Обявление № 94-00-306/12.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94-00-306

град  Добрич 12.07.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1150 от 12.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрено изменениe на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XVIII-266, кв.904 на ЖК “Рилци“ град Добрич, за образуване на два нови УПИ XXXV-1185  и УПИ XXVI-1186, отредени за „Жилищно строителство“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 1150/12.07.2022г.

изменение на ПУП-ПР

изменение на ПУП-ПЗ

 

публикувано на 14.07.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.05° C предимно облачно
Нагоре