Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Публичното обсъждане се обявява за срок до 27.07.2015 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg

 

 

М О Т И В И

за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Решение № 43-2 от 31.03.2015 г. на Общински съвет град Добрич.

Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения на наредбата.

          Настоящото предложение е инициирано от писмо на Министъра на вътрешните работи с изх. № 812100-23544 от 08.07.2015 г., с което се обръща внимание на това, че в дейността си структурите на Министерство на вътрешните работи през годините все по-често се сблъскват с множество случаи на реално смущаване на спокойствието на гражданите чрез редица нарушения на обществения ред. В последно време това се случва посредством силна музика без повод или при чествания на лични и семейни тържества в частни имоти или на публични места в близост до жилищни сгради.

Актуализацията на общинската наредба, касаеща осигуряване на обществения ред, се налага от обстоятелството, че в хода на работа са констатирани непълноти, които възпрепятстват инспекторите от Дирекциите “ИРЕФ” и “УТИОС” към Община град Добрич и служители на Първо РУП – гр. Добрич да осъществяват контролна дейност и да съставят актове за установяване на административни нарушения.

Необходим е преглед на наличните текстове, касаещи опазването на обществения ред на територията на общината, с цел подобряване на регулирането на обществените отношения, свързани с обществения ред за осигуряване спокойствието и условията за труд и отдих на гражданите и гостите на общините.

Настоящите изменения и допълнения са съобразени с проблемите, които са възникнали, както за гражданите, така и за служителите, ангажирани с практическото приложение на досега действащия вариант.

         Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати.

         Усъвършенстване на подзаконовата нормативна база на Община град Добрич и по-конкретно на материята, отнасяща се до осигуряването на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на Община град Добрич.

          Гарантиране и осигуряване на спокойствието, сигурността, условията за труд и отдих на гражданите и гостите на града.

          Очакванията са след въвеждане на промените значително да се  подобрят регулирането на задълженията и отговорностите на гражданите и работата по прилагането на Наредбата.  

          Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект.

          Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

          Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

 Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

 

 

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

 

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

       1. Ал. 2 се изменя така:

       „(2) Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, апарати и системи, извършване на строителни, производствени и ремонтни дейности, форсиране на автомобили или мотоциклети и други дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях, както и употреба на пиротехнически изделия, за времето между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивни дни.“

       2. Ал. 3 се изменя така:

      „(3) Използването на музикални инструменти и озвучителна апаратура по улиците на града, в междублокови пространства и в открити частни имоти, както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства при тържества, с които се нарушава общественият ред и спокойствието на гражданите.“

 

§ 2. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

       1. В ал. 1 се създава т. 8:

       „8. Хвърляне на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други.“

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре