Община Добрич обявява конкурс за директор на Регионална библиотека "Дора Габе"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на  чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 28 от Закона за обществените библиотеки, чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № 809/13.07.2015 г. на Кмета на Община град Добрич

 

 

 

 ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ – ДОБРИЧ

 

 

І.  Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл. 28, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки:

а/ Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;

б/ Професионално направление  – "Обществени комуникации и информационни науки"

в/ Професионален опит – 5 години професионален опит в библиотека;

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

а/ Допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело;

б/ Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

в/ Чуждоезикова подготовка;

г/ Компютърна грамотност.

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

а/ Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

б/ Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на РБ „Дора Габе“ – Добрич;

в/ Познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на културата, библиотечното дело, културното наследство, както и други нормативни актове, свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката;

г/ Способност за прилагане на иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

 

ІІ. Характер на работата:

1.Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в РБ „Дора Габе“ – Добрич;

2.Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в библиотеката, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на библиотечното имущество,

 

ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина.

3.Отговаря за координирането и изграждането на регионалната автоматизирана библиотечна мрежа.

4.Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета.

5. Участие в проекти.

 

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1.Допускане по документи.

2.Защита на концепция за дейността и развитието на РБ „Дора Габе“ – Добрич за период от четири години, подробно разработена за първата от тях.

3.Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса ;

2.Документ за самоличност /копие/;

3.Професионална автобиография;

4.Документ за завършено образование /копие/;

5.Документи, удостоверяващи трудовия стаж – трудова книжка, служебна, осигурителна книжка /копие/;

6.Свидетелство за съдимост /оригинал/;

7.Други документи, ако кандидатът притежава такива – за допълнителни умения и квалификации, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

8.Медицинско свидетелство – документът се прилага в случай на преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца;

9.Концепция за дейността и развитието на РБ „Дора Габе“ - Добрич за период от четири години, подробно разработена за първата година, в 7 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата, в обем не повече от 10 стр. Концепцията съдържа:

а/ анализ и оценка на състоянието на РБ „Дора Габе“; основни проблеми на функционирането й;

б/ тенденции и възможности за развитието на библиотеката като културен институт;

в/ определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;

г/ планиране и развитие на основните показатели; възможности за усъвършенстване и осъвременяване на обслужването; популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на града и региона;

д/ етапи на реализация на концепцията.

 

Забележка:

1. Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.

2.Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

3 Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

 

 

 

 

ІV.Срок и място за подаване на документите и разработената концепция

1.Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, Център за услуги и информация, тел. 058/600 395, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа. Могат също така да се изпратят по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на горепосочения адрес.

Ако кандидатът изпраща документите си чрез препоръчано писмо или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати документите си за участие в конкурса така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на крайния срок. Рискът от тяхната забава или загубване се носи от кандидата.

2.Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

V.Други условия

1.Конкурсната длъжност се заема за срок от четири години.

2.Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в стая № 320 в сградата на Община град Добрич за запознаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.46° C предимно ясно
Нагоре