Обявление № 94К-00-525/07.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94К-00-525

град  Добрич 07.07.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.128 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.904.440 за обект: „Улична канализация и Сградно канализационно отклонение (СКО) за ПИ 72624.904.400 по КК на град Добрич“.

Проектът е изложен в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч., работно място № 8.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) до общинската администрация на Община град Добрич.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обнародвано в бр 59 от 26.07.2022г. на Държавен вестник

публикувано на 26.07.2022г.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.99° C облачно
Нагоре