Община Добрич обявява публично обсъждане на Изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Публичното обсъждане се обявява за срок от 15. 06. 2015 до 29. 06. 2015 г. включително. Очакваме Вашите мнения и аргументирани предложения на адрес dobrich@dobrich.bg.

 

До

Общински съвет

град  Добрич

 

 

Докладна записка

 

От Детелина Николова

 Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С решение № 16-12/16.12.2008 г.  Общински съвет град Добрич  прие нова Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която влeзе в сила от 01.01.2009 г. Същата бе изменена и допълнена с решения  №№ 17-18 / 27.01.2009 г., 21-6 / 28.04.2009 г.,  4-8 / 31.01.2012 г. и 13-3/30.10.2012 г.

С тази наредба се уреждат условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала, участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в сдружения с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

1. Причини и мотиви за приемане на настоящото изменение и допълнение в Наредбата са следните:

 

Mотивите за изменение и допълнение в Наредбата са предложения на работната група в изпълнение на Заповед № 462/2014 г. с цел подобряване контрола и регламентиране на определени дейности в  общинските търговски дружества.  

С настоящите изменения и допълнения се уреждат условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала. В тази връзка се актуализират текстове, касаещи както управлението и контрола върху общинските търговски дружества, така и съдържанието на договорите за управление с оглед на подобряване контрола, който принципала упражнява в търговските дружества с общинско участие.

 Промените в наредбата ще стимулират по-добрата информираност на принципала относно управлението на търговските дружества с общинско участие. В тази връзка са актуализирани текстове, касаещи реда и начина за представяне на бизнес програмите и отчетите на дружествата.

Друго основно изменение и допълнение в наредбата е свързано с актуализацията на Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, която е допълнена с два нови показателя.

          

              2.Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

-Да се актуализира и синхронизира Наредбата в съответствие с нормативната   уредба.

- Да се подобри управлението и контрола, който принципала упражнява в търговските дружества с общинско участие.

 

3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

-Пълно съответствие на «Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел» с действащата нормативна уредба.

-Подобряване на информираността на принципала, относно актуалното състояние на търговските дружества в които общината има участие.

        4.Финансови средства, необходими за прилагането на изменената и допълнена Наредба:

          За прилагането на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата не са необходими финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на  РБългария:

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт  /Търговския закон/ с тях.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

           

          Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следните,                                                                                            

                                                                         ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЯ:

           

I.На основание чл. 21, aл. 2, от  ЗМСМА,Общински съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както следва:

 

(В наредбата) досегашния текст на чл.31 става ал.1, създава се нова ал.2 със следния текст: „Контролът върху дейността на управителя, контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на едноличните търговски дружества с общинско участие, се осъществява от Общински съвет.”.

 

(В наредбата) чл.32:

в ал.4 се добавя следния текст: „Избраният по този ред управител има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията, съгласно утвърден график до четири часа дневно в рамките на три работни дни седмично. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение.

създава се нова ал.5 със следния текст: „Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т.5.1 от Договора за управление, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. Това изключение не важи за новоизбрания управител на лечебно заведение.

 

* (В наредбата) създава се нов чл.34а: /1/ С възлагането на управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие, управителят и управителният съвет се задължават да изготвят ежегодно бизнес програма на дружеството. Годишната бизнес програма се представя на Кмета на общината и на Общински съвет до 15 януари всяка година, а отчета на дружеството за предходната година – до 31 март. 

/2/ Бизнес програмата трябва да е изготвена в съответствие със Стратегията за развитие на дружеството (бизнес плана/програмата за срока на управление) и годишната прогноза за очаквания финансов резултат от дейността на дружеството.

/3/ Бизнес програмата задължително съдържа конкретни икономически показатели, както следва: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции, механизми за стимулиране и/или санкциониране на персонала и др.

 

* (В наредбата) създава се нов чл.34б: /1/ Управителят и управителният съвет на едноличните търговски дружества с общинско участие в 20-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и в 90-дневен срок след приключване на финансовата година представят на Кмета на общината и на Общински съвет писменни тримесечни и годишни отчети за работата си.

/2/ Отчетите задължително съдържат информация за резултатите от изпълнението на бизнес програмата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите или възникнали проблеми и предложени конкретни мерки за тяхното решаване, както и информация за изразходваните и получените средства за реклама, за спонсорство и за дарения.

/3/ Към отчетите задължително се прилагат следните документи: счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал и паричните потоци, справка за дълготрайните материални активи и справки за вземанията и задълженията.

 

* (В наредбата) създава се нов чл.34в: Кметът на Община град Добрич може да възлага на общинското звено за одит извършването на одит на едноличните търговски дружества с общинско участие.

 

(в заключителните разпоредби на  наредбата) се създава нов параграф 4 със следния текст: Промените в Приложение № 1 към раздел V, т. 1 от Договора за управление влизат в сила по отношение на заварените договори за управление от 01.01.2016г.”

 

* (в Приложение № 1 на Наредбата) в т.7 след думите „протокола по т.6.” се добавя ново изречение със следния текст: „Приемат се документи единствено на нови кандидати, които не са били отстранени от комисията на първия етап от конкурса.

* (в Приложение № 1 на Наредбата) досегашната точка 11 става точка 11.1, като след думите „Кмета, като” се добавя следният текст: „предлага да бъде сключен договор с кандидата, който е класиран на първо място, и”.

* (в Приложение № 1 на Наредбата) се създава нова точка 11.2 със следния текст: „Когато общия бал на всеки кандидат участник в конкурса е по-малък от 6 (шест) точки или е под 50% от максимално възможния, комисията в протокола за класиране предлага на Кмета да се проведе нов конкурс поради липса на подходящи кандидати, като се публикува нова обява с 15-дневен срок за подаване на документи.

* (в Приложение № 1 на Наредбата) в т.13 думите „или провеждане на нов конкурс” се заличават, като след думите „с класирания на второ място” се поставя запетая и се добавя следният текст: „при условие, че общият му бал от конкурса е 6 (шест) или повече точки, или над 50% от максимално възможния, като в противен случай, предлага да се проведе нов конкурс.”.

 

 

* (в Договора за управление) текстът на т.1.7 от раздел III се заличава (стар текст: Неизползвания платен годишен отпуск се изплаща при изтичане на срока на договора”), като на негово място се добавя следния текст: „Ползването, отлагането и погасяването на правото на ползване на платения годишен отпуск, както и обезщетението за неизползван такъв, се извършва съобразно разпоредбите на Кодекса на труда.

* (в Договора за управление) създава се нова точка 1.10 в раздел III със следния текст: „Има право да намалява размера на определеното с този договор възнаграждение до 50 на сто, за период от един или няколко месеца, в случай, че управителят не изпълни негово решение или действа в нарушение на задълженията си по настоящия договор.

* (в Договора за управление) създава се нова точка 2.7 в раздел IV със следния текст: „ Управителят на лечебно заведение има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията, съгласно утвърден график до четири часа дневно в рамките на три работни дни седмично. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение.

* (в Договора за управление) създава се нова точка 3.1 в раздел IV със следния текст: „Да изготвя ежегодно бизнес програма на дружеството и отчет за дейността на дружеството за предходната година, които да представя на Кмета на Общината и на Общински съвет до 15 януари всяка година, съответно - до 31 март. Бизнес програмата трябва да е изготвена в съответствие със Стратегията за развитие на дружеството (бизнес плана/програмата за срока на управление) и годишната прогноза за очаквания финансов резултат от дейността на дружеството. Бизнес програмата задължително съдържа конкретни икономически показатели, както следва: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции, механизми за стимулиране и/или санкциониране на персонала и др..”

* (в Договора за управление) създава се нова точка 3.2 в раздел IV със следния текст: „Да представя на Кмета на общината и на Общински съвет писменни тримесечни и годишни отчети за дейността на дружеството в 20-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и в 90-дневен срок след приключване на финансовата година. Отчетите задължително съдържат информация за резултатите от изпълнението на бизнес програмата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите или възникнали проблеми и предложени конкретни мерки за тяхното решаване, както и информация за изразходваните и получените средства за реклама, за спонсорство и за дарения. Към отчетите задължително се прилагат следните документи: счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал и паричните потоци, справка за дълготрайните материални активи и справки за вземанията и задълженията;

* (в Договора за управление) създава се нова точка 3.3 в раздел IV със следния текст: „Да уведомява Кмета на общината и Общински съвет за настъпването на всеки отрицателен финансов резултат по отношение на повереното му дружество”.

* (в Договора за управление) в т.3.6 от раздел IV след думата “уведомява” се добавят думите „своевременно Кмета на общината и Общински съвет”.

* (в Договора за управление) в т.3.7 от раздел IV след думите “организационната  структура на” се добавят думите „повереното му дружество”.

* (в Договора за управление) в т.3.8 от раздел IV след думата “договори” се заменя с думата „правоотношения”.

* (в Договора за управление) досегашния текст на т.5.1 от раздел V се заменя със следния текст: „Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т.5.1 от Договора за управление, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец. Това изключение не важи за новоизбрания управител на лечебно заведение.

* (в Договора за управление) досегашния текст на т.5.2 от раздел V се заменя със следния текст: „Месечното възнаграждение на управителя може да се променя на тримесечна база по решение на Общински съвет съобразно Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите след приемане на тримесечния отчет и баланса от Общински съвет.

* (в Договора за управление) в буква „г” от т.6.3 от раздел VI думата “системно” се заличава.

* (в Договора за управление) в т.6.3 от раздел VI се създава нова буква „д” със следния текст: „при неизпълнение на решенията на Общински съвет, на Кмета на общината, и/или на задълженията по  настоящия договор;”.

* (в Договора за управление) в т.6.3 от раздел VI досегашните букви „д”, „е”, „ж” и „з”, стават съответно буквите „е”, „ж”, „з” и „и”.

* (в Договора за управление) в новата буква „и” от т.6.3 от раздел VI преди думите „състоянието на дружеството” се добавя думата „финасовото”.

* (в Договора за управление) текстът на т.6.5 се изменя по следния начин: „При прекратяване на договора по т.6.3, букви: „в”, „г”, „д”, „е”, „ж”, „з” и „и”  управителят, освен неустойката по т.6.6, дължи на ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и неустойка в размер на 12 (дванадесет) минимални работни заплати за страната.

 

* (в Приложение № 1 към разделV, т.1 от Договора за управление т.нар. Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите) се правят следните изменения:

 

Раздел I се изменя по следния начин:

 

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

                                                                                                                           

Критерии

Бална оценка

1.

до 0,05

0.8

2.

от 0,05 до 0,1

1.3

3.

от 0,11 до 0,16

1.8

4.

от 0,161 до 0,21

2.0

5.

над 0,21

2.2

 

 

 2. Коефициент на ефективност на приходите от обичайната дейност

 

Критерии

Бална оценка

1.

до 0,4

1.8

2.

от 0,41 до 0,6

1.5

3.

от 0,61 до 0,8

1.2

4.

от 0,81 до 0,99

1.0

5.

над 0,99

0.5

 

 

  3. Коефициент на финансова автономност

 

Критерии

Бална оценка

1.

до 0,5

0.8

2.

от 0,51 до 0,65

1.0

3.

от 0,651 до 0,8

1.2

4.

от 0,81 до 0,95

1.4

5.

над 0,95

1.6

 

 

4. Средно списъчен брой на персонала

 

Критерии

Бална оценка

1.

до 10 души

0.4

2.

от 11 души до 20 души

0.8

3.

от 21 души до 50 души

1.2

4.

от 51 души до 100 души

1.4

5.

над 100 души

1.6

 

  5. Просрочени задължения на дружеството

При просрочени задължения на дружеството общата бална оценка се намалява с единица (- 1).

 

 6. Загуба на дружеството

 

При намаляване на загубата на дружеството общата бална оценка се увеличава с (+ 0,5)

При увеличаване на загубата на дружеството общата бална оценка се намалява с (- 0,5)

 

 

  Раздели II, III и IV се отменят.

 

  Раздел V става Раздел II.           

 

 

II.Възлага на  Кмета последващите съгласно Закона действия.

 

 

 

 

С уважение,

 

ДЕТЕЛИНА  НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.07° C облачно
Нагоре