Обявление № 94-00-56/13.06.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-56

град  Добрич 13.06.2022г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.224 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич, за промяна предназначението на земеделската земя „ за Жилищно строителство“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

            

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

публикувано на 14.06.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре