Обявление № 70-00-911/17.06.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-911

град  Добрич 17.06.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 962 от 16.06.2022г. на Кмета на Община град Добрич е одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ LXI-632 в кв.8 на ПЗ“ Север“ град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 962/16.06.2022г.

изм. ПУП-ПРЗ

публикувано на 17.06.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре