Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

        Публичното обсъждане се обявява за срок от 13 юли до 27 юли 2015 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани становищя и предложение на адрес dobrich@dobrich.bg

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

§ 1. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения:

         1. Изразът „Органите на другите търговски дружества” да се чете „Органите на търговските дружества”;

         2. Преди израза „се формират” се добавя: „и техните правомощия”.

 

§ 2. В чл.15, ал.2 се отменят точки 2, 8 и 9.

 

§ 3. В чл.17, ал.2 се отменя точка 2.

 

§ 4. В заглавието на раздел VIII се заличава думата „едноличните”.

 

§ 5. В чл.31 се правят следните изменения и допълнения:

       1. Досегашния текст на чл.31 става ал.1, на края на изречението се поставя запетая и се добавя „като контролът върху изпълнението им се упражнява от Кмета.”

 2. Създава се ал.2: „(2) Възлагането на управлението на търговски дружества, в които Общината е съдружник или акционер става с договор за управление при условията и по реда на Търговския закон.”

 3. Създава се ал.3: “(3) Контролът за изпълнението на учредителния акт/дружествения договор и контролът за опазване имуществото на търговските дружества с общинско участие, се осъществява от Общински съвет.”

 

§ 6. В чл.32 се правят следните допълнения:

1. Ал.4 се допълва със следния текст: „Избраният по този ред управител има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията по утвърден график на лечебното заведение до три часа дневно без право на допълнителни часове от РЗОК. Графикът се изготвя съгласно Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение.”

2. Създава се ал.5: „(5) Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т.5.1 от Договора за управление, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. Това изключение не важи за новоизбрания управител на лечебно заведение.”

 

§ 7. Създава се чл. 34а:

„Чл.34а. (1) Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие се задължават да изготвят ежегодно бизнес задача на дружеството и да я представят на Общински съвет до 30 ноември.

(2) Бизнес задачата по ал.1 следва да е изготвена в съответствие с бизнес плана/програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.”

 

§ 8. Създава се чл. 34б:

„Чл.34б. (1) Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие са длъжни в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, да представят на Кмета писмен отчет за резултатите от изпълнението на бизнес задачата на дружеството.

(2) Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие са длъжни в срок до 10 март да представят на Кмета и на Общински съвет годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.”

 

§ 9. Създава се чл. 34в:

„Чл.34в. Кметът на общината може да възлага на общинското звено за одит извършването на одит на едноличните търговски дружества с общинско участие и тези с над 50% общинско участие в капитала. Резултатите от одита се представят за сведение на Общински съвет след приключване на проверката.

 

§ 10. В Приложение № 1 към Наредбата в т.11 след думите „Кмета, като” се добавя: „предлага да бъде сключен договор с кандидата, който е класиран на първо място, и”.

 

§ 11. В раздел III от Договора за управление се правят следните изменения:

        1. т.1.6 се изменя така: „1.6. Осигурява на Управителя платен годишен отпуск в размер на 35 работни дни, който се разрешава от Кмета на общината.” ;

         2. т.1.7 се изменя така: „1.7. Ползването, прекъсването, отлагането, погасяването на правото на ползване на платения годишен отпуск, както и обезщетението за неизползван такъв, се извършва съобразно разпоредбите на Кодекса на труда.”

     

§ 12. В раздел IV от Договора за управление се правят следните изменения и допълнения:

      1. Създава се нова точка 2.7 със следния текст: „2.7. Управителят на лечебно заведение има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията по утвърден график на лечебното заведение до три часа дневно без право на допълнителни часове от РЗОК. Графикът се изготвя съгласно Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение.;

      2. т.3.1 се изменя така: „3.1. Да изготвя ежегодно бизнес задача на дружеството и да я представя на Общински съвет до 30 ноември. Бизнес задачата следва да е изготвена в съответствие с бизнес плана/програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.”

       3. Създава се нова точка 3.2 със следния текст: „3.2. Да представя на Кмета в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, писмен отчет за резултатите от изпълнението на бизнес задачата на дружеството.”

       4. Създава се нова точка 3.3 със следния текст: „3.3. Да представя на Кмета и на Общински съвет в срок до 10 март годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.”

     5. Досегашната т.3.2 става т.3.4, на края на изречението се поставя запетая и се добавя: „да го застрахова ежегодно и да води редовно дружествените книги;”

     6.  Досегашната т.3.3 става т.3.5.

     7.  Досегашната т.3.4 се отменя.

     8. Досегашната т.3.5 става т.3.6 и изразът „Уведомява писмено дружеството-възложител” се заменя с израза „Да уведомява своевременно Кмета и Общински съвет.

     9.   Досегашната т.3.6 става т.3.7 и изразът „……………….. ЕООД” се заменя с израза „повереното му дружество”.

    10.  Досегашните точки 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 и 3.11 стават съответно точки 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 и 3.12.

     11. Досегашната т.3.12 се отменя.

              12. В т.4.4 изразът „както и за срок от 5 /пет/ години след прекратяването му” се заличава.

              13. т.4.5 се отменя.

 

§ 13. В раздел V от Договора за управление се правят следните изменения и допълнения:

1. т.5.1 се изменя така: „5.1. Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т.5.1 от Договора за управление, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. Това изключение не важи за новоизбрания управител на лечебно заведение.”

2. т.5.2 се изменя така: „5.2. Месечното възнаграждение на управителя се определя на тримесечна база съобразно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите. При постигане на по-висока бална оценка на повече от 3 от показателите и при наличие на финансови средства управителят има право на допълнително материално стимулиране съгласно Колективния трудов договор и Вътрешните правила за формиране на средствата за работна заплата.”

3. В т.5.3. изразът „данъчното облагане” се заличава.

 

§ 14. В раздел VI от Договора за управление се правят следните изменения:

  1. В т.6.3. букви „б”, „в” и „з” се отменят.
  2. В т.6.3. буква „д” изразът „довели до влошаване на финансовия резултат на Дружеството или” се заличава.

 

§ 15. В Приложение № 1 към раздел V, т.1 от Договора за управление „Система от показатели за определяне възнаграждението на управителите” се правят следните изменения и допълнения:

      1. Раздели I, II, III и IV се изменят така:

 

I. 1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

                                                                                                                           

Критерии

Бална оценка

1.

до 0,05

0.8

2.

от 0,05 до 0,1

1.3

3.

от 0,11 до 0,16

1.8

4.

от 0,161 до 0,21

2.0

5.

над 0,21

2.2

 

 2. Коефициент на ефективност на приходите от обичайната дейност

 

Критерии

Бална оценка

1.

до 0,4

1.8

2.

от 0,41 до 0,6

1.5

3.

от 0,61 до 0,8

1.2

4.

от 0,81 до 0,99

1.0

5.

над 0,99

0.5

 

  3. Коефициент на финансова автономност

 

Критерии

Бална оценка

1.

до 0,5

0.8

2.

от 0,51 до 0,65

1.0

3.

от 0,651 до 0,8

1.2

4.

от 0,81 до 0,95

1.4

5.

над 0,95

1.6

 

4. Средно списъчен брой на персонала

 

Критерии

Бална оценка

1.

до 10 души

0.4

2.

от 11 души до 20 души

0.8

3.

от 21 души до 50 души

1.2

4.

от 51 души до 100 души

1.4

5.

над 100 души

1.6

 

5. Просрочени задължения на дружеството

При просрочени задължения на дружеството общата бална оценка се намалява с единица (- 1)

6. Загуба на дружеството

При намаляване на загубата на дружеството общата бална оценка се увеличава с (+0,5)

При увеличаване на загубата на дружеството общата бална оценка се намалява с (-0,5)

 

      2. Досегашния раздел V става раздел II.                                                       

 

 

§ 16. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел се прилага от 01.09.2015г.

 

 

До

Общински съвет

град  ДобриЧ

 

 

Докладна записка

 

От Детелина Николова

 Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С решение № 16-12/16.12.2008 г.  Общински съвет град Добрич  прие нова Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която влeзе в сила от 01.01.2009 г. Същата бе изменена и допълнена с решения  №№ 17-18 / 27.01.2009 г., 21-6 / 28.04.2009 г.,  4-8 / 31.01.2012 г. и 13-3/30.10.2012 г.

С тази наредба се уреждат условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала, участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в сдружения с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

 

1. Причини и мотиви за приемане на настоящото изменение и допълнение в Наредбата са следните:

Настоящите изменения и допълнения са насочени към актуализация на текстове, касаещи както управлението и контрола върху общинските търговски дружества, така и съдържанието на Договора за управление, с оглед на подобряване контрола, който принципала упражнява в търговските дружества с общинско участие.

   Промените в наредбата са насочени към стимулиране на мотивацията на управителите на търговските дружества с общинско участие в капитала да опазват и същевременно да увеличават поверените им материални и финансови активи. В тази връзка едно от основните изменения и допълнения в наредбата е свързано с актуализацията на Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, която е унифицирана за всички съществуващи към момента търговски дружества с общинско участие, като същевременно е и допълнена с два нови показателя. Освен това промените ще допринесат за по-добрата информираност на принципала относно управлението на търговските дружества с общинско участие в капитала, като са актуализирани текстове, касаещи реда и начина за представяне на бизнес програмите и отчетите на дружествата.

Не на последно място, необходимостта от допълнения в Наредбата и Договора за управление към нея е свързана с липсата на текст, който да регламентира възможността на управителите на общински лечебни заведения да практикуват в управляваните от тях лечебни заведения специалността си за поддържане на своята квалификация.

 

              2.Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

-Да се актуализира и синхронизира Наредбата в съответствие с нормативната   уредба.

-Да се подобри управлението и контрола, който принципала упражнява в търговските дружества с общинско участие.

 

3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

-Пълно съответствие на «Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел» с действащата нормативна уредба.

-Подобряване на информираността на принципала, относно актуалното състояние на търговските дружества в които общината има участие.

        4.Финансови средства, необходими за прилагането на изменената и допълнена Наредба:

          За прилагането на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата не са необходими финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на  РБългария:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт  /Търговския закон/ с тях.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

           

          Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следните,                                                                                            

                                                                         ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЯ:

           

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел съгласно Приложение № 1;

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона, действия.

 

 

С уважение,

 

ДЕТЕЛИНА  НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
-4.83° C облачно
Нагоре