Обявление № 70-00-2085/16.03.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-2085

град  Добрич 16.03.2022 г.

Община град Добрич на основание чл. 129 ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 31-10 от 22.02.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1585,  III-1585 и IV в кв.1110, УПИ I в  кв.1192 и улица от о.т. S140 до о.т. S151 по плана на ЖК „Север 1“, град Добрич:

  • Проектната улица от о.т. S140 до о.т. S151; УПИ IV – „за озеленяване“, в кв. 1110 и УПИ I – „за озеленяване и трафопост“, в кв. 1192, проектирани на територията на ПИ 72624.608.1585 отпадат, в съответствие с влязло в сила ЧИ на ОУПО град Добрич;
  • Южната улична регулационна линия на УПИ III-1585, в кв. 1110 се провежда по кадастралната граница на ПИ 72624.608.1585;
  • Регулационната линия между УПИ II-1585 и УПИ III-1585 в кв. 1110 се променя съобразно изградената инфраструктура и обслужването на сградите;
  • Новообразуваните УПИ V-2011 и УПИ VI-2012 се отреждат „за ОДО и техническа инфраструктура“;
  • Застроителният план предвижда запазване на съществуващите сгради и позволява извършване на ново, ниско (Н ≤10м), свободно застрояване, указано с ограничителни линии, на разстояние 3,00м от уличните регулационни линии и на 4,00м от страничните граници, при следните устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 70%, Кинт. до 2,0 и Пл. на озел. мин. 30%.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ решението на Общински съвет може да се обжалва при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 30-дневен срок от обнародването му.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение 31-10/22.02.2022г.

ПУП-ПР

ПУП-ПЗ

обнародвано в бр.25 от 29.03.2022г. на Държавен вестник

публикувано на 29.03.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.18° C предимно облачно
Нагоре