Община Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич за периода 2021-2028 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич за периода 2021-2028 г. от 20.06.2022 г. до 19.07.2022 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

 

ДО      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич за периода 2021-2028 г.

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Програмата за управление на отпадъците на Община град Добрич за периода 2021-2028 г. е изготвена на основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО). Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на Кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО.

Рамката, обхвата и съдържанието на общинската програма за управление на отпадъците са в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците.

Програмата за управление на отпадъците е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. Периодът на действие на настоящата Програма е 2021-2028 година, който е съобразен с този на Националния план за управление на отпадъците.

Основната цел на програмата е прилагане и спазване на йерархията на управление на отпадъците и прилагане на интегрирано управление на отпадъците  на територията на Община град Добрич, които да допринесат за устойчивото развитие на общината.

При разработване на програмата е направен подробен анализ на средата, като са описани природо-географските и териториално-административните особености, състоянието на въздуха и водите, особеностите на почвите и нарушените терени, състава на отпадъците, шума и Зелената система. Разгледани са икономическите, финансовите, демографски и социално-икономически параметри.

Въз основа на подробните характеристики е направен анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ), който е предпоставка за формиране идеята за управление на отпадъците на общината, целите и приоритетите на програмата.

Поради големият й обем един екземпляр от Общинската програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич е предоставен в секретариата на Общински съвет, за да може всеки съветник да се запознае с нея.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците да вземе следното

 

 

 

Проект

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич:

  1. Приема Програмата за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич;
  2. Възлага на Кмета на Община град Добрич ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата.

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

С Програмата за управление на отпадъците можете да се запознаете тук.   

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.82° C слаб снеговалеж
Нагоре