден на град Добрич, Трифон Зарезан, Цветница,  Великден и Коледа.

       Възпитаниците на танцовата и музикална школа са носители на множество награди от национални и международни фестивали и конкурси. С успешната си работа, читалището се превърна в място за културно общуване и диалог, за обмяна на идеи и даде възможност за изява на децата и младежите от ромски произход. От създаването си до настоящия момент НЧ „Романо дром - 2002 г.“ реализира самостоятелно и работи като партньор по различни проекти, включително и в  сферата на образованието и здравеопазването.  С особена значимост за ромската общност се открояват проектите: „Превенция на туберкулозата“, финансиран от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария,чрез Министерството на здравеопазването; „Готови за училище 2014-2019 г.“,  финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и в сътрудничество със Световната банка; „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

        НЧ „Романо дром - 2002“ активно работи за създаване и поддържане на устойчива благоприятна среда за развитието на междукултурния диалог.  Институцията осъществява дейностите си в сферата на културата на основата на европейските принципи за гарантиране на равни възможности  за всички граждани и недопускане на нетолерантност и дискриминация  въз основа на различни признаци, включително етнически произход.  Като потребност културната институция посочва необходимостта от национални програми за финансиране на културата, с фокус върху съхраняване, популяризиране и развитие на културното многообразие в отделните райони на страната.  Като належаща нужда се изтъква необходимостта от изграждане на достъпна сцена, за реализация на общоградски културни мероприятия, поради факта, че единствената такава в Летния театър е отдадена на концесия и изисква финансов ресурс, който читалищата, а и други културни организации, не могат да си позволят.

         Регионална библиотека „Дора Габе“ се наложи като среда на общуване между различните етноси. За насърчаване на четенето сред различните целеви групи ежегодно се реализират програмите „Детство мое“, „Различията ни обединяват“ Летен детски клуб „Играй и учи“. Програма „Различията ни обединяват“ вече 22 години съдейства за улесняване на достъпа до информация на етническите малцинства, групите в неравностойно социално положение, включването им в образователния процес и обществения живот. С реализирането на програмата библиотеката създава мостове между различните етноси, които съхраняват и развиват тяхната културна идентичност. Сред редовните потребители на Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване са и граждани от ромския етнос, които са на различна възраст. За успешната интеграция в образователната система и обществения живот, за преодоляване на неграмотността, библиотеката стимулира извънкласните дейности. Възпитаници на различни училища, сред които деца с ромски произход, посещават културната институция за екскурзии, беседи, Приказкотерапия, Моето първо посещение и др.

         Младежки център – Добрич реализира широка гама от дейности в сферата на неформалното образование, развитието на таланта и потенциала на децата и младите хора, пълноценното осмисляне на свободното им време и участие в живота на местната общност. Всичко това се извършва в условията на толерантност и равен достъп за всички, независимо от етническата принадлежност.

        Дейностите, които се реализират са насочени към личностното израстване на младия човек, поощряване на неговите изяви и общуване, както и обучение в неформална среда. Екипът на Младежи център – Добрич работи за повишаване на мотивацията  и вземане на информирани решения, за  висока степен на образование и желание за бъдеща реализация. Подкрепят се различни събития за младите хора или инициирани от самите тях, насочени към младежката аудитория. В повечето дейности и работни практики на центъра е заложено социалното включване, обучението в човешки права и междукултурния обмен и диалог. Инициативите са с образователен и културен характер, като част от тях са в партньорство с неправителствения сектор, неформални групи, училища и други в местната общност, на национално и международно ниво.

         Дейностите на Младежкия център се надграждат, посредством изпълнението на проект на Община град Добрич BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“.

        Проектът е на стойност 1895105.66 лв., предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

         Партньори по проекта са  СУ„Любен Каравелов", Професионална гимназия по туризъм  „П.К. Яворов". Партньор от страната донор е Община Копавогур, Исландия. Проектът е с продължителност 36 месеца и има за основна цел: Разширяване на териториалния обхват на Младежки център - Добрич и повишаване качеството и разнообразието на дейностите, както и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в дейности на Центъра, в отговор на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи /групи с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население - етнически малцинства, хора с увреждания, ученици, отпаднали от училище, сираци, деца и младежи от семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на образование, борещи се със зависимости, безработни/.

         Екипът по изпълнение на проекта включва 5 младежки работници, 2 образователни медиатори, психолог, специалист социални дейности, специалист техническа поддръжка и ръководители на нови клубни форми.

         Всички дейности по проекта допринасят за насърчаване активността на младежите, излизане от затворената общност и успешната им интеграция.

Дейности по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“:

-В рамките на изпълнението на проекта, посредством работа на терен в маргинализираните райони се провежда проучване и анализ на потребностите на младежите в общността. Установява се, че все още са водещи проблемите с ниското ниво на образование, невладеенето на български език, ранното отпадане от образователната система, безработицата и ниския социален статус. 

-Срещи с представители на уязвими групи – целта е да се засегнат различните проблеми сред общността /наркотици, агресия, ранни бракове и отпадане от образователната система/ в маргинализирани райони на град Добрич и населени места в областта и да се даде пример чрез ролеви модели за основни ценности в обществото, които водят личността до развитие и прогрес.

-Работа с родителите, с цел повишаване на родителския капацитет – Подкрепа на бъдещи и настоящи родители, с цел развитие на умения за добро и отговорно родителство, възприемане на образованието, като ценност и превенция на отпадането от училище. Дейността дава възможност за работа с групи, различни от тези на младежите.

Неформално образование:

-Младежки академии „Младежкото участие в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво“  – чрез методите на неформалното образование, включвайки се активно в сесиите, младежите ще научат подходи, принципи и ползи от младежкото участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво и доброволчеството.

-Неформални обучения – поредицата от срещи и неформални обучения в Младежки център Добрич и населени места в областта целят засилване на гражданската активност сред младежите, ще бъдат отбелязани значими дати от календара на човешките права, засягащи теми, като младежко участие и демокрация, образование, безопасен интернет и кибертормоз, здравословен начин на живот, пълноценно осмисляне на свободното време, медии  и други. Част от неформалните обучения ще бъдат насочени конкретно към идентифицираните ученици застрашени от отпадане или „отпаднали“ от образователната система. Чрез участието си в обученията младите хора ще повишат мотивацията си за учене и усвояване на нови знания и умения, ще изразяват собствените си виждания и изслушват какво казват другите,  ще работят в екип за намиране на решение и начин на действие, ще влизат в ролеви образи, ще променят нагласите и ограничаващите виждания сред връстниците си.

-Обучение за мултиплайери „Безопасен интернет“– В обученията за мултиплайери ще могат да се включват младежи, които искат да помогнат на своите връстници да се предпазят от многобройните опасности и рискове, които се крият в онлайн пространството.

        Реализират се и дейности за социално приобщаване – Комикс, Арт клуб,Народни танци,Йога. Предвиден е курс по български език, курс по английски език, работилници, иновативни дейности – свободна зона, фолклорна среща, вечер на толерантността, музикални срещи и много други инициативи с участието на представители на уязвими групи.

        В процеса на своята работа с уязвими групи Младежки център – Добрич поддържа успешни партньорски взаимоотношения с: Български младежки червен кръст, Центрове за обществена подкрепа, Дневен център,  Центрове за настаняване от семеен тип, училища в град Добрич, ученически съвети и неправителствени организации.

      Медиите имат решаваща роля за намаляване на антиромските нагласи посредством недискриминационно отразяване на представителите на ромската общност, популяризиране на положителните примери и ползите от интеркултурализма.

     Медиите в град Добрич представят ромите като показват положителните им страни и успехи. Добрите примери получават гласност и се мултиплицират, намират отклик сред обществеността. Медиите отразяват своевременно актуални новини, свързани с дейности, инициативи и проекти, реализирани на територията на общината с насоченост,  приобщавенето на ромския етнос.

 

  1. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

       Планът включва дейности, отговорни органи, финансови средства и индикатори за изпълнение на дейностите. Предвидени са форми и механизми за междуинституционална координация и междусекторно сътрудничество. Изпълнението на плана е  съвместна задача на Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда“, РЗИ –Добрич, МКБППМН, МВР, училища, детски градини, културни институти, неправителствени организации и др. При изпълнението на плана ще се осъществява партньорство с местните общности и представители на целевата група.

Със заповед №1003/22.06.2022 г.  е определен общински координатор, а със заповед №1004/22.06.2022 г. общински оперативен екип.

Финансирането на изпълнението на дейностите ще се осъществява със средства от Общинския бюджет, Държавния бюджет, европейски фондове и програми.

 

  1. МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ  И ОЦЕНКА

 

Заложените дейности в Планапо отделните приоритети се отчитатдо 1 февруари за предходната година в Мониторингов доклад след събиране и анализиране на информация от отговорните органи за изпълнението му. Планът може да бъде допълван и актуализиран, съобразно динамиката на потребностите.

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“

 

 

 

Оперативна цел: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна интеграция и интеркултурно образование за

деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми.

 

Цел 1. Ефективен обхват, включване и реинтеграция на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от уязвими групи, включително роми.

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговорна институция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)[1]

Индикатори

(мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

2022 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

1.1.

Обхващане на деца от уязвими групи, включително роми, във форми на образование и грижи в ранна детска възраст и осигуряване на непрекъснатост на обучението в задължително предучилищно образование за 4-5-и 6-годишните деца.

Текущ

 

 

2022 г.

Община град Добрич

 

 Държавен бюджет

Брой деца с осигурен безплатен достъп до детски градини, в това число деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, включително от уязвими групи, в това число роми

2173

 

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

Осигуряване на непосредствен и непрекъснат достъп до образователната система на деца и ученици, в задължителна предучилищна и училищна възраст чрез дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Текущ

2022 г.

МОН

РУО

От държавния бюджет - Национална програма

„Заедно за всяко дете” за 2022 г.

 

 

 

 

Цел 2. Осигуряване на условия за осъществяване на приобщаващо образование и образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително роми.

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

2022 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

2.1

Осъществяване на допълнителни модули по български език за деца, чийто майчин език е различен от българския, с цел  преодоляване на съществуващи и последващи обучителни затруднения, породени от невладеене на българския език.

Текущ

2022 г.

МОН,

РУО,

Община град Добрич,

детски градини

 

 

Брой деца от уязвими групи, които не владеят добре български език, включени в модули за допълнително обучение;

 

Брой детски градини, в които е провеждано обучение чрез допълнителни модули по български език

 

 

 

 

 

 

 

 

5 детски градини

 

 

 

 

 

2.2

Осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети, включително през ваканциите, за преодоляване на пропуски в овладяване на учебното съдържание, както и за успешно представяне на НВО и ДЗИ за ученици от уязвими групи, в това число роми.

Текущ

2022-2023 г.

МОН

ИА „Програма за образование“

Със средства по проект „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР 2014-2020; Със средства от Държавния бюджет за допълнително финансиране за работа с деца и ученици от уязвими групи по чл.282, ал.14 от ЗПУО

 Брой включени ученици

 

 

Цел 3. Повишаване на качеството на образование в детски градини и училища с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, включително роми

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

2022 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

3.1

Осигуряване на подходяща подкрепа  на  образователни институции с концентрация на деца и ученици от уязвими групи спрямо установените потребности, вкл. за назначаване на образователен медиатор и социален работник.

Текущ

 

2022 г.

МОН

Със средства от държавния бюджет  за допълнително финансиране за работа с деца и ученици от уязвими групи по чл. 282, ал. 14 от ЗПУО.

Средствата за уязвими групи за 2022 г. са:

ДГ №32 „Зорница“-23835 лв.;

Об.У „Йордан Йовков“ – 44566 лв.;

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – 36418 лв.;

ОУ „Панайот Волов“ – 51876 лв.;

ОУ „Христо Смирненски“ – 30929 лв.

 

 

Брой образователни институции, за които са осигурени целеви средства за работа с деца и ученици от уязвими групи – 5

 

Брой деца и ученици:

ДГ №32 „Зорница“-227;

Об.У „Йордан Йовков“ –183;

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ –139

ОУ „Панайот Волов“ – 198;

ОУ „Христо Смирненски“ – 197.

 

Спрямо установените потребности на образователни институции от допълнителни средства от държавния бюджет за работа с деца и ученици от уязвими групи

3.2

Провеждане на обучения за образователни медиатори и/или социални работници.

Предстои

2022-

2023 г.

Обучението

може да стартира най-рано в началото на 2023 г.

МОН;

Изпълнителна агенция  „Програма за образование“

Със средства по ОП НОИР 2014-2020 г. и по Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Брой обучени образователни медиатори и/или социални работници

 

 

 

3.3

Привличане на деца и ученици  от уязвими групи, включително роми за читатели на библиотеката.

Текущ

2022-

2023 г.

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

Забележка: Не заплащат такса за издаване на читателска карта: деца от подготвителни групи, първите класове от училищата в Добрич, групи над 10 човека. Библиотеката обявява следните дни за безплатен абонамент –

2 април, 23 април,

11 май, 24 май, 1 юни, 25 септ., 1 ноември.

 

 

 

3.4

Стимулиране участието на деца и ученици от уязвими групи, включително роми в извънкласни дейности, съвместно с училищата в града, Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности,  неправителствени организации и др. :

- Включване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми  в библиотечни програми „Детство мое” и „Различията ни обединяват”, които включват: четене в Стаята на приказките, Приказкотерапия за деца с увреждания, викторини, литературни състезания, презентации, образователни уроци, беседи.

-Включване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми  в национални кампании, насърчаващи четенето.

Текущ

2022-

2023 г.

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

 

 

 

3.5

Включване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми,  на възраст от 6 до 12 г. в Летен детски клуб „Играй и учи”. Програма:: четене, представяне на детски автори и драматизации, познавателни и образователни игри, творчески работилници.

 

Текущ

Юни-август

2022-2023 г.

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

Забележка: Участието в клуба е за регистрирани читатели, с такса 2.00. на посещение.

 

 

 

 

3.6

Предоставяне на ученици от уязвими групи, включително роми,  свободен и безплатен достъп до Интернет, както и работа с компютър в Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване. Услугата е за регистрирани читатели на библиотеката.

Текущ

2022-2023 г.

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

 

 

 

3.7

Включване на ученици от уязвими групи, включително роми,  в оганизирани от библиотеката информационни дни.

Текущ

2022-2023 г.

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

 

 

 

3.8

Включване на ученици от уязвими групи, включително роми,  в оганизирани от библиотеката обучения по Медийна грамотност за деца.

Текущ

2022-2023 г.

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

 

 

 

3.9

Включване на ученици от уязвими групи, включително роми,  в оганизирани от библиотеката колективни и индивидуални курсове за начална компютърна грамотност и последващо индивидуално обучение за затвърждаване на знанията и уменията за работа с компютър.

Текущ

2022-2023 г.

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

 

 

 

3.10

Комплектуване на библиотечни      документи с   образователна цел, учебно-помощна и справочна литература, художествена литература, източници, представящи културата, обичаите и традициите на отделните етнически общности (на различни езици).

Текущ

2022-2023 г

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

 

 

 

Цел 4.  Преодоляване на процесите на обособяване (т.н. сегрегация и вторична сегрегация) в детски градини и училища чрез образователни мерки за десегрегация.

Мерки

Статус

Срок

Отговорна институция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

2022 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

Цел 5.  Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците с различни етнокултурни маркери, включително роми чрез утвърждаване на интеркултурното образование, като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

2022 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

5.1.

Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаване на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда с цел изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески  модели за хуманизъм и толерантност.

Текущ

2022 г.

Детски градини, училища

 

Брой деца и ученици от мнозинството и етническите общности, които са се включили в дейности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи;

Брой дейности, програми, занимания по интереси, насочени към усвояване на знания с елементи на гражданско образование;

Брой форми за интеркултурно образование.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Неформални обучения на тема „Толерантност“

Текущ

2022-2023

 г.

Община град Добрич

Младежки център - Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Проведени неформални обучения

 

Обхванати 20 младежи от уязвими групи

 

 

 

 

Обхванати 45 младежи от уязвими групи

 

 

 

5.3

Обучения на  младежки работници и образователни медиатори в общите положения на социалните измерения на дискриминацията, въведение в правната уредба на защитата срещу дискриминация – запознаване с международни актове, актове на ЕС, Конституция, национално законодателство, решаване на правни казуси.

 

Текущ

2022 г.

Община град Добрич

Младежки център - Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

2014-2021г.

1. Обучени

младежки работници;

2. Обучени ромски образователни медиатори.

1.– 4;

 

 

 

2. – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.– 5;

 

 

 

2.– 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

5.4

Вечер на толерантността-

в неформална обстановка, чрез осъществяване на междукултурен диалог, ще научат повече едни за други и ще бъдат преодолени бариерите в  общуването между различните етноси.

Текущ

2022 г.

Община град Добрич

 

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Представители на уязвими групи

 

52

52

5.5

Дейности за социално приобщаване и образователни дейности

Текущ

2022 г.

Община град Добрич

 

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

1.Комикс клуб - участниците ще усвоят умения за рисуване на комикси, паралелно с това комиксите ще бъдат използвани, като средство за по-ефективно учене, посредством съчетаване на формално и неформално образование, с цел повишаване на познанията. Комбинирането на изображения с текст ще съдейства за много по-лесно усвояване на нови знания и ще насърчи интереса към четенето.

 2.Арт клуб - Арт клуба ще работи с деца и младежи, в това число и с интелектуални затруднения, за да ги приобщи и интегрира в обществото,да предизвиква, мотивира и развива творческото мислене и умения в тях, за да разпознават младежкия център, като място за нови възможности. Участниците ще работят за менталното си здраве чрез различните форми на приложното изкуство, ще развиват сръчност и усет към красотата, ще се научат да създават и да бъдат полезни с уменията си, да вярват в способностите си и да ги развиват.  .

3.Народни танци - Създаване на нов клуб по народни танци, насочен към приобщаване на деца и младежи от уязвимите групи. Посредством интереса им към българската култура, бит и традиции, ще се постигне социално включване на деца и младежи в риск. Чрез  включването на собствения ритъм в колективната игра, енергия и дух, тези младежи ще могат да постигнат по-добри резултати при усвояването на танцови умения. 4.Йога - Дейността на клуба има за цел предпазване от заболявания на опорно двигателния апарат, посредством укрепване на гръбнака, за да заеме правилна форма-устойчивост.

1.Младежи на възраст 15-29 г. – 2 участници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Младежи на възраст 15-29 г.– 2  участници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Младежи на възраст 15-29 г. – 8 участници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Младежи на възраст 15-29 г.– 1 участник.

