Обявление № 70-00-2492/05.04.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-2492

град  Добрич 05.04.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 32-21 от 29.03.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.171.5, 72624.123.805 и 72624.174.58 в землището на град Добрич за обект: „Електрозахранване 20kV, на „Складова база“. Кабелна линия 20kV. БКТП 1 х 1000kVA; 20/0.4kV, в ПИ 72624.171.1, кв. „Рилци“, общ. град Добрич, обл. Добрич“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00ч. до 17.00ч. и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Решението е обнародвано в бр.32 от 26.04.2022г. на Държавен вестник.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 32-21/29.03.2022г.

ПУП-ПП

публикувано на 26.04.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.65° C разкъсана облачност
Нагоре