Общински годишен план за младежта на Община град Добрич за 2022 г.

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

        Годишният план е документ за планиране на младежката политика на общинско ниво и определя основните цели и приоритети на Община град Добрич в областта на младежките политики. Базира  се на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

       Общинският план за младежта е документ за разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, за  насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие, подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция за социалното изключване на млади хора в неравностойно положение и др.

       Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет град Добрич, общинска администрация, териториални структури на заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, училища, културни институти, Младежки център – Добрич, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, екологията и туризма, МКБППМН, Общински съвет по наркотични вещества, ЦПЛР – Ученическо общежитие, бизнес организации .

       Планът е документ за разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, за тяхната реализация и успешно усъвършенстване.

       Настоящият план се приема в съответствие и изпълнение на Закона за младежта.

 

 1.  ВИЗИЯ

 

       Повишаване качеството на живот  и реализацията на младите хора, живеещи в община Добрич чрез устойчиви механизми за задържане, подкрепа и инвестиране в младежта като основен фактор в устойчивото развитие на града.

 

 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА

 

 • Съответствие на общинския план с националните  програми  и услугите за младежи, както и с европейските и международните стратегически документи;
 • Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи;
 • Законосъобразност;
 • Децентрализация;
 • Равен достъп за всички младежи;
 • Формиране на мрежа от партньорства;
 • Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи;
 • Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги.

 

 

 1. ЦЕЛЕВА  ГРУПА

 

         Общинският план за младежта на Община град Добрич е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години.

 

 

Съгласно чл.16 ал.3 от Закона за младежта  Общинският план съдържа:

 • Анализ на предизвикателствата  пред младежта в  Община град Добрич
 • Приоритетите и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им;
 • Описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта;
 • Организация и координация на дейностите за постигане на целите;
 • Действия по наблюдение, оценка и актуализация на Общинския план за младежта;
 • Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.

 

 1.   АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В

       ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

       Младите хора в Община град Добрич носят характерните особености на младежката общност в Европа и света. Те се сблъскват  с различни предизвикателства, свързани с развитието на съвременното общество и съвременния свят. Качествата и уменията на младите хора са от съществено значение за участието им в живота и просперитета на града и страната.

        Община град Добрич  се стреми да осигури  благоприятни условия за младежите с цел пълноценното им личностно развитие и участието им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им на местно ниво, чрез дейности, насърчаващи развитието им.

         Планирането и изпълнението на младежката политика изисква взаимодействие и синхрон  на действие между различните институции.

         Доброто образование е важно условие за личната реализация на младите хора, за пълноценното им участие в обществения живот, както и за повишаване благосъстоянието на цялото общество.

          Образователната инфраструктура на всички етапи на обучение в Община град Добрич е добре разгърната и осигурява равнопоставен  достъп до образование и извънкласни дейности. Представени са всички образователни степени и във всяка от тях има образователни институции с традиции за качествено образование. Училищната система в Община град Добрич към настоящия момент отговаря на потребностите и изискванията за образование. От образователното ниво на младите хора, до голяма степен зависи мобилността им на пазара на труда, поддържане на по-висок жизнен стандарт и качество на живот.           Задържането на младите хора и включването им в заетостта е водеща цел в Община град Добрич.

          Важен акцент е наличието на общинска нормативна уредба за стимулиране на ученици с изявени дарби за постижения о областта на образованието, културата, спорта. Ежегодното приемане на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби, ефективното и последователно прилагане на мерките  допринася за развитието на потенциала на учениците в Добрич.

          С дейностите по кариерно ориентиране на ЦПЛР – Ученическо общежитие  младежите  разширяват познанията си  за различни професии, за техните характеристики, изгражда се представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания. Развива се способност за прилагане на различни форми на търсене на работа, умения за самопредставяне.

         Дейностите по превенция и преодоляване на проблемното поведение са ангажимент на МКБППМН. Основната задача се свежда до координиране на работата на различни държавни и обществени институции в общината с отношение към възпитанието на младите хора. Усилията са насочени към ранна превенция на асоциално поведение, анализиране на факторите за извършване на криминални деяния и предотвратяване на криминални деяния.

         Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, образование и реализиране на младите хора се обуславя от икономическата ситуация в европейски и национален аспект, в контекста на местните условия за икономическо развитие и възможностите на местния икономически микроклимат.

          Стремежът към независимост и реализация, вземане на самостоятелни решения  са в основата на характеристиката на младите хора. В условията на засилваща емиграция на младите хора в чужбина, се търсят възможности за реализиране на дейности, които да мотивират младите хора да се образоват и реализират в Добрич и България.

