Обявление № 70-07-2/10.02.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

70-07-2

град  Добрич 10.02.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед №227 от 10.02.2022г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I- „за газостанция, бензиностанция и озеленяване“ и УПИ II-„ за таксита“,  кв.515, ЖК “Русия 1“ град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх. Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 227/10.02.2022г.

изменение на ПУП-ПР

изменение на ПУП-ПЗ

публикувано на 11.02.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.08° C предимно облачно
Нагоре