Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич от 21.01.2021 г. до 21.02.2022 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка внасям предложение за изменение и допълнение на  Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

 

Тази Наредба урежда основните правила, права и задължения на Община град Добрич, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община град Добрич.

 

Горепосочената Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич  е приета с Решение № 18-1 от 28.03.2017 г. на Общински съвет град Добрич, изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение, приета с Решение № 24-6 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич, изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение, приета с Решение № 34-4 от 29.05.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

           1. Причини, които налагат приемането: С постоянното увеличаване на броя на новорегистрираните МПС и интензивността на движението на територията на град Добрич, както и във връзка с многобройните случай на неправилно паркирани МПС на територията на града, е необходимо да се гарантират изпълнението на утвърдената организация на движение и спазването на реда за паркиране на определените за това места.

            За осъществява на качествен контрол и превенция на бъдещи нарушения на правилата за паркиране следва да се засили използването на мярката за принудително блокиране на автомобил с техническо средство тип „скоба“, както и репатриране на автомобил без съгласието на собственика. Както и досега,  репатриращият автомобил следва да работи на територията на целия град със задача да отстранява неправилно паркирани автомобили, като и такива които пречат на движението или създават предпоставки за пътни инциденти. Адекватно на горното предлагам и актуализиране на цената на предлаганите услуги.

                 Определените към момента стойности в чл. 57а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги не са актуализирани от основаването на Контрол „Синя зона“ през 2011 година, вследствие на което не отговарят на пълните разходи на общината по предоставянето на услугите – работни заплати и осигурителни вноски на персонала, материални, режийни и други разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата за съответната услуга.

Проектът е съобразен с изискванията на конкретни закони и подзаконови нормативни актове.

           

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба: Актуализиране на материята, отнасяща се до организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, както и осъществяване на по - ефективен и качествен контрол за спазване на разпоредбите на наредбата, въвеждайки нови начини за заплащане и контрол; Привеждане на нормативния акт в съответствие с обществените отношения.

Приемането на предложените изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич ще е в интерес на общината, т.к. адекватно ще може да си възстановява разходите, извършени за обезпечаване на съответните услуги и ще служи като стимул за подобряване качеството на предоставяните услуги от ОП „ПП”.

3. Очаквани резултати от приемане на наредбата:  Повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване  разпоредбите на наредбата; Повишаване на качеството на предлаганите услуги; Повишаване контрола на движение по пътищата на територията на община град Добрич; Финансовите резултати, които се очаква да бъдат постигнати са от събраните приходи от заплащането на цените при ползването на паркоместата, както и от реализирането на наказателните мерки, свързани с ползването на технически средства за принудително задържане тип “скоба“, които ще компенсират разходите по въвеждане на информационната система и изграждането и поддръжката на инфраструктурата на определените за паркиране места с въведен режим „синя зона“ - хоризонтална и вертикална пътна сигнализация.

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба: Финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата  ще бъдат предвидени в бюджета на Община град Добрич за 2022 г.

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

 

                                

 ПРОЕКТ!

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и

пешеходците на територията на Община град Добрич, както следва:

 

            § 1. Чл. 3 се изменя по следния начин:

Чл. 3. (1) Забранява се движението на всички видове превозни средства в зона „А“. Изключение се допуска за моторните превозни средства, снабдени с маршрутен пропуск по образец (Приложение 2).

(2) Маршрутен пропуск се издава от Общинска администрация град Добрич след подаване на заявление по образец до Кмета на Община град Добрич или определено със заповед на кмета длъжностно лице и заплащане на съответната цена.

(3) В заявлението по ал. 2 се посочва причината, обуславяща необходимостта от издаването на маршрутен пропуск, избран маршрут за движение и се посочва срок на ползването му.

(4) Към заявлението за издаване на маршрутен пропуск се прилага копие от регистрационния талон на автомобила, необходим за точното определяне на допустимата обща маса.

