Съобщение № 1/10.02.2022г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

№ 01/10.02.2022 г.

 

                   До заинтересуваните лица

 

              Уведомяваме Ви, че за строеж: сграда с идентификатор 72624.615.18.2 по Кадастралната карта на гр.Добрич - ,,Гаражи 32 броя ЗП= 718,96 м2“ и ,,Надстройка с един етаж - 181 м2“, Общо – 899,96 м2, намиращ се в УПИ І, кв.547 по ПУП-ПРЗ  на ЖК ,,Русия 1“, разположен в поземлен имот с идентификатор 72624.615.18 по КК на гр.Добрич, между ул.,,Арда“ и ул.,,Дунав“ е съставена

        Заповед № 1964 от 20.12.2021 г. на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.178, ал.6 от Закона за устройства на територията и във връзка с чл. 223, ал.1, т.6 и т.7 от Закона за устройства на територията.

      

                 Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Община град Добрич, Дирекция  УТСК, стая 318.

 

               Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 10.02.2022г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л :

10.02.2022 г.                                    

гр. Добрич                                                                1. арх. Р. Петкова  ……./П/.........

 

публикувано на 10.02.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.18° C предимно облачно
Нагоре