1.Младежи на възраст 15-29 г. –3 участници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Младежи на възраст 15-29 г.– 3 участници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Младежи на възраст 15-29 г. –15 участници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Младежи на възраст 15-29 г.– 2 участници.

Цел 6. Ефективно взаимодействие „образователна институция – семейство“ с фокус върху родители от уязвими групи, включително роми, за повишаване значимостта на образованието чрез промяна на нагласите.

Мерки

Статус

Срок

Отговорна институция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

2022 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществяване на дейности за приобщаване на родители от уязвими групи, включително роми, към училищния живот и мотивирането им за образованието на техните деца.

Текущ

2022-2023 г.

МОН

РУО

Със средства от държавния бюджет по Национална програма „Заедно за всяко дете”  за 2022, Модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

Със средства по Национална програма за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници; Със средства по Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Брой детски градини и училища, в които се реализират дейности за взаимодействие с родители;

 

 

Брой родители, подкрепени за включване в мултикултурна образователна среда

 

 

 

6.2

Осъществяване на дейности за повишаване на осведомеността на родителите от уязвими групи относно ползите от образованието.

Предстои

2022-

2024 г.

МОН;

За 2022 г.

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Програма „Образование“ 2021-2027 г.;

Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ за 2022 г. след одобряването й от МС

 

Брой родители, подкрепени чрез повишаване на осведомеността за ползите от образованието

 

 

Цел. 7. Насърчаване на участието на лица от уязвими групи, включително роми, в продължаващо образование и/или професионална квалификация и/или висше образование.

Мерки

Статус

Срок

Отговорна институция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

2022 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

7.1

Курс по български език-

възможност за придобиване на начална грамотност за млади хора и ученици,които не владеят добре български език,отпаднали в начален етап от образователната система.

Текущ

2022-2023 г.

Община град Добрич

 

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Курс по български език

Младежи на възраст 15-29 г. – 2 участници

Младежи на възраст 15-29 г. и ученици, застрашени от отпадане или отпаднали от образователната система –10 участници

 

 

7.2

Курс по английски език Младежите,участници в курса ще усвоят основни елементи от владеенето на английски език,което ще помогне в по-нататъшното им развитие

Текущ

2022-2023 г.

Община град Добрич

 

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Курс по английски език

Младежи на възраст 15-29 г. – 2 участници

Младежи на възраст 15-29 г. – 3 участници.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

 

Оперативна цел: Осигуряване на равен достъп до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние на населението в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност

 

Цел 1: Подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност

 

 

 

 

Мерки

Статус на мярката

 

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица:

брой, дял)

Текуща стойност

2022

 

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

1.1

Осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население.

Текущ

2022-2023 г.

МЗ, РЗИ, здравни медиатори, Община град Добрич

Държавен бюджет

 

Брой осъществени акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населени места с компактно ромско население.

 

 

 

 

1.2

Повишаване на обхвата на деца без общопрактикуващи лекари открити от здравните медиатори.

Текущ

2022-2023 г.

Общини,

Здравни медиатори

Делегиран бюджет

(В рамките на делегирания бюджет за дейността на ЗМ)

Брой регистрирани деца, без общопрактикуващи лекари

 

28

 

1.3

Провеждане с мобилни екипи на имунизации съгласно Националния имунизационен календар на лица до 18 г., без избран ОПЛ

Текущ

2022-2023 г.

МЗ, РЗИ, Община град Добрич и здравни медиатори

Държавен бюджет

 

Брой обхванати с имунизации деца от мобилни екипи спрямо общия брой открити деца без избран ОПЛ

 

 

1.4

Улесняване достъпа до ваксинация на лица от отдалечени и труднодостъпни райони, както и на трудноподвижни лица, чрез мобилни групи за ваксиниране

Текущ за срока на обявената извънредна епидемична обстановка

2022-2023 г.

МЗ, БЧК,  РЗИ, БЛС, Община град Добрич, здравни медиатори и университети

В рамките по делегиран бюджет по проект на БЧК

Брой обхванати с имунизации трудноподвижни лица от отдалечени и труднодостъпни райони

 

 

1.5

 

Провеждане на профилактични прегледи на деца с мобилни педиатрични кабинети

Текущ

2022-2023 г.

МЗ, РЗИ, здравни медиатори, общини

Държавен бюджет

 

Брой проведени профилактични прегледи на деца с мобилни педиатрични кабинети

 

 

1.6

Провеждане на скринингови изследвания с мобилен мамограф за превенция на рака на млечната жлеза.

Текущ

2022-2023 г.

МЗ, РЗИ,

общини и здравни медиатори

Държавен бюджет

 

Брой проведени мамографски прегледи с мобилен мамограф за превенция на рака на млечната жлеза.

 

 

1.7

Въвеждане на програма за хранителна подкрепа на бременни жени и деца 0-3 години, включваща идентифициране на семейства в хранителна несигурност, консултиране, директна подкрепа за деца до 3-годишна възраст чрез хранителни продукти/ваучери

 

Текущ

2022-2023 г.

МТСП/

АСП здравни медиатори,

Община град Добрич

Държавен бюджет, Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027

Брой въведени програми

Брой общини

Брой жени

Брой деца

брой деца до 3-годишна възраст подкрепени с ваучери за храна от детска кухня

 

 

 

 

 

20

30

1.8

Подкрепа чрез закупуване на пакети с необходими базови продукти за новородени деца от бедни и рискови семейства, идентифицирани от органите по социално подпомагане

текущ

2022-2023 г.

АСП

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.

Брой подкрепени новородени деца

 

30 деца

Цел 2: Подобряване на достъпа до качествено обществено здравеопазване на лица, намиращи се в ситуация на бедност и социална уязвимост

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица:

 брой, дял)

Текуща стойност

2022

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

2.1

Дейности по превенция и контрол на ХИВ чрез услуги по анонимно

и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции в КАБКИС и мобилни медицински кабинети.

Текущ

2022-2023 г.

МЗ, РЗИ –Дирекция „Надзор на заразните болести“, НПО

Държавен

Бюджет

Според бюджета на НП за превенция на ХИВ/СПИ

Брой лица достигнати с услуги за превенция на ХИВ

 

 

Изследването е анонимно

2.2

Дейности по подобряване контрола на туберкулозата сред ромска общност чрез провеждане на скрининг за риска, придружаване и изследване за туберкулоза; подкрепа в процеса на лечение на болните от туберкулоза.

Текущ

2022-2023 г.

МЗ, РЗИ – Дирекция „Надзор на заразните болести“, НПО

Държавен бюджет

Според бюджета на НП за превенция и контрол на туберкулоза

Брой лица обхванати със скрининг за риска от туберкулоза

 

 

Насочване на контактни лица за изследване при епидемиологичните проучвания

2.3

Осигуряване функционирането на мобилни медицински кабинети за нископрагови услуги

Текущ

2022-2023 г.

МЗ

РЗИ

Държавен бюджет

 

21 мобилни медицински кабинети

 

 

2.4

Провеждане на прегледи за социално значими заболявания с мобилни кабинети -

флуорографи, ехографи и клинични лаборатории.

Текущ

2022-2023 г.

МЗ

РЗИ- Дирекция „Медицински дейности“

Здравни медиатори,

Община град Добрич

 

Държавен бюджет

 

Брой проведени прегледи за социално значими заболявания с мобилни кабинети -

флуорографи, ехографи и клинични лаборатории

1000

2000

Цел 3: Намаляване на стигмата и дискриминацията на хора от уязвими групи

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица:

брой, дял)

Текуща стойност

2022 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

3.1

Осъществяване на информационни кампании и кампании за  предоставяне на нископрагови и мобилни услуги за превенция за ХИВ/СПИН, СПИ.

Текущ

2022-

2023 г.

МЗ, РЗИ – Дирекция „Обществено здраве“

 

Държавен бюджет

Според бюджета на НП за превенция на ХИВ/СПИ

Брой проведени кампании за  предоставяне на нископрагови и мобилни услуги за превенция за ХИВ/СПИН, СПИ.

2

4

3.2

Осъществяване на информационни кампании за предоставяне на нископрагови услуги с 21 мобилни кабинети

Текущ

2022-2023 г.

МЗ

РЗИ

Държавен бюджет

 

Брой проведени кампании за  предоставяне на нископрагови услуги  с 21 мобилни кабинета

 

 

3.3

Осъществяване на програми за намаляване на щетите за хора, които употребяват психоактивни вещества

Текущ

2021-2023 г.

МЗ, РЗИ, НПО

Държавен бюджет

Брой достигнати потребители, чрез програми за намаляване на щетите, които работят с ромската общност

 

 

3.4

Осъществяване на информационна кампания, онлайн публикация и среща-дискусия за отбелязване на Световния ден за борба със СПИН.

Предстои

2021-2023 г.

Младежки център - Добрич

Общински бюджет

1.Проведена информационна кампания

2.Онлайн публикация

3.Среща-дискусия

 

1.- 50

2.- 30

3.- 10

 

3.5

Неформални обучения за здравословен начин на живот (хранене, движение, спорт, наркотици)

Текущ

2021-2023 г.

Община град Добрич

Младежки център - Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Проведени неформални обучения

40 участници

75 участници

Цел 4: Развитие на концепцията за здравна медиация

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица:

брой, дял)

Текуща стойност

2022

Целева стойност с натрупване 2022-2023г.

4.1

Обучение на нови здравни медиатори за придобиване на необходимите знания и умения съгласно чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори - разходи за настаняване

Текущ

2022-2023 г.

МЗ, РЗИ

Община град Добрич  и НПО

Държавен бюджет

 

Брой обучени здравни медиатори

 

 

4.2

Обучение за професионално развитие на здравни медиатори – съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

Текущ

2022-2023 г.

МЗ, РЗИ

Община град Добрич  и НПО

Държавен бюджет

Брой квалифицирани здравни медиатори

 

 

Цел 5: Осигуряване на устойчиво изпълнение на политиката по предпазване от ваксинопредотвратими заразни заболявания  с цел повишаване на обхвата на подлежащите лица по националния имунизационен календар целевите групи по националните ваксинационни програми и поддържане на висок имунизационен обхват

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

(мерна единица:

брой, дял)

Текуща стойност

2022 г.

 

Целева стойност с натрупване 2022 -2023г.

5.1

Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар

и за ползите от препоръчителните имунизации.

Текущ

2022-2023 г.

РЗИ

Здравни медиатори,Община град Добрич

Държавен бюджет

 

Брой проведени кампании за разясняване на необходимостта от ваксиниране на населението със задължителните имунизации по Националния имунизационен календар

и за ползите от препоръчителните имунизации.

2

4

                       

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“

 

 

Оперативна цел: Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях; намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване

 

Цел 1.  Насърчаване на  заетостта чрез мотивиране, професионално ориентиране и обучение на безработни лица

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

               Индикатори

     (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

за 2021 г.

Целева стойност с натрупване

2022-2023 г.[2]

1.1

 

Мотивиране за активно поведение на пазара на труда/за търсене на работа (групови срещи за активно поведение на пазара на труда и участие в Ателие за търсене на работа)

Наблюдение на изпълнението за подгрупи младежи, жени и +55 г.

Текущ

 

2023

АЗ

Държавен бюджет

Брой лица мотивирани за активно поведение на пазара на труда/за търсене на работа

8

15

1.2

Професионално ориентиране (групово)

Наблюдение на изпълнението за подгрупи младежи, жени и +55 г. 

Текущ

2023

АЗ

Държавен бюджет

Брой лица включени в професионално ориентиране

 

12

26

1.3

Организиране на обучение за придобиване на професионална квалификация вкл. за стартиране на собствен бизнес и/или на ключова компетентност

Наблюдение на изпълнението за подгрупи младежи, жени и +55 г.

Текущ,

ПРЧР 2021-2027

 

 

 

2023

АЗ

 

 

 Държавен бюджет и ПРЧР  2021-2027 г.

Брой лица, включени в обучение за придобиване на професионална квалифика­ция и/или ключова компетент­ност

 

 

5

1.4

Неформални обучения на тема „Кариерно ориентиране“

Текущ

2022-2023 г.

Младежки център - Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Проведени неформални обучения

17 участници

32 участници

Цел 2: Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на нститу­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

      (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

за 2021 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

2.1

Подкрепа за провеждане на инициативи и кампании с ромски организации на местно и национално ниво за насърчаване на заетостта

 

Текущ

 

2023

АЗ

Държавен бюджет

Брой срещи на представи­тели на ДБТ с ромски лидери и организации по места

 

7

25

Цел 3:  Осигуряване на заетост, вкл. чрез предприемачество на лица от ромски произход

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

      (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

за 2021 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

3.1

Насърчаване на заетостта, вкл. чрез предприемачество на безработни самоопределили се като роми, чрез включване в програми и мерки по реда на ЗНЗ, в рамките на НПДЗ и ПРЧР 2021-2027

Наблюдение на изпълнението за подгрупи младежи, жени и +55 г.

