Обявление № 94-00-218/12.07.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94-00-218

град  Добрич 12.07.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1147 от 12.07.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрено изменениe на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III-302 и УПИ IV-302, кв.906 на ЖК “Рилци“ град Добрич, за образуване на три нови УПИ XXI-1130,УПИ XXII-1131  и УПИ XXIII-1132, отредени за „Жилищно строителство“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 1147/12.07.2022г.

изменение на ПУП-ПРЗ

публикувано на 14.07.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.39° C предимно облачно
Нагоре