Обявление № 70-00-2577/01.04.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-2577

град  Добрич 01.04.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 552 от 01.04.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XVI-387 „за ПСД“, кв.741 на ЖК “Добротица“ град Добрич и Комуникационно –транспортен план за новообразуваните УПИ.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 552/01.04.2022г.

изменение на ПУП-ПЗ

публикувано на 04.04.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.66° C предимно облачно
Нагоре