Обявление № 70-00-2061/10.03.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-2061

град  Добрич 10.03.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 404 от 10.03.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменениe на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X – „за бензиностанция“ в кв.1 на ЖК “Балик –Йовково“ -север гр. Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 404/10.03.2022г.

изм. ПУП-ПРЗ

публикувано на 11.03.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре