Обявление № 70-00-1697/01.02.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1697

град  Добрич 01.02.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 30-14 от 25.01.2022г. на Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в землището на град Добрич за обект: „Изграждане на кабелна линия НН; Електрозахранване на складова база в ПИ 72624.603.285, град Добрич“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.30ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 17.00ч., публикуван в сайта на Община град Добрич / Услуги и информация / Обяви и съобщения / Съобщения по устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обнародвано в бр.15 от 22.02.2022г. на Държавен вестник

Решение 30-14_2022г.

ПУП-ПП

публикувано на 18.02.2022г.

 

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.08° C предимно облачно
Нагоре