Обявление № 70-00-1717/30.06.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1717

град  Добрич 30.06.2022г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1036 от 29.06.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.134.78  в землището на град Добрич

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх.Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 1036/29.06.2022г.

ПУП-ПЗ

публикувано на 30.06.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.08° C предимно облачно
Нагоре