Обявление № 94И-00-773/04.03.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94И-00-773

град  Добрич 04.03.2022г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.564 в местност „Гаази баба“, землище на гр. Добрич, с промяна предназначението на земеделската земя в „за Жилищно строителство“.

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

     

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

публикувано на 09.03.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.66° C предимно облачно
Нагоре