Частично се

изпълнява,

ПРЧР

2021-2027

 

2023

АЗ

 

 

Държавен бюджет и ПРЧР 2021-2027 г.

 

Брой лица с осигурена субсидирана заетост

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Осигуряване на заетост на първичния пазара на труда (извън мерки и програми)

Наблюдение на изпълнението за подгрупи младежи, жени и +55 г.

 

Текущ

2023

АЗ

Държавен бюджет

Брой лица с осигурена  заетост на първичния пазар на труда

 

69

75

Цел 4: Активиране на безработни в неравностойно положение на пазара на труда и икономически неактивни лица, чрез насърчаване на трудовото медиаторство и предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

   (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

за  2021 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

4.1

Активиране на  икономически неактивни лица  чрез трудово медиаторство

Наблюдение на изпълнението за подгрупи младежи, жени и +55 г. 

Текущ

2023

АЗ

Държавен бюджет

Брой лица с осигурена заетост като трудови посредници от ромски произход

 

От тях с повишен капацитет и умения за работа с целевата група

1

1

 

 

 

 

4.2

Активирани лица от дейността на трудовите посредници - ромски и младежки медиатори

 

 

 

Текущ

2023

АЗ

Държавен бюджет

Брой активирани лица, от ромски произход  от работата на трудовите посредници  - ромски медиатори

 

Брой активирани младежи (NEETs) от ромски произход  от работата на младежките медиатори

126

  

 

 

 

 

31

280

 

 

 

 

 

60

4.3

Инициативи, насърчаващи активирането на безработни и икономически неактивни лица

Текущ

ПРЧР 2021-2027

202

АЗ

Държавен бюджет и ПРЧР

2021-2027

Брой лица, започнали работа в резултат от проведени трудови борси, дни на работодателя и мобилни бюра по труда

Започнал работа от участие в Трудова борса – 1 ром

 

Ден на работодателя – взели участие – 3 роми

15

 

 

 

 

 

 

 

10

4.4

Подобряване достъпа до заетост и обучение на уязвими групи чрез предоставяне на интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане

Текущ

 

 

 

 

 

2023

МТСП,АЗ, АСП

ОП РЧР

2014-2020

Брой лица, на които са предоставени интегрирани услуги по заетост и социално подпомагане, от тях включени в:

- заетост;

- обучение.

 

6785 лица средно месечно получили интегрирани услуги

6800 лица средно месечно получили интегрирани услуги

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“

 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура и инфраструктура за публични услуги

Цел 2[3].  Осигуряване на условия за придобиване на финансово достъпни жилища и условия за въвеждане на алтернативни модели на социални жилища за домакинства от зоните с концентрация на бедност

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

      (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

 

Целева стойност с натрупване 2021-2023 г.

2.1

Успешно приключване на проектите за социални жилища по ОПРР 2014-2020

Текущ

2023 г.

 

ОПРР 2014-2020, стойност на БФП -575526,49 лв.

Брой жилища
 

Брой представители на маргинализирани групи, включително роми с подобрени жилищни условия

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Осигуряване на модерни достъпни общински жилища за настаняване на уязвими групи от населението.

Текущ

2021-2027г.

Община град Добрич

Средства от ЕС, РБ, Общински бюджет, фин.инстр.

 

 

 

Цел 3.  Изграждане/реновиране на инфраструктура за предоставяне на  интегрирани здравно-социални и социални услуги в общността за уязвими групи

Цел 4.  Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.

Цел 5.  Търсене на инструментариум за подобряване на правните и икономически условия за премахване на несъответстващите на Закона за устройството на територията (ЗУТ)/законодателството жилища и квартали.

Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията за въвеждане на принципа на съразмерност при издаване на заповед за премахване на незаконен строеж, представляващ единствено жилище за неговите обитатели.

 

Цел 6.  Разширяване на законния достъп до качествена вода, електричество и канализация в обособените квартали

с концентрация на бедност.

*** Цел 6 попада в обхвата на областното планиране и ще се изпълнява от общините.

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“

 

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и  противодействие на проявите на нетолерантност и на език на омразата.

 

Цел 1.  Повишаване гаранциите за ефективна защита на правата на българските граждани в уязвимо социално положение, принадлежащи към различни етнически групи. Ефективно прилагане на политиките за интеграция на ромите за постигане на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

  (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

за 2021 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

Цел 2.  Повишаване на институционалната култура и експертния капацитет на публичните институции (в т.ч. национална и местна администрация, съд, прокуратура и органи на МВР) по отношение на политиките за разнообразие, равнопоставеност, достойнство и основни човешки права на ЕС. Преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи.

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

               Индикатори

  (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

за 2021 г.

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

2.1

Обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата в рамките на професионалното обучение  по месторабота

Текущ

2021-2030

ОД МВР -Добрич

Държавен бюджет

 Брой обучени  полицейски служители по правата на човека и проблемите на малцинствата в рамките на професионалното обучение  по месторабота

0

20

Цел 3. Повишаване на капацитета на правоприлагащите органи по отношение на борбата с престъпленията и проявите на дискриминация, насилие или омраза, основани на етническа принадлежност

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

      (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

Цел 4.  Формиране на култура за равнопоставеност на ромските жени. Насърчаване на тяхното пълноценно индивидуално, социално и икономическо участие в обществения живот

 

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

    (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

 

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

4.1

Неформални обучения на тема „Ролята на съвременната жена в семейството и обществото“

Текущ

2022 г.-2023 г.

Община град Добрич

Младежки център  - Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ на Община град Добрич, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проведени неформални обучения

10 жени от ромски произход

25 жени от ромски произход

Цел 5. Предприемане на целенасочени мерки и иновативни интегрирани услуги за повишаване на родителския капацитет в подкрепа на уязвимите семейства, подобряване на родителската грижа и за защита правата на децата 

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

    (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

 

Целева стойност с натрупване 2022-2023 г.

5.1

Повишаване на информираността на децата и техните семейства относно правата на детето, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето и за съществуващите услуги за подкрепа в общността

Текущ

2022 г.-2023 г.

