Обявление № 70-00-1291/15.07.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1291

град  Добрич 15.07.2022г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1195 от 15.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IX-195, кв.331 на Северна индустриална зона, град Добрич. С изменението се образуват два нови УПИ – УПИ XXI-292 и УПИ XXII-291, отредени „за ПСД“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1195/15.07.2022г.

изменение на ПУП-ПР

изменение на ПУП-ПЗ

 

публикувано на 18.07.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.08° C предимно облачно
Нагоре