          Мобилността все повече се възприема като важно средство за създаване на трудова заетост и икономически растеж, както и за укрепване на личното развитие на работещите. Относителният дел на самонаетите млади хора у нас е под средния за Европейския съюз. Младите хора се нуждаят от подкрепа както при стартирането, така и при развиването на самостоятелен бизнес. Предприемаческата култура сред тях е все още неразвита. Пречка се оказва и липсата на стартов капитал, ясна и устойчива визия за развитие в краткосрочен план, непознаване на бизнес средата и др.

          Важен приоритет за Община град Добрич е повишаване качеството и достъпът до информационните услуги в подкрепа на младежкото развитие.

          Младежки център – Добрич работи за популяризирането на неформалното образование и ползите от него сред младите хора в град Добрич и региона.

          Община град Добрич има изградена много добра културна инфраструктура, която включва обществени библиотеки, музеи, читалища. Гарантирано е  качеството и достъпа до информационни и специализирани услуги в подкрепа на младежкото развитие. В тази област младежта е изправена пред следните предизвикателства:

 • необходимостта да се откликва на потребностите на обществото, основано на знанието и информацията, което се отличава с постоянно развиващи се комуникационни технологии и бърз обмен на информация;
 • влиянието на икономическата среда върху възможностите на  младите хора за достъп до информация и култура;
 • необходимостта от насърчаване на междукултурния диалог, основан на зачитането на културното многообразие в един все повече мултикултурен и взаимосвързан свят, отличаващ се с бърза комуникация, мобилност на хората и глобализация на пазарите.

           Информацията е много важна за развитието на отделната личност и на обществото като цяло. Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги.

          Важно място в този процес има Младежки център – Добрич, тъй като един от основните му приоритети е повишаване качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие.

          Основна предпоставка за здравословния начин на живот на младите хора е наличието на условия за физическо възпитание и спорт. Ето защо за Община град Добрич физическото възпитание и спортната култура се превръщат в приоритетен фактор със социална значимост. Община град Добрич осигурява необходимите условия за воденето на здравословен начин на живот чрез спорт. Усилията в това отношение се възнаграждават с най-добрите резултати на спортните клубове на държавни и международни състезания.

       В град Добрич се намира единственото за областта Спортно училище „Г. Ст. Раковски”. Значителни са постиженията от международни и държавни първенства и турнири.

         Община град Добрич създава условия за масов спорт чрез организиране на спортни прояви, заложени в Спортния календар на БФСВ – Световен ден на предизвикателството, Световен ден на ходенето.

         Младежки център – Добрич работи за популяризиране на доброволческата идея. Посредством реализиране на кампании и инициативи се цели повишаване на информираността за ползите от доброволчеството и формиране на позитивно отношение към него.  

         Община град Добрич стимулира гражданската активност сред подрастващите.

                   Към Младежки център – Добрич функционира Консултативен съвет, включващ представители на различни формални и неформални групи млади хора на възраст 15 – 29 години,  участващи в работата на Центъра. Овластяването им дава възможност да изразят своето мнение за извършваните дейности и да участват активно в планирането на следващи инициативи за и с младите хора. Екипът на Младежкия център насърчава младежите да изразяват своята активна гражданска позиция .

         За реализиране на своята широкообхватна дейност ще продължи сътрудничеството на Центъра с училища, здравни институции, дейци на изкуството, културата и науката, средствата за масова информация, неправителствени организации, Националната мрежа на младежките центрове, експерти в областта на младежката политика.

          Свободното си време младите хора прекарват според личните си интереси и предпочитания. Младите хора се включват активно в културния живот на град Добрич, както със свои самостоятелни прояви и инициативи, така и с участието си във всички културни програми.

         На територията на Добрич функционират студии, школи, курсове, клубове и формации в сферата на изкуството, в които децата и младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения. Община Добрич подпомага техните инициативи и изявите им на наши и международни сцени.

         Културният календар на Община град Добрич предлага разнообразни прояви, насочени към тази целева група, за да се даде възможност на младите хора от една страна да изявят своя талант, а от друга – да задоволят своите духовни потребности.

          Взаимно уважение на многообразието, толерантността и солидарността са заложени като принципи в Европейския съюз. Многообразието в съвременния свят изисква от хората да проявяват приемане и разбиране на различието, на другостта, без предразсъдъци, осъждане и негативни оценки. Толерантността изисква уважение и разбиране на различните култури в нашия свят.

          Насърчава се  взаимното разбирателство и толерантност чрез провеждане на множество инициативи, посветени на Международния ден на толерантността „Ден на розовата фланелка“, Международен ден на белия бастун, Международен ден  на борбата със ХИВ/СПИН, Международен ден на емигрантите и бежанците, Ден на борбата за ликвидиране на расовата дискриминация и др., предложени от учениците.

         Учениците и младежите от град Добрич поддържат активни връзки с младежи от други общности. Най-често това се осъществява благодарение на международни програми и проекти, които имат за цел опознаване на страните от ЕС и света. Тези контакти са интересни и обогатяващи, носят удовлетворение, дават възможност за обмяна на опит и изграждат трайни приятелства. Едновременно с това те спомагат за опознаване на други общности и култури, докосване до непознати традиции, обичаи, нрави.

         Община град Добрич работи за идентифициране на реалните проблеми с цел прилагане на адекватни мерки за подпомагане на младите хора. Гарантира се равен достъп  до образование, заетост, здравни и социални услуги, култура и спорт, независимо от пол, етническа принадлежност, социален статус. Предоставят се възможности за качествено участие на младите хора във формирането, разработването, изпълнението и прилагането на младежки политики на местно ниво.

 

 1.   ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

 

 • Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора

 

 • Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез европейски програми;
 • Разширяване на възможностите за неформално учене;
 • Популяризиране формите на неформалното учене;
 • Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за кариерно ориентиране и развитие на младите хора.

 

 • Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

 

 • Реализиране на информационна политика, насочена към младите хора;
 • Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора;
 • Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз;
 • Предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения;
 • Предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора;
 • Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора –професионални консултанти, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации и др.

 

 

 • Насърчаване на здравословния начин на живот

 

 • Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора;
 • Превенция на тютюнопушенето, употреба на наркотици и полово предавани болести;
 • Насърчаване на физическата активност на младежите;
 • Подкрепа на спортни инициативи за младежи.

 

 • Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение

 

 • Популяризиране сред младите хора на целенасочени и качествени социални услуги;
 • Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 15 до 29 години в неравностойно положение и младежи в риск;
 • Популяризиране на възможностите за трудова  реализация на хората с увреждания;
 • Подобряване на архитектурната градска среда посредством различни източници на финансиране.

 

 • Развитие на младежкото доброволчество

 

 • Разпространение на идеята и ролята на доброволчеството сред младите хора;
 • Насърчаване на участието на младежи в доброволчески инициативи;
 • Подкрепа и подпомагане реализирането на доброволчески инициативи, инициирани  от младежки организации.

 

 • Повишаване на гражданската активност

 

 • Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании;
 • Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане на решения, относно младежките политики на общинско и национално ниво.
 • Популяризиране на добри практики на младежка гражданска активност.

 

 • Развитие на междукултурния и международния диалог

 

 • Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог;
 • Насърчаване на междукултурното младежко общуване.
 • Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда.
 • Насърчаване участието на младите хора в международни програми и проекти.

 

 • Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

 

 • Организиране и провеждане на информационно-образователни кампании с цел превенция на правонарушения, извършвани от млади хора;
 • Включване на младежи, извършители на противообществени прояви в спортни, културни и трудови инициативи и дейности.

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА

 

 

 • Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора

 

 • Индивидуални и групови консултации за кариерно ориентиране на младите хора

Срок: постоянен

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо общежитие

 • Панорама на средните училища

Срок: м. април 2022 г.

Отговорни институции: Община град Добрич, ЦПЛР – Ученическо    общежитие, училища

 • Форуми и инициативи с участието на местния бизнес и ученици

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: ЦПЛР – Ученическо    общежитие, училища

 • Дейности по кариерно ориентиране, организирани съвместно с Дирекция „Бюро по труда“, Младежки център – Добрич, РБ „Дора Габе“

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо    общежитие

 • Инициатива „Фестивал на професиите“

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо    общежитие

 • Онлайн събитие „УЕБ КАФЕНЕ“ на тема „За и против обучението в чужбина“

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо  общежитие

 • Участие в Дни на сини кариери

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо    общежитие

 • Участие в кариерно събитие на тема „Инженерно образование в Химикотехнологичен и металургичен университет“

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ЦПЛР – Ученическо    общежитие

 • Лекции и дискусии за професионално ориентиране

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: училища

 • Ден на отворените врати

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: училища

 • Организиране на Училищен кръг на състезание „Млад фермер“ и участие в Регионално състезание „Млад фермер“

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ПГАС

 • Лекционен курс „Моето първо работно място“

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: СУ „П.Р.Славейков“

 • Интерактивни уроци за кариерно развитие

Срок: април 2022 г.

Отговорна институция: СУ „Димитър Талев“

 

 • Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

 

 • Предоставяне на актуална информация, касаеща широк кръг интереси и потребности

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: Община град Добрич, Младежки център – Добрич,

Културни институти, училища

 • Онлайн публикации

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 

 • Насърчаване на здравословния начин на живот

 

 • Анкетни проучвания по училища

Срок: м. септември 2022 г.

Отговорна институция: ОбСНВ

 • Подготовка и разпространение на информационни материали

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ОбСНВ

 • Актуализация на Общински превантивен сайт

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ОбСНВ

 • Дейности по Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества

Срок: м. март –  м. април,  м. ноември 2022 г.

