Съобщение № 06/04.05.2022г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 06/04.05.2022 г.

 

 

            До заинтересуваните лица

 

           Уведомяваме Ви, че до 12.05.2022г. ще се пристъпи към изпълнението на Заповед № 1964/20.12.2021 г. на Кмета на Община гр. Добрич за строеж: Сграда с идентификатор 72624.615.18.2 по Кадастралната карта на гр.Добрич, намиращ се в УПИ І, кв.547 по ПУП-ПРЗ  на ЖК ,,Русия 1“, разположен в поземлен имот с идентификатор 72624.615.18 по КК на гр.Добрич.

      До посочената дата предстои от длъжностни лица в дирекция УТСК на Община гр.Добрич да бъде поставена сигнална лента и да бъде спряно ел. захранването от ,,Електроразпределение Север“ АД Варна, водоподаването от ,,В и К –Добрич“ АД и захранването с газ от ,,Аресгаз“ ЕАД.

      Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщени/съобщения  по устройство на територията“, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 04.05.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

04.05.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                               1.арх. Р. Петкова…… /П/......            

            2 Д. Димитров……. /П/........

 

публикувано на 04.05.2022г.

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.39° C предимно облачно
Нагоре