 

 

училища

Училищни бюджети

Брой проведени беседи

Брой включени деца

 

 

5.2

Онлайн публикации, свързани с приемането на Конвенцията  на ООН за правата на детето

Предстои

2022 г.-2023 г

Младежки център - Добрич

Общински бюджет

Брой онлайн публикации

 

Достигнати 80 лица от ромски произход

5.3

Информиране и консултиране на деца и техните семейства относно съществуващите механизми за превенция на насилието сред  и срещу деца.

Текущ

2022 г.-2023 г.

МКБППМН

 Бюджет на МКБППМН

Брой консултации на  деца и техните семейства

 

 

 

5.4

Обучение „За родители“- Подкрепа на бъдещи и настоящи родители, с цел развитие на умения за добро и отговорно родителство, възприемане на образованието, като ценност и превенция на отпадането от училище.

Предстои

2022 г.-2023 г.

Община град Добрич

Младежки център - Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Бъдещи родители

Провеждане на 7 обучения, водени от лекар и 2 медицински сестри, в рамките на 8 месеца по предварително обявени теми, свързани с бременност, раждане и др.  Участници – 10 души в модул, като част от тях ще бъдат от уязвимите групи.

 

Училище за родители

Провеждане на 5 обучения с  по 10 участници,  под формата на срещи с образователни медиатори и младежки работници, специалист социални дейности, психолог както и външен специалист-  педагог, които ще предадат знания и опит на младите родители. Образованието ще се разглежда, като мощен фактор за развитие на личността и основна движеща сила в обществото.

 

Младежи на възраст 15-29 г.- 70 участници, от които 50 са представители на уязвими групи и непопадащи в групата на младежите - 80 участници

5.5

Среща с родители от ромски произход на тема "Образованието е…"

 

 2022-

2023 г.

Община град Добрич

 

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Проведени срещи

8 участници           

16 участници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 6.  Повишаване на гражданското участие и информираност за гражданските права и задължения на лицата, живеещи в зоните с концентрация на бедност

 

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

    (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

 

Целева стойност с натрупване 2021-2023 г.

6.1

Изпълнение на проект „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество“

Начална фаза на изпълнение

Края на 2023 г.

ОД МВР - Добрич

Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г.

Брой обучени обучители 

Брой обучени полицейски служители

Брой  изградени и оборудвани приемни в райони с компактно ромско население

Брой проведени информационни кампании за повишаване на осведомеността относно радикализацията, насилствения екстремизъм и реч на омразата

Брой организирани съвместни местни форуми с деца и техните родители за преодоляване на антиромските стереотипи и дискриминация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Дейности по предотвратяването и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Текущ

2022-2023 г.

МКБППМН

 

Брой работни срещи събития за предотвратяване и противодействие на противообществените прояви

 

 

6.3

Срещи с представители на уязвими групи -

целта е да се засегнат различните проблеми сред общността (наркотици, агресия, ранни бракове и отпадане от образователната система) в маргинализирани райони на град Добрич и населени места в областта и да се даде пример чрез ролеви модели за основни ценности в обществото, които водят личността до развитие и прогрес. Създаване на контакти с ученици, застрашени от отпадане или „отпаднали“ от образователната система, за да се проучат проблемите и интересите им и да се мотивират да посещават редовно училище.

текущ

2022 г.

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Проведена работа на терен

97 участници

 

6.4

Неформални обучения „Общуване без агресия“

Текущ

2022 г- 2023 г.

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 

Проведени неформални обучения

36 участници

51 участници

6.5

Младежки академии „Младежкото участие в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво“

Чрез методите на неформалното образование, включвайки се активно в сесиите, младежите ще имат възможност да развият своите „меки умения“, ще научат подходи, принципи и ползи от младежкото участие в процесите на вземане на решения на местно и национално ниво и доброволчеството.  

Текущ

2022-2023 г.

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Проведени младежки академии

Младежи на възраст 15-29 г., младежи в риск – 20 участници, от които 2 от ромски произход

Младежи на възраст 15-29 г., младежи в риск– 60 участници, от които 20 са представители на уязвими групи.

6.6

Обучение за мултиплайери „Безопасен интернет“- в обученията за мултиплайери ще могат да се включват младежи, които искат да помогнат на своите връстници да се предпазят от многобройните опасности и рискове, които се крият в онлайн пространството.

Текущ

2022-2023 г.

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

 

Младежи на възраст 15-29 г. – 7 участници.

Младежи на възраст 15-29 г. – 15 участници.

6.7

Младежки инициативи - Целта е овластяване на младите хора и увеличаване на степента на участието им в местната общност. Реализираните от тях инициативи ще бъдат съобразени с основните принципи на Съвета на Европа.

Текущ

2022 г- 2023 г.

Младежки център -Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Реализирани младежки инициативи

17

40

Цел 7.  Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, СЕ и ЕС и използване на съществуващите в ЕС инструменти 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

   (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

 

Целева стойност с натрупване 2021-2023 г.

7.1

Превенция и противодействие на всички форми на трафик на хора чрез провеждане на обучения в училища, в които учат деца от ромски произход.

Текущ

2021-2023 г.

ОД МВР - Добрич

 

 

 

 

 

 

МКБППМН

Държавен бюджет

 

 

 

 

 

 

Бюджет на МКБППМН

Брой проведени обучения за превенция и противодействие на всички форми на трафик на хора.

 Брой обучени ученици

 

 

 

Брой проведени обучения за превенция на всички форми на трафик на деца

 

15

 

 

 

105

Цел 8.             Решаване на проблема с липсата на документи за самоличност и правния статут на български граждани от уязвими общности, в т.ч. и роми.

8.1

Дейности, насочени към снабдяване с документи за самоличност на български граждани от уязвими общности, в т.ч. и роми.

Предстои

2022-2023 г.

ГРАО,

МВР

 

Брой лица, снабдени с лични карти

 

 

Цел 9: Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт

 

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

  (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

 

Целева стойност с натрупване 2021-2023 г.

