Обявление № 70-00-1819/30.05.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1819

град  Добрич 30.05.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.128 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.497.54 в землището на град Добрич за обект: „Довеждащ водопровод от уличен водопровод за захранване на Зърнобаза – Силозно складово стопанство, склад за семена и ПРЗ, трафопост и колонка за дизелово гориво в ПИ 72624.497.20 в землището на град Добрич“.

Проектът е изложен в Център за услуги и информация при Община град Добрич, работно място № 8.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) до общинската администрация на Община град Добрич.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обнародвано в бр.43 от 10.06.2022г. на Държавен вестник

публикувано на 10.06.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.39° C предимно облачно
Нагоре