Обявление № 70-00-605/14.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-605

град  Добрич 14.07.2022г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.28 в местност „Пратера“, землище на град Добрич, за промяна предназначението му „за Жилищно строителство“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

      

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

публикувано на 15.07.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.39° C предимно облачно
Нагоре