9.1

Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт

 

2030

ММС

Община град Добрич

Училища, детски градини

Държавен

бюджет

Брой проекти

Брой на участници

 

 

 

                   

 

 

 

ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА“

 

Оперативна цел: Подобряване на условията за равнопоставен достъп на ромската общност до обществения културен живот, съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура, развитие и популяризиране на творчеството  като фактори за културна интеграция и социално сближаване. Преодоляване на езика на омразата и възпроизвеждането  на предразсъдъци към ромите в медиите с оглед на изграждане на позитивен образ на общността

 

Цел: Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромската общност, насърчаване на творческото развитие на представители на общността, стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот и насърчаване на междукултурния диалог

 

 

Мерки

Статус

Срок

Отговор­на институ­ция

Източник на финансиране (преки бюджетни разходи, друго –лева/евро)

Индикатори

  (мерна единица: брой, дял)

Текуща стойност

 

Целева стойност с натрупване 2021-2023 г.

1.

Демократизъм, достъп до култура и свобода на творческото изразяване на всеки гражданин на Добрич, включително и ромите – приоритет в културната политика на Община град Добрич

 

Текущ

2022 – 2023 г.

Община град Добрич

Общински бюджет

Брой събития в културния календар на Община град Добрич

 

 

 

 

2.

Устойчиво развитие на културните институти на територията на Община град Добрич като обществено-информационни и образователни центрове за пълно, качествено и бързо задоволяване на потребностите на гражданите на Добрич, включително и ромите.

Текущ

2021 – 2023

г.

РИМ – Добрич;

РБ „Дора Габе“;

ХГ – Добрич;

Читалищни библиотеки

Държавен бюджет, Общински бюджет

Брой услуги;

 Брой събития, стимулиращи личностното и професионално развитие и съдействие за релевантно неформално обучение;

Брой образователни програми.

 

 

 

 

3.

Устойчиво развитие на читалищата на територията на Община град Добрич като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската.

Текущ

2021 – 2023

г.

Община град Добрич

Държавен бюджет, Общински бюджет – 30 000 лв. годишно.

 

Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич – 2022 г.;

Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич – 2023 г.

 

 

 

4.

Подкрепа на творчески проекти  в областта на културата, съдействащи за междукултурния диалог и културата на ромската общност.

Текущ

2022-2023

г.

Община град Добрич

Общински бюджет

Честване на 20 години от учредяването на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“;

  Василица – Ромска Нова година;

 8 април – Международен ден на ромите

 Трето регионално културно изложение „Даровете на земята“.

 

 

 

 

5.

Популяризиране на ромската култура чрез общинския културен календар

Текущ

2022 – 2023

г.

Община град Добрич

Общински бюджет

Брой публикации в сайта на Община град Добрич;

Брой публикации във facebook страницата на Община град Добрич;

Брой публикации в медии.

 

 

 

 

 

5.

Организиране и провеждане на традиционни ромски празници – Василица, Едерлези, Ден на ромската жена и др.

Текущ

2022 – 2023

г.

НЧ „Романо дром-2002“

Бюджет на НЧ „Романо дром -2002 г.“

Брой културни събития с акцент върху културата на малцинствата /ромите/, вкл. онлайн събития

 

Брой посетители

3

 

 

 

1200

6

 

2400

 

6.

Организиране и провеждане на мероприятия по повод традиционни и национални празници

Текущ

2022 – 2023

г.

НЧ „Романо дром-2002“

Бюджет на НЧ „Романо дром -2002 г.“

Брой културни събития

7

14

 

7.

Организиране и провеждане отбелязването на 8-ми април – Международен ден на ромите

ежегодно

2022 – 2023

г.

НЧ „Романо дром-2002“

Бюджет на Община град Добрич -1500 лв.

Брой посетители

100

200

 

8.

Организиране и провеждане на Регионално културно изложение „Даровете на земята“.

Текущ

2022-2023 г.

НЧ „Романо дром-2002“

Общински бюджет – 3500 лв.

Брой посетители

300

600

 

9.

Участие в регионални, национални и международни фестивали и конкурси

Текущ

2022-2023 г.

НЧ „Романо дром-2002“

Бюджет на НЧ „Романо дром-2002“

Брой участия

3

6

 

9.

Организиране на културни събития:

- премиери,

- празници на изкуствата,

- конкурси,

- концерти,

- изложби,

ориентирани към личностното израстване на ромската общност, повишаване на тяхната култура, възможност за развитие и изява на творческия им потенциал

Текущ

2022-2023 г.

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

 

 

 

 

10.

Подкрепа на традиционни ромски празници

Текущ

2022-2023 г.

РБ „Дора Габе“

Бюджет на РБ „Дора Габе“

 

 

 

 

11.

Реализиране на дейности, ориентирани  към личностното израстване на младите хора от всички етнически общности, обогатяване на тяхната култура, възможност за развитие и изява на творческият им потенциал, чрез организиране на културни събития: конкурси, концерти , театрални постановки, кинопрожекции, изложби и др. - насърчаване участието на малцинствените общности в тях.

Текущ

2022-2023 г.

Младежки център - Добрич

 

Общински бюджет

Реализирани конкурси и широк спектър от културни събития

6 конкурса

 

17 изложби

 

9 концерта

 

6 театрални постановки

7 конкурса

25 изложби

14 концерта

10 театрални постановки

 

 

12.

Клубни форми, обхващащи широк кръг от интереси на младите хора в сферата на танцовото, музикалното, театралното и изобразително изкуство.

 

Текущ

2022-2023 г.

Младежки център - Добрич

Общински бюджет

Функциониращи клубни форми

21

 

 

 

 

 

 

23

 

13.

Подкрепа и отбелязване на  традиционни ромски  празници

Текущ

2022-2023 г.

Младежки център - Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Видео послание, показващо добрият пример, подготвено от доброволци и специалисти,  работещи с млади хора от ромски произход, във връзка с отбелязването на Банго Васил.

 

Реализирани видео послания на доброволци от ромски произход, във връзка с отбелязването на  Международния ден на ромите.

 

Публикация, относно 2-ри август, определен като възпоменателен ден на Геноцида над ромите.

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

2

 

 

3

 

 

2

 

14.

Пътуващ фестивал на настолните игри - по този начин ще се насърчи реалното общуване между младите хора и създаването нови приятелства. Тематичната насоченост на игрите ще цели обогатяване на познанията, развиване на концентрация и стратегическо мислене.

Текущ

2022-2023 г.

Младежки център - Добрич

По проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес" на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

Проведени фестивали на настолните игри

40 участници

85

участници

 

                     

Дата на публикуване: 16.08.2022 г.

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
5.49° C облачно
Нагоре