Отговорна институция: ПИЦНВ

 • Дейности по Общинска програма за превенция употребата на наркотици в училищата

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ПИЦНВ

 • Реализиране на дългосрочни превантивни програми

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: ПИЦНВ, ОбСНВ

 • Кампания „Лято без риск“

Срок: м. май – м. септември 2022 г.

Отговорни институции: ПИЦНВ, ОбСНВ

 • Отбелязване на Световен ден за борба със СПИН

Срок: 01.12.2022 г.

          Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Отбелязване на Световния ден на предизвикателството

Срок: м. май 2022 г.

Отговорна институция: Община град Добрич

 • Организиране на спортна проява във връзка със Световния ден на ходенето

Срок: м. октомври 2022 г.

Отговорна институция: Община град Добрич

 • Организиране на Общински кръг на Ученически игри за учебната 2021/2022 г.

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: Община град Добрич

 • Спортни инициативи и дейности

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Спортни празници

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: училища

 • Училищни турнири

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: училища

 • Запознаване на учениците с Програма за превенция на воден травматизъм

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: ПГАС

 • Разяснителна кампания за влиянието на физическата активност върху човешкото тяло

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: СУ „П.Р.Славейков“

 • Участие в Национална кампания „България без дим“

Срок:  м. ноември 2022 г.

Отговорна институция: СУ „Димитър Талев“

 

 • Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение

 

 • Включване на младите хора в неравностойно положение във всички области на обществения живот

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: Община град Добрич, Социални услуги

 

 • Развитие на младежкото доброволчество

 

 • Участие младежи- доброволци в инициативи и мероприятия

Срок:постоянен

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Организиране на срещи с доброволци

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Благотворителна инициатива „Коледно вълшебство сътвори“

Срок: 08-23.12. 2022 г.

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Дарителски кампании

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: училища

 

 • Повишаване на гражданската активност

 

 • Неформални обучения – мотивационни срещи, срещи-дискусии

Срок: 2022 г.

       Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Тематични работилници

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Изложби в партньорство с други организации, инсталации на открито

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Екологични инициативи

 Срок: м. март, м. април, м.юли, м. септември 2022 г.

тговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Отбелязване на значими дати, чествания

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: Община град Добрич, Младежки център – Добрич, училища

 • Ден на ученическото самоуправление

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: училища

 

 • Развитие на междукултурния и международния диалог

 

 • Информиране на младите хора за международни конкурси и инициативи

Срок: 2022 г.

Отговорна институция:  Община град Добрич, Младежки център – Добрич

 • Клубни форми в сферата на науката, танцовото, музикално, театрално, и изобразително изкуство

Срок: м.януари – м. май 2022 г., м. октомври – м. декември 2022 г.

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Концерти на млади изпълнители

Срок: м. март, м. май, м. октомври, м. декември

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Театрални спектакли на клуб „Театър“

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: Младежки център – Добрич

 • Конкурси

Срок: 2022 г.;

Отговорни институции: Община град Добрич, Младежки център – Добрич

 • Организиране на  училищни концерти, театрални спектакли

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: училища

 

 • Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

 

 • Реализиране на превантивна програма за превенция на асоциалното поведение сред учениците

 Срок: 2022 г.

Отговорна институция: МКБППМН

 • Анкетно проучване  с ученици

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: МКБППМН

 • Конкурс „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата“  и волейболен турнир

Срок: 2022 г.

Отговорна институция: МКБППМН

 • Обучителен лагер – семинар с Клуб „Деца – обучители по превенция на противообществените прояви“
 • Лятно училище за тийнейджъри

Срок:2022 г.

Отговорна институция: МКБППМН

 • Интерактивни уроци „Стилове за решаване на конфликтни ситуации

Срок: м. април

Отговорна институция: СУ „Димитър Талев“

 • Провеждане на инициативи за пътна безопасност, открити уроци, интерактивни уроци

Срок: 2022 г.

Отговорни институции: училища

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

 • Координиране на дейностите и оперативно взаимодействие  на всички структури, работещи в сферата на младежките дейности
 • Организиране и реализиране на  съвместни инициативи

 

 1. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 • Наблюдение изпълнението на плана
 • Планът е отворена система и подлежи на промени при постъпване на      предложения
 •  Изготвяне на Отчет за изпълнение на плана за 2022 г.

 

 

 1.  ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Популяризирането на плана ще се осъществи чрез сайта на Община град Добрич и  чрез регулярни прессъобщения до медиите.

 

 

 1. ФИНАНСИРАНЕ

 

 • Годишни бюджети на институциите, ангажирани с изпълнение на плана
 • Целеви средства по одобрени проекти
 • Общински бюджет

 

Приет с Решение № 31-28 от 22.02.2022 г.

на Общински съвет град Добрич

Дата на публикуване: 11.03.2022 г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре