Обявление № 70-00-1712/14.03.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1712

град  Добрич 14.03.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 426 от 11.03.2022г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.295.11  в землището на град Добрич, като предназначението на имота  се променя „за ПСД“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 426_11.03.2022г.

ПУП-ПЗ

публикувано на 15.03.2022г. 

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре