Съобщение № 4/15.04.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                                         № 04/15.04.2022 г.

 

До заинтересуваните лица

Уведомяваме Ви, че е съставена Заповед № 622 от 15.04.2022 г. на основание чл.44, ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Чрез, която се нарежда:

ЕТ „МОДУС-90-ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ“, ЕИК 124111387, собственик на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.630.27 по кадастралната карта на град Добрич, да осигури свободен достъп в гореописания недвижим имот, за отстраняване на авария и обезопасяване на съществуваща кабелна линия (електрозахранване).

Достъпът в ПИ  72624.630.27 по КК на гр. Добрич да бъде осигурен от 10:00 часа на 19.04.2022 г.     

Със цялото съдържание на Заповедта може да се запознаете в Община град Добрич, Дирекция  УТСК, стая 318.

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 15.04.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

15.04.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                                1.инж. М. Качанова…… /П/          

                                                                                     2 арх. Р. Петкова …….. /П/  

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.63° C предимно облачно
Нагоре