Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2022 г.

 

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2022 година се приема в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, чл.18, ал.1, ал.2 (9) от Закона за закрила и развитие на културата и въз основа на внесените от читалищата програми за развитието им и направените  предложения за дейността им през 2022 г. (чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища).

            Имайки предвид неоспоримо силните страни на читалищния сектор – осигуряване на децентрализация и широк достъп до култура и трансмисия на „живото” културно наследство, адаптивност към потребностите на местните общности, осигуряване на пространство за социално взаимодействие и творчески експеримент – всичко това  обосновава включването на читалищата в договарянето на местни и национални политики за култура.

            Въпреки че днес се забелязва едно дистанциране от първообраза на читалището като „публично пространство за дебат“, съвременната визия за читалищата извежда на преден план ролята им по опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, както и приноса им в неформалното образование и в достъпа до информационни услуги. И това показва, че техният потенциал да предоговарят   мястото си в публичното пространство е реален.

            Читалищата в Добрич са част от културната инфраструктура на града, работят за изпълнение на културната политика на Община град Добрич и за превръщането на града в привлекателно място за живеене.

 

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРЕЗ 2021 г.

 

Брой читалища на територията на Община град Добрич

 

            През 2021 г. на територията на Община град Добрич функционират следните читалища:

Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.” (НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.”);

Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”  (НЧ „Пробуда – 1939 г.”);

Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” (НЧ „Романо дром – 2002 г.”);

Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” (НЧ „Мевляна – 2012 г.”);

Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“   (НЧ „Български искрици – 2016 г.“);

Народно читалище „Добрич – 2017 г.“ (НЧ „Добрич – 2017 г.“).

            Всички читалища в Добрич съгласно Закона за народните читалища (ЗНЧ) са съдебно регистрирани и са вписани в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения към Министъра на културата.

 

 

Рег. №

Читалище

Град

Област

17

„Йордан Йовков – 1870 г.“

Добрич

Добрич

1582

„Пробуда – 1939 г.“

Добрич

Добрич

2962

„Романо дром – 2002 г.“

Добрич

Добрич

3545

„Мевляна – 2012 г.“

Добрич

Добрич

3654

„Български искрици – 2016 г.“

Добрич

Добрич

3660

„Добрич – 2017“

Добрич

Добрич

 

Субсидирана численост на персонала на читалищата през 2021 г.

 

            Понастоящем читалищата са в системата на т.нар. делегирани от държавата дейности. Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидирана численост, като една субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са разчетени средства за заплата, осигуровки и веществена издръжка. В съответствие със ЗНЧ читалищата набират средства и от други източници - членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания, ползване на земеделски земи и др. Основен източник за средства обаче си остава държавната субсидия, която се отпуска на читалищата чрез съответните общински бюджети.

            Със Закона за държавния бюджет за 2021 година и Решение №790 от 30 октомври 2020 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2021 година е в размер на 11 484 лева, като същият е завишен с 10% спрямо предходната 2020 година.

            Общият брой субсидирани бройки за читалищата в Добрич за 2021 г. е 45 в т.ч. 3 бройки на РЕКИЦ. Разпределени са както следва:

 • НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;
 • НЧ „Пробуда – 1939 г.”  - 2 бр.;
 • НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;
 • НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 2 бр.;
 • НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;
 • НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 1 бр.

 

Материална база

                Като цяло читалищата на територията на Община град Добрич разполагат с материална база, която включва в себе си сграден фонд и оборудване.

            Повечето от сградите на читалищата са актувани като общинска публична собственост.

През пролетта на 2022 година ще се извърши цялостно саниране на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ по програма за „Енергийна ефективност“. Частични вътрешни ремонти са правени във всички останали читалища.

 

 

 

Читалище

Адрес

Правен статус на сградния фонд

„Йордан Йовков – 1870 г.“

 

Ул. „25 септември“ 44

Телефон за връзка:

058 / 603 – 531

chitalishte1870.dch@gmail.com

https://yovkov1870.eu/

 

Предоставена сграда

Публична общинска собственост

„Пробуда – 1939 г.“

 

Бул. „Добруджа“ 200

ЖК „Рилци“

Телефон за връзка:

0886 933 953

Email: nch_rilci@abv.bg

Предоставена сграда

Публична общинска собственост

„Романо дром – 2002 г.“

Ул. „Васил Левски“ 7, ет.3

Телефон за връзка:

0897 914 350

romanodrom@gbg.bg

 

Предоставена база в сграда

Частна общинска собственост

„Мевляна – 2012 г.“

 

Ул. „Отец Паисий“ 16

Телефон за връзка:

 0888 32 32 75

mevlana_2012@abv.bg

 

Предоставена база в сграда

Публична общинска собственост

„Български искрици – 2016 г.“

 

Ул. „Д-р Константин Стоилов“ 18

Телефон за връзка:

0876 888767

bulgaria_iskritsi@abv.bg

 

Предоставена работилница в АЕМО „Стария Добрич“.

Публична общинска собственост

„Добрич – 2017 г.“

 

ЖК „Дружба“ 3 – 58

Телефон за връзка:

0898 583 475

dobrich-2017@abv.bg

https://www.facebook.com/dobrich2017

 

Предоставена база в сграда

Частна общинска собственост

 

 

Дейност в условията на пандемия

            Как читалищата преминаха през пандемията от коронавирус, през извънредното положение и извънредната епидемична обстановка?

            И през трудната 2021 година читалищата не отстъпиха от позициите си на културно-просветни сдружения и изпълняваха мисията си на такива, въпреки затворените физически пространства и забраните за събиране на хора.

            Обществените читалищни библиотеки са съвременни информационни центрове и във времето на противоепидемични забрани предоставяха онлайн услуги за своите потребители.

            Читалищната дейност в широтата и разнообразието си представлява неформално образование и обучение на участниците от всички възрасти. Тъкмо затова читалищата са признати като част от мрежата за осъществяване на Националната стратегия за учене през целия живот, като организация за обучение на възрастни, като фактор за социално включване на възрастното население и междупоколенческо учене.

            Времето на затворени културни и обучителни пространства промени начините на читалищна дейност за неформално учене. При новите условия читалищата инициираха онлайн занимания, конкурси, срещи, изложби и участия във външни такива. Читалищните онлайн инициативи провокираха активност и събираха малки и големи в домашна среда да творят като си предават знания и умения докато преживяват, споделят и съпреживяват. С помощта на технологиите добрите идеи се популяризират във виртуалността. Учат на родолюбие, възпитават в национални, европейски и общочовешки ценности.

            Читалищата показаха жизненост, сила и принос на граждански организации в израстването на обществото. Но поставят и въпроси: за финансовите си трудности, за подновяване и поддръжка на техниката, с която разполагат, за продължаващи обучения на екипите си, за автоматизация на библиотеките.

            Въпреки сложната обстановка през 2021 г. читалищата осъществиха редица събития, които станаха част от културния календар на Община град Добрич: Международен конкурс за автентичен или възпроизведен оригинал на везбен мотив „Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни памет“ (НЧ „Български искрици – 2016 г.“); Регионално културно изложение „Даровете на земята“ (НЧ „Ромато дром – 2002 г.); Регионално изложение „Земята – наш дом“ (27 и 28 май) с Кръгла маса с участието на учители, педагози, ръководители на школи и клубове и други на тема: „Добри практики в работата с талантливи деца от уязвими групи (с фокус – роми)“ (НЧ „Романо дром – 2002 г.“); Хоротеки (НЧ „Добрич – 2017 г.“); Благотворителен РОК БАЛ в подкрепа на добричкия музикант Иван Христов (НЧ „Добрич – 2017 г.“);  Съвместен концерт на НЧ „Добрич – 2017 г.“ и НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“; Летен детски център за игри и забавления „Млад възрожденец“ с активно включване в честването на 184 години от рождението на Апостола на българската свобода – Васил Левски (НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“); „С китка здравец, Лазаре“ – възстановка (НЧ „Пробуда – 1939 г.“); „Да нашарим яйцата” – конкурс за най-шарено и най-здраво великденско яйце (НЧ „Мевляна – 2012 г.“); Изложба „Едерлези“ на Школата по приложно изкуство при НЧ „Романо дром – 2002 г.“; Изложба „До прага е любов“ по случай Рамазан Байрям и Международния ден на семейството, Празничен концерт в двора на читалището (НЧ „Мевляна – 2012 г.“); Да посрещнем добри гости коледари – коледни песни и обреди, представени от Коледарска група при Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“; „Майсторски клас – акордеон“ с галапрограма (НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“); Честване на Европейския ден на езиците от НЧ „Добрич – 2017 г.“, НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ „Мевляна – 2012 г.“.

 

 

 

 1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

            Изготвянето на Програмата цели запазването на читалищата като: културни центрове за ресурсно осигуряване; превръщането им в място за достъп до информация и съвременни комуникации; запазване на читалищата като средища на поддържане и развитие на любителското изкуство, както и на ключови организации за осъществяване на регионални, местни и градски инициативи.

 Стратегически цели:

1. Утвърждаване на читалищата като познато и привлекателно място за местната общност;

2. Социалното развитие и смекчаване на неравенствата;

3. Създаване на практика на учене през целия живот, утвърждаване на икономиката на знанието;

4. Съхраняване и развитие на местната културна идентичност;

5. Отключване на творческия дух на гражданите и общностите;

6. Достъп до глобалните достижения на културата чрез различни форми – фестивали,  културни изложения, събори и др.;

7. Място за зараждане на културните и творческите индустрии като потенциал за икономическо развитие и работни места;

8. Читалището като средище и модел за културно многообразие;

9. Подкрепа и развитие на фестивалите на любителското изкуство.

 

 1. АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА ПРЕЗ 2022 Г.
 • 20 години Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“;
 • 10 години Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“;
 • Обогатяване на библиотечния фонд на читалищата чрез покупки и дарения;
 • Изграждане на автоматизиран каталог на библиотеката при НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ с автоматизиран библиотечен софтуер „АБ“;
 • Културни и информационни библиотечни събития за повишаване на потребителския интерес;
 • Съвместна дейност с общинските училища и НПО;
 • Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество;
 • Работа по проекти:

- НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“: „Читалищната библиотека при Читателя с увреждане“, „Разкриване на керамична работилница“, „Школа за духовно развитие и подпомагане на деца – ученици от началния курс“, Летен детски център „Изследване и популяризиране на „Градски фолклор“ и „Краеведска работилница“ с лятна Етно-експедиция“, информационна техника и софтуер за незрящи читатели, „Читалищна фолклорна група“, Детски летен център „Млад възрожденец“ ;

           

IV. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ

            Календарът на дейностите е на базата на направените от председателите на читалищата на територията на града - НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Пробуда – 1939 г.“, НЧ „Романо дром – 2002 г.“, НЧ „Мевляна – 2012 г.“, НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ „Добрич – 2017 г.“, предложения за дейност през 2022 година.

 

 

месец

събитие

организатор

януари

174 години от рождението на Христо Ботев (1848-1876)

- „С творчеството но Ботев”-литературно четене

- Изложба на библиотечни документи по случай кръгли годишнини на видни личности – Христо Ботев, С. Стамболов, З. Медникаров, Д. Драгнев

 

14 януари – Ромска Нова година

- Изложба

 

17 януари – Световен ден на религиозната толерантност

 

21 януари  – Бабинден

- Възстановка на обреди и ритуали

 

- Изложба на шевици „Нека я съхраним за бъдещето“. Бабини зимни вкусотии.

 

21 януари – Международен ден на прегръдката - Видеоклип

 

27  януари -  144 години от освобождението на Добрич от османско владичество

 

Представяне на зимни празници и обичаи

 

„В света на Алиса“ – конкурс за рисунка по повод 190 години от рождението на Луис Карол

 

Поетична вечер, посветена на Дамян Дамянов

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

февруари

2 февруари – Петльовден – Възстановка на традиционен ритуал

 

14 февруари – Трифон Зарезан

- Възстановка на обреди и ритуали

- Отбелязване

 

14 февруари – Св. Валентин

- Работилница-базар на подаръци

- Отбелязване

- Младежки лудории

- Отбелязване

 

18 февруари – 149 години от гибелта на Васил Левски

- „Памет за Апостола“ - концерт

- „Аз съм Левски“ – конкурс за рисунка, презентация

- Седмица, посветена на Васил Левски

- Участие в общоградски събития

 

17 февруари – Международен ден на доброто - видеоклип

 

21 февруари – Международен ден на майчиния език – „Майчиният ми език и защо трябва да го запазим“

 

Участие в Годишна работна среща на Фондация „Америка за България“

 

Представяне на кукерски празници и обичаи

 

Честване на 220 години от рождението на Виктор Юго- витрина с книги

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

март

1 март – Баба Марта

- Международен фестивал на мартеницата „Нишката, която ни свързва“

- Изработване на мартеници и изложби на мартеници

 

 

 

1 март – Ден на самодееца

- Концерт-продукция на школите

 

3 март - 144 години от Освобождението на България

- Участване в общоградски събития

- Литературно четене

- Изложба

- Открит урок

 

 8 март – Международен ден на жената

- Изложба „Златните ръце на добруджанката“(гоблени, шевици, декупаж)

- Изложба на ръчно изработени изделия

- Творчески конкурс „Жената – вчера, днес и утре“,  изложба и дегустация на ястия

 

20 март – Международен ден на щастието - видеоклип

 

21 март – Първа пролет

- Честване

- Пъстър хоровод

- Отбелязване на Невруз /Първа пролет/ с татарската общност - концерт на фолклорната група към читалището

 

27 март – Международен ден на театъра

- Изнесен спектакъл

 

Участие в Годишна среща на Национална мрежа „Алианс за РДР“ – София

 

Екскурзия в Румъния и посещение на паметници, свързани с българската история

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

април

1 април – Ден на шегата

- „С шеги и закачки животът е прекрасен“ – конкурс за най-забавно разказана история

 

1 април – Свещени дни и нощи – Начало на месец Рамазан – среща-разговор с представители на мюсюлманската и християнската религии

 

2 април – Международен ден на детската книга

- Литературно четене

 

8 април – Международен ден на ромите

(самостоятелна програма)

 

16 и 17 април – Лазаровден и Цветница

- Възстановка на обреди и обичаи

- Представяне на пролетни обичаи – Лазаровден, Цветница, Великден

- „Цветница – красота и вдъхновение“ – изложба на стайни цветя и аранжировка

 

22 април – Световен ден на Земята

Дни на младежката активност – творчески изяви на ученици в конкурси, изложби, изработка на атрактивни постери и картички с послание да пазим природата, да съхраним земята, уъркшоп, спортни празници и др.

 

23 април - Световен ден на книгата и авторското право

- Боокфолдинг - изложба

 

24 април – Великден

- „Яйце от сърце”- боядисване на великденски яйца и даряване на самотни и възрастни хора

- Конкурс за великденско яйце и великденско хоро

- „Да нашарим яйцата“ – конкурс

- Изложба

 

29-30 април – Празничен концерт по случай Рамазан Байрам

 

Концерт на Музикална школа при НЧ „Й. Йовков-1870 г.“, клас китара

 

Танцов фестивал

 

Честване на 60 години от рождението на поетесата Петя Дубарова – рецитал

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

май

6 май – Гергьовден

- Хоро на мегдана

- Едерлези – изложба

- „Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй – мост между минало и настояще“

 

9 май – Ден на Европа

- Изложба „Европейци“

 

Май  – Празници на НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ (152  години)

- Празнични концерти на школите и формациите към читалището, изложби

 

11 май – Ден на Св. св. Кирил и Методий, Ден на библиотекаря

- Честване

- Честване деня на библиотекаря – запознаване на най-малките с професията

- Маратон на четенето, „Стани библиотекар за един ден“, „Подари книга, стани приятел“

 

15 май – Международен ден на семейството – експозиция „Целувката на времето“

 

24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

- Празничен концерт, изложба на детски рисунки

- „Върви народе възродени...“- презентация и изложба

- „И ний сме дали нещо на света...“ – конкурс за есе

- Участие в общоградски тържества

- Участие в общоградски тържества

 

15 години от приемането на България в ЕС – конкурс за есе

 

Представяне на книги и изложби, свързани с български общности в чужбина. Отбелязване на християнски и български празници.

 

Откриване на Детски летен клуб „Млад възрожденец“

 

„В страната на приказките“ – представяне на детски приказки

 

Тържествено изпращане на бъдещите първокласници от ДГ „Слънчице“- с. Орляк

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

юни

1 юни – Ден на детето

- Честване

- Арт работилница за деца

- Честване съвместно с РФ „Искра“-Шумен

- „Приказките оживяват“ – карнавал с конкурсен характер

 

2 юни – Ден на Ботев и падналите за свободата и независимостта на България

- „Жив е той, жив е“ – презентация и витрина

- Жива картина – националноосвободително движение – Добруджанци в Ботевата чета

- Включване в общоградски тържества

- Изложба „Героизмът на Ботев“

 

5 юни – Световен ден за опазване на околната среда – почистване и засаждане на цветя

 

10 юни – Ден на ромската жена

- Отбелязване

 

21 юни - „С  гозбите  на  баба”-кулинарно шоу

 

Рок фест – Национален фестивал за ученически рок групи под патронажа на г-н Йордан Йорданов – кмет на Община град Добрич

Председател на журито Иван Лечев

 

Концерт-продукция на школите

 

Летен детски център „Млад възрожденец“

 

Майсторски клас в Музикална школа при НЧ „Й. Йовков-1870 г.“ и галаконцерт

 

Летни занимания и изложби на Школата по приложно изкуство

 

Представяне на летни празници и обичаи, народни художествени занаяти.

 

Участие в Детски етно фестивал „Отворено сърце“ – Велико Търново 2022

 

Участие във Фестивала на жътвата – Тервел 2022

 

Участие на ВИГ Патриотична песен „Армеец“ при НЧ „Й. Йовков-1870 г.“ във фестивала „Подари ми море“- Крапец 2022

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

юли

1 юли – 15 септември - Фестивал „Пеещо езеро“- ежеседмични концерти и танцови вечери

 

1 юли – 15 септември – Неделни хоротеки в двора на читалището

 

1 юли – 15 септември – Международни и републикански турнири по тенис

 

8-9 юли – Празничен концерт по повод Курбан Байрям

 

15 юли - „Движи се и победи!” – спортен празник

 

18 юли - 185 години от рождението на Васил Левски

- Изложба

- Рецитал

 

29 юли – Честване на 105 години от смъртта на генерал Иван Колев –витрина

 

Международна среща. Годишно представяне на читалището – демонстрации, живи картини, възстановка на обичаи.

Второ издание на международен конкурс(фестивал) „Мотивът – основен елемент в българската шевица, пазещ родовата ни памет“

 

Летен детски център „Млад възрожденец“

 

Витрина от библиотечни документи по случай годишнина от рождението на Дамян Дамянов

 

Конкурс-изложба „Здравей, ваканция“

 

Летни занимания и изложби на Школата по приложно изкуство

 

Лятна читалня, тематични празници, анимации с децата „Моят любим приказен герой“

 

Лятно кино – прожекции за малки и големи

 

Участие в работна среща на Национална мрежа „МИР“ – Велико Търново

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

август

2 август – Ден на Европейския ромски Холокост

- Конкурс за есе „За да ни има днес“

 

5 август – „Обичам те, лято!“ - рисуване на асфалт

 

15 август – Голяма Богородица

- Изложба

 

19 август – Излет в парк „Камчия” и запознаване с историята на квартал Рилци

 

28 август – Честване на 20 -годишнината от учредяване на НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

„Моят детски свят“- изложба на Школата по изобразително изкуство при НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“

 

Фестивал „Пеещо езеро“

 

Неделни хоротеки в двора на читалището

 

Международни и републикански турнири по тенис

 

Летен детски център „Млад възрожденец“

 

Краеведска работилница. Лятна етно-експедиция „Изследване и популяризиране на „Градски фолклор“

 

Лятно училище за народни занаяти и практическа история

 

134 години от рождението на Дора Габе

- Най-добър рецитатор – състезание

 

Кампания „Всички деца – готови за училище“

 

Децата и природата „Излети в парка и спортни игри“

 

Лятна читалня, тематични празници, анимации с децата „Моят любим приказен герой“

 

Лятно кино – прожекции за малки и големи

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

септември

Фестивал „Пеещо езеро“

 

6 септември – Съединението на България

- Фотоизложба

- Изложба с литературно четене

- Включване в общоградски събития

 

7 септември – 106 години Добричка епопея

- Беседа и поднасяне на цветя

 

22 септември – Ден на независимостта на България

- Фотоизложба на Клуба по дигитална фотография

- Включване в общоградски събития

 

25 септември – Ден на град  Добрич и 82 години от възвръщането на Южна Добруджа към България

- Фотоконкурс „Моят град – улови мига“

- Изложба на библиотечни документи по повод дати и годишнини на видни личности

- Участие в общоградски събития

 

 

 

 

26 септември – Европейски ден езиците

 

 

29-30 септември - Честване на 815  години от рождението на Мевляна Руми – поет, мистик и учител – тематична изложба „Мъдростта на вековете“

