Обявление № 94И-00-773/12.04.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94И-00-773

град  Добрич 12.04.2022 г.

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 596 от 12.04.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.564, местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич, с промяна предназначението на земеделска земя „за Жилищно строителство“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 596_2022г.

ПУП-ПЗ

публикувано на 14.04.2022г.

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.42° C разкъсана облачност
Нагоре