Община Добрич обявява конкурс за управители на ДКЦ I и ДКЦ II

         О Б Я В А

 

 

         Община град Добрич на основание чл.44, ал.1, т.1 , т.2  от ЗМСМА ; чл.3, ал.1 и ал.2, чл.4, ал.1 и ал.2 и чл.7, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ДВ,бр.55/2000 г.,изм.и доп.ДВ,бр.15/2001г.,бр.116/2002г.,бр.91//2003г.,бр.4/2006г.,бр.71/2010г. и бр.18/2011 г.)  на Министерство на здравеопазването, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание Решение № 45-12/26.05.2015 г. на Общински съвет град Добрич и Решения № 3 и 4, съгласно Протокол 11/09.06.2015 г. от Общото събрание на съдружниците в Диагностично- консултативен център-I- Добрич" ООД,

 

 

О Б Я В Я В А :

 

            Конкурс за управители на "Диагностично- консултативен център-II- Добрич" EООД  град Добрич и Диагностично- консултативен център-I- Добрич" ООД  град Добрич.

 

И З И С К В А Н И Я :

 

1.Кандидатите за управители :

 

  • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

 

  • да имат най - малко 5 /пет/ години трудов стаж , като лекар или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,  да имат придобита специалност;

 

  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

                       

                                            

                           

Д О К У М Е Н Т И :

 

  • заявление за участие в конкурса / мотивационно писмо /- свободен текст;
  • копие от документ за завършено образование, квалификация, специализации и др.;
  • препис - извлечение от трудовата книжка или осигурителна книжка;
  • свидетелство за съдимост;
  • медицинско свидетелство заверено от Психодиспансер;
  • автобиография с хронологична последователност на заеманите от кандидата длъжности;
  • програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период .

    

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават от кандидатите в запечатан плик и се завеждат в  деловодството на Община град Добрич.

     Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период  се представя едновременно с документите за участие в конкурса в отделен запечатан плик.

     Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи и програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се подават  в срок до 17,00 часа на 26.06.2015 г.

      Кандидатите за управители могат да получат информация относно темите - предмет на събеседването в срок до 14,00 часа на 30.06.2015 г.  от Секретаря на комисията по конкурса.

      Конкурсът за управители "Диагностично- консултативен център-II- Добрич" EООД ще се проведе в Малката заседателна зала на Община град Добрич на 30.06.2015 г. от 15,00 часа, а за Диагностично- консултативен център-I- Добрич" ООД на 30.06.2015 г. от 16,00 часа.

          За справки тел. 058/600 050, дирекция ИРЕФ или  058/600 395, деловодство на Община град Добрич.

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Kмет на Oбщина град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

                        

Актуално

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

27.11.2020

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 0 4 .12.2020 г . В...

БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.35° C облачно
Нагоре