Обявление № 70-00-1921/14.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1921

град  Добрич 14.07.2022 г.

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1172 от 14.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрено изменениe на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-28 „за ОДО“, кв.711 на ЖК “Добротица“ град Добрич, за промяна отреждането на УПИ II-28 от „за ОДО“ в „за Жилищно строителство –Жг“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1172/14.07.2022г.

изменение на ПУП-ПРЗ

публикувано на 15.07.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре