Съобщение № 2/14.02.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 02/14.02.2022 г.

 

            

            До заинтересуваните лица

            Уведомяваме Ви, че за обект: ,,7 броя гаражи с идентификатор 72624.624.956.1 по Кадастралната карта на гр. Добрич“ ЗП=126 м2, находящ се в поземлен имот /ПИ/ 72624.624.956 по Кадастралната карта /КК/ на гр. Добрич, попадащ в улична регулация по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на гр. Добрич, с административен адрес бул. „Трети март“ №2 гр. Добрич е съставен Констативен акт № 19 от 10.12.2021 г. на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройства на територията.

        Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 14.02.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

                                                                                                          С Ъ С Т А В И Л И:

14.02.2022 г.                                                                                  1.арх. Р. Петкова  …… /п/......

гр. Добрич                                                                                      2. Кр. Стойчева  ……. /п/........           

                                   

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.63° C предимно облачно
Нагоре