Обявление № 70-00-1681/16.02.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-1681

град  Добрич 16.02.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 282 от 16.02.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.602.1117 урбанизирана територия “за стопански двор“  в землището  на гр. Добрич, за промяна отреждането „за ПСД - Фотоволтаична централа“

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

 

Заповед № 282/16.02.2022г.

ПУП-ПЗ

публикувано на 17.02.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.18° C предимно облачно
Нагоре