План за изпълнение на общинската стратегия за превенция на наркомании в Община град Добрич през 2022 г.

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ

 

 

 

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

 

 

СРОК

1

2

3

4

 

 

І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ

 

 

 

1.

Разширяване на информационна банка - набиране, селектиране и каталогизиране.

ПИЦНВ

текущ

2.

Годишно проучване по теми и  показатели на Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании (EMCDDA).

НФЦ

ПИЦНВ

май-юни

 

3.

Годишен доклад - 22 г. по тенденциите на употреба на наркотици и свързани проблеми, съгласно методиката на "Мулти сити" - Група Помпиду, Съвет на Европа.

ПИЦНВ

юни-юли

4.

Организиране и провеждане на представително социологическо проучване на тема: ”Ниво на разпространение на наркотични вещества сред общата популация в град Добрич. Употреба, проблеми и тенденции. Добрич-2022г.

НФЦ

ПИЦНВ

 

 

октомври-декември

5.

Разпространение на Годишния доклад-2022 по тенденциите за употреба на наркотици и проблеми, свързани  с тях.

ПИЦНВ

ноември

6.

Разпространение на анкетни проучвания по училищата и  общата популация

ОбСНВ

ПИЦНВ

септември

7.

Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали.

ПИЦНВ

текущ

8.

Актуализация на Общински превантивен сайт-http://overcomedrugs.dobrich.com/

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

 

 

ІІ.ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЕФЕКТИВНИ ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ

 

 

 

1.

Реализиране на дейности по Национална програма за превенция на употреба на наркотични вещества V-VІІ клас за учебната 2021/2022 и 2022/2023 година - обучение на психолози, педагогически съветници и класни ръководители, включени в изпълнението на програмата.

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

2.

Реализиране на дейности по Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества VІІІ – ХІ клас за учебната 2021/2022 и 2022/2023 година – обучение на психолози, педагогически съветници и класни ръководители, включени в програмата.

 

ПИЦНВ

март-април

ноември

3.

 

Изграждане на мрежа от обучени лица. Организиране провеждането на обучение в „Техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване за лечение” на социални и здравни специалисти. Обучение на лица, заети в превантивни програми, събития и кампании - учители, педагогически съветници, социални работници, здравни специалисти в училища.

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

 

4.

Подобряване на предлагането, достъпността и обхвата  на Общинска Програма “Превенция на рисково поведение в ранното образование І-ІV клас” в три  училища.

 

ПИЦНВ

 

 

текущ

 

5.

 Осигуряване изпълнението на “Общинска програма за превенция на употреба на наркотици в училища” на територията на Община град Добрич,  VІІІ-ХІ клас за учебната  2021/2022 и началото на 2022/2023 г.

ПИЦНВ

 

текущ

6.

Разширяване на възможностите за включване на ученици в привлекателни и здравословни за тях форми за прекарване на свободното време - Изпълнение на двете Общински дългосрочни превантивно-спортни програми:

  • “Карате-училище”
  • “Тенис-училище”

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

 

 

7.

Разработване, издаване и разпространение на превантивни материали и превантивни филми – видео лектори сред ученици и други прицелни групи.

ПИЦНВ

 

текущ

8.

Ежегодно участие в Общинска  кампания  „Бъди здрав” с ученици в различни възрастови групи за здравословен начин на живот с цел предотвратяване употребата на наркотични вещества.

ОбСНВ

 

февруари-март

9.

Ежегодно провеждане на кампания „Лято без риск” за намаляване на предлагането и разпространението на психоактивни  вещества с цел- превенция на криминогенната обстановка и пътно транспортни произшествия.

ОбСНВ

ПИЦНВ

май -

септември

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ И СОЦИАЛНИ ЩЕТИ ЗА ИНДИВИДА И ОБЩЕСТВОТО

 

 

 

1.

Развитие на програми и услуги за намаляване разпространението на свързаните с употребата на наркотици социално значими заболявания: ХИВ/СПИН, хепатит В и С, полово предавани болести и туберкулоза.

ОбСНВ

РЗИ

текущ

2.

Развитие на дейностите за скрининг и доброволно тестване /включително на терен/ на кръвно и полово предаваните болести, пре- и пост-тестово консултиране и насочване на специализирано лечение.

Участие в подготвителния процес на кадри за работа с интравенозни наркомани.

ОбСНВ

 

текущ

3.

 

 

Развитие и осигуряване на устойчиво функциониране  на Аутрич програма на местно ниво за работа  с младежи в риск.

ОбСНВ

ОбМЦ

текущ

4.

Участие в междурегионална мрежа за работа с лица, употребяващи наркотици-организационно и експертно подпомагане на здравно-образователни програми сред общността и на дейности по снабдяване с информационни материали, презервативи, лубриканти.

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

 

текущ

5.

Информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики в ромската общност (12-25 г.).

 

ПИЦНВ

ОбСНВ

 

текущ

6.

Информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики сред проституиращи мъже и жени – участие в изграждането на Национална система за постоянен епидемиологичен и поведенчески надзор на ХИВ/СПИН.

ПИЦНВ

МКБППМН

 

 

 

текущ

 

 

 

 

 

 

ІV. ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

1.

Експертно подпомагане на  деца с рисково поведение от „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” (ЦНСТДБУ-1,2,3).

ОСНВ,

Дирекция „ХД”

 

текущ

2.

Експертно подпомагани при изпълнение на Дневна психо-рехабилитационна програма за зависими лица към ЦПЗ ”д-р П. Станчев - Добрич ”ЕООД град Добрич.

ЦПЗ, ОбСНВ

текущ

3.

Институционална и експертна помощ на Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонист на лица, зависими към опиоиди.

ЦПЗ, ОбСНВ

текущ

4.

Експертно подпомагане на Програма за Аутрич работа с деца и младежи в риск в социалните заведения.

Дирекция „ХД”

ПИЦНВ

текущ

 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ, ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

 

1.

Повишаване квалификационните умения и тренинг на професионалисти, работещи по намаляване търсенето на психоактивни вещества.

ОбСНВ

НПО

текущ

2.

Провеждане на кампания по случай 8-ми февруари - Международен ден за безопасен интернет

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

февруари

3.

Провеждане  на кампания по случай 26 юни - Международния ден за борба с наркоманиите

ОбСНВ-Добрич

ПИЦ-София

юни

 

4.

Участие в изпълнението на Програма “ЕКО-ЛЯТО-2022”

ОбМЦ

 

юли

август

5.

Провеждане  на кампания по случай 10 октомври - Световен ден на психичното здраве

ЦПЗ

 ОбСНВ

октомври

6.

 

Информационно подпомагане на проекти, одобрени от Национален център по наркомании, осъществявани от НПО.

ПИЦНВ

текущ

7.

 

Изготвяне на отчет и актуализиране на  План за действие  на Общински

съвет по наркотични вещества  град Добрич  - 2022 г.

ОбСНВ

декември

8.

Участие в осъществяването на дейности, произтичащи от изпълнението на Националната стратегия и плана за действие на местно/регионално равнище

 

ПИЦНВ

текущ

9.

Осъществяване обмен на информация, за дейностите по превенция на наркомании и добри практики в политиката по намаляване на търсенето на психоактивни вещества с градовете членове на ECAD

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

текущ

 

 

VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА

 

 

 

1.

Анализ на очакванията и потребностите на прицелните групи - градско население,  младежи и техните семейства, млади хора с рисково поведение, злоупотребяващи и зависими лица, маргинални етнически общности

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

декември

2.

Ежегоден анализ на наличните ресурси. Планиране на искани ресурси

ОбСНВ

ПИЦНВ

декември

3.

Отчет на резултатите и ефективността на превантивни, здравни и социални

дейности, финансирани бюджетно или чрез Национални програми.
Планиране и въвеждане на инструменти за оценка.

ОбСНВ

ПИЦНВ

декември

4.

Отчет и контрол по доставка на обзавеждане на зала за превантивни дейности на ОбСНВ и ПИЦ към него

ОбСНВ-Добрич

 

февруари - април

         

 

 

Приет с Решение № 31-7 от 22.02.2022 г.

на Общински съвет град Добрич

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре