Община Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община град Добрич за периода 2021-2027 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община град Добрич за периода 2021-2027 г. от 20.06.2022 г. до 19.07.2022 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

 

ДО      

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда  на Община град Добрич 2021 - 2027 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Програмата за Опазване на Околната Среда на Община град Добрич 2021-2027 г. е изготвена, въз основа на изискванията на чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). С Програмата се цели да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията на Община град Добрич, запазване на доброто състояние на околната среда и формиране на адекватна политика на Общината за ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси. Програма отчита националните рамкови документи и е разработена в условията на приемственост спрямо предходни общински екологични документи, стопански, финансови и други проучвания за територията на община град Добрич, в т.ч. - Общия устройствен план на Община град Добрич, План за интегрирано развитие на община град Добрич 2021-2027 г., както и на Общинската програма за управление на отпадъците (2021-2028г.) за постигане на съвместимост с целите, проектите и дейностите по опазване на околната среда.

Основната цел на програмата е намиране на нови подходи, създаване на стабилна система за управление на околната среда и подобряване на екологичните условия в Община град Добрич. Потенциалният ефект от реализирането на настоящата програма върху околната среда ще бъде положителен, тъй като с нея се цели: подобряване качеството на атмосферния въздух; доизграждане и обогатяване на Зелената система; подобряване състоянието на дерето на река Добричка; по-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината; подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система; подобряване състоянието на уличната мрежа, оптимизиране на Транспортната схема на града и т.н.

Финансовите средства, необходими за прилагането на Програма за опазване на околната среда на Община град Добрич, ще бъдат осигурени основно от общинския бюджет за финансиране на дейностите, а заложени в нея мерки – от общинския бюджет, ОПОС, ПУДООС, ОПРР и други възможни финансови инструменти. Поради големият й обем един екземпляр от Общинската програма за опазване на околната среда на Община град Добрич е предоставен в секретариата на Общински съвет, за да може всеки съветник да се запознае с нея.

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т.12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда да вземе следното

Проект

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич:

1. Приема Програмата за опазване на околната среда на Община град Добрич;

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата.

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

С Програмата можете да се запознаете тук.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
17.25° C разкъсана облачност
Нагоре