Обявление № 94-00-667/10.03.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94-00-667

град  Добрич 10.03.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед №406 от 10.03.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и  (ПУП-ПР) за УПИ І-481 и УПИ  II-481 в  кв.911по плана на ЖК „Рилци “ на град Добрич

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проект за  ПУП- ПР е публикуван в сайта на Община гр.Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 406/10.03.2022г.

изменение на ПУП-ПР

публикувано на 10.03.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.42° C разкъсана облачност
Нагоре