Съобщение № 3/31.03.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 03/31.03.2022 г.

 

До заинтересуваните лица

Уведомяваме Ви, че за обект: ,,7 броя гаражи с идентификатор 72624.624.956.1 по Кадастралната карта на гр. Добрич“ ЗП=126 м2, находящ се в поземлен имот /ПИ/ 72624.624.956 по Кадастралната карта /КК/ на гр. Добрич, попадащ в улична регулация по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на гр. Добрич, с административен адрес бул. „Трети март“ №2 гр. Добрич е съставена Заповед № 344 от 25.02.2022 г. на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.225а, ал.1 от Закона за устройства на територията.  

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 31.03.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

31.03.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                               1.арх. Р. Петкова…… /П/......            

            2 Д.Димитров……. /П/........

 

публикувано на 31.03.2022г.

Актуално

Работно време на детските градини и ясли в град Добрич на 3 април 2023 г.

27.03.2023

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че денят след парламентарните избори – 3 април (понеделник) 2023 г. ще бъде неприсъствен за децата, посещаващи детски градини (ДГ) и детски ясли (ДЯ), в които има разкрити изборни секции,...

Работно време на детските градини и ясли в град Добрич на 3 април 2023 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.05° C предимно облачно
Нагоре