Обявление № 94И-00-434/13.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94И-00-434

град Добрич 13.07.2022г.

 

Община град Добрич, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщаваме, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I-2277,2278, II-2276, и УПИ ХХIV-2279,2280,2281, кв. 514, като се обособяват три нови УПИ XXVI-2279,2280,2281, УПИ XXVII-2292, и XXVIII-2276, кв. 514 по плана на ЖК“ Русия 1“, град Добрич.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

          

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

публикувано на 14.07.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.66° C предимно облачно
Нагоре