Обявление № 70-00-1717/05.04.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1717

град  Добрич 05.04.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.127 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 32-19 от 29.03.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.134.78 по КККР на град Добрич, находящ се по западната периферия на кв. „Рилци“, от територия „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗАПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ – „Пп“, с предвидено ново, свободно застрояване, при следните устройствени показател: Н ≤ 15 м, Пл. застр. ≤ 40%, Кинт ≤ 2,0, Пл. озел. ≥ 20%.

Одобреният проект е публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщение по устройство на територията.

Решението е обнародвано в бр. 32 от 26.04.2022г. на Държавен вестник.

 

aрх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 32-19/29.03.2022г.

ЧИ на ОУП

публикувано на 26.04.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.49° C предимно облачно
Нагоре