 

Представяне на есенни празници и обичаи

 

Участие на групите към НЧ „Пробуда – 1939 г.“ в събора на българите  преселници от Северна Добруджа в с. Дъбовик, Община Ген. Тошево

 

Участие в обучение и обмяна на опит, организирано от ТСА

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

октомври

Откриване на нов творчески сезон и нова учебна година

 

 

 

 

 

1 октомври – Международен ден на музиката и поезията и възрастните хора

Месец на дарителството

- „Музика, музика ...всичко е музика“  – концерт

- Изложба с ретро музикални инструменти

- Честване деня на самодееца с творчеството на най-възрастната самодейка

 

3 октомври – Международна седмица на писмото – изложба

 

5 октомври – Ден на учителя

- Изложба

 

7 октомври – Световен ден на усмивката - видеоклип

 

9 октомври - Беседа – Мевлид

 

III Регионално културно изложение „Даровете на земята“

 

Участие в Регионален конкурс „Надсвирване“- Шумен 2022

 

Участие в обучение и обмяна на опит, организирано от АРДР (Алианс за ранно детско развитие)

 

Участие в работни среща на Мрежа РЕЙН-България

 

Фото изложба конкурс „Есенна приказка“

 

„Златна есен” – изложба на творби от клуб „Сръчни ръце”при НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

Ноември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноември – Ден на народните будители

- Концерт на фолклорен клуб „Хорце“ при НЧ „Й. Йовков-1870 г.“

- Честване на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски

- Отбелязване на 100-годишнината от учредяване на празника

- Изложба с литературно четене

- „На учителя с любов!”- среща и беседа с дългогодишната учителка Мария Андонова

 

16 ноември – Ден на толерантността

- Конкурс за есе на тема „Различни, но заедно“

- Видеоклип

 

21 ноември – Ден на християнското семейство

- Беседа в Храм „Успение Богородично”

- Кулинарна изложба от домашно приготвени ястия

- Изложба

 

21 ноември – 142 години от рождението на Йордан Йовков

- „В света на Йовковите герои“ – литературно четене

 

Представяне на есенни празници и обичаи

 

Открити уроци на тема „Националноосвободителните борби“

 

Честване на 115 години от рождението на Астрид Линдгрен-конкурс за двойничка на Пипи

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

декември

1 декември – Световен ден за борба със СПИН – раздаване на информационни материали за превенция

 

Коледни тържества с участието на възпитаниците на школите, формациите и съставите - концерти, изложби, презентации, конкурси

 

 

Коледен музикален конкурс класическа музика

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

III. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. Читалищата финансират дейностите си основно в рамките на държавната субсидия.

            Във връзка с изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и в съответствие с РМС № 50 от 3 февруари 2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели през 2022 година, стандартът за една субсидирана бройка за народните читалища през периода 01.01 – 31.03.2022 година е в размер на 11 484 лв. и за периода 01.04 – 31.12.2022 година – 12 670 лв. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства за здравословни и безопасни условия на труд.

            Общият брой субсидирани бройки за читалищата в Добрич за 2022 г. е 45, както следва:

 • НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;
 • НЧ „Пробуда – 1939 г.”  - 2 бр.;
 • НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;
 • НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 2 бр.;
 • НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;
 • НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 1 бр.
 1. През 2022 година читалищата на територията на Община град Добрич ще бъдат финансирани допълнително над държавната субсидия от Община град Добрич със средства от собствени приходи на общината в размер на 30 000 лв. след Решение на Общински съвет град Добрич.
 2.  За финансиране на дейностите от програмата читалищата разчитат и на средства освен от държавния и общинския бюджет още от членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания, проекти и други.

            Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ предвидените по държавния и общинския бюджет средства ще бъдат разпределени между читалищата от комисия с участието на представител на Община град Добрич и представител на всяко читалище по Критерии за разпределение на субсидията на народните читалища, одобрени от Министъра на културата, и за които се сключват договори между Кмета на Община град Добрич и председателя на съответното читалище на основание чл. 26 а, ал.3 от ЗНЧ.

 

                                                           Приетa с Решение 32-11 от 29.03.2022 г.

на Общински съвет град Добрич

Дата на публикуване: 15.04.2022 г.

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
1.95° C облачно
Нагоре