(5) Маршрутният пропуск се издава на:

1. Собственик/водач на конкретно МПС;

2. Юридическо лице или ЕТ, което стопанисва съответното МПС, когато не може да бъде посочен регистрационен номер на конкретно МПС.

(6) Маршрутният пропуск за движение в зона „А“ е с фиксиран маршрут и с него трябва да бъдат снабдени:

            1. Моторни превозни средства, необходими за извършване на строително-монтажни работи, ремонтно-възстановителни и аварийни дейности;

            2. МПС, обслужващи общоградски прояви с временен характер;

3. Специални автомобили за обслужване на АТМ-устройства и банкови офиси;

            4. Автомобили с максимално допустима обща маса до 3,5 т за зона „А“ и над 3,5 т за зони „Б“ и „В“ за зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 08:00 ч. до 23:00 ч.

(7) Забраната по ал. 1 не се отнася за велосипеди, машини за снегопочистване, сметопочистване и сметоизвозване и за автомобилите и мотоциклетите със специален режим на движение, посочени в чл. 158 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ППЗДвП).

(8) Извънгабаритните и/или тежки ППС могат да се движат на територията на Община град Добрич с разрешително за преминаване, издадено от Кмета на общината по реда Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

 

Стар текст:

Чл. 3. (1) Забранява се движението на всички видове превозни средства в зона „А“. Изключение се допуска за моторните превозни средства, снабдени с маршрутен пропуск по образец (Приложение 2).

(2) Маршрутен пропуск се издава от Общинска администрация град Добрич след подаване на заявление по образец до Кмета на Община град Добрич или определено със заповед на кмета длъжностно лице и заплащане на съответната цена.

(3) В заявлението по ал. 2 се посочва причината, обуславяща необходимостта от издаването на маршрутен пропуск, избран маршрут за движение и се посочва срок на ползването му.

(4) Към заявлението за издаване на маршрутен пропуск се прилага копие от регистрационния талон на автомобила, необходим за точното определяне на допустимата обща маса.

(5) Маршрутният пропуск се издава на:

1. Собственик/водач на конкретно МПС;

2. Юридическо лице или ЕТ, което стопанисва съответното МПС, когато не може да бъде посочен регистрационен номер на конкретно МПС.

(6) Маршрутният пропуск за движение в зона „А“ е с фиксиран маршрут и с него трябва да бъдат снабдени:

            1. Моторни превозни средства, необходими за извършване на строително-монтажни работи, ремонтно-възстановителни и аварийни дейности;

            2. МПС, обслужващи общоградски прояви с временен характер;

            3. Специални автомобили за обслужване на АТМ-устройства и банкови офиси;

            4. Автомобили с максимално допустима обща маса до 3,5 т за зареждане на търговски и други обекти в зона „А“ в часовия интервал от 20:00 до 07:00 часа за летния период и от 18:00 до 08:00 часа за зимния.

            (7) Забраната по ал. 1 не се отнася за велосипеди, машини за снегопочистване, сметопочистване и сметоизвозване и за автомобилите и мотоциклетите със специален режим на движение, посочени в чл. 158 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ППЗДвП).

 

§ 2. Чл. 4 се изменя по следния начин:

Чл. 4. Забранява се на територията на град Добрич:

1. Нерегламентираното поставяне на подвижни и/или други прегради, полагане на пътна маркировка и монтиране на съоръжения с цел запазване на място за паркиране;

2. Местодомуването и паркирането на селскостопанска техника и прикачен инвентар по улични платна, тротоари, площади и зелени площи на територията на общината;

3. Местодомуването на товарни автомобили над 3,5 тона, ремаркета, каравани, автоплатформи и автобуси по тротоари, плочници и зелени площи на територията на гр. Добрич;

4. Изграждането на рампи върху платната за движение за осигуряване на подход на МПС към гаражи и дворове по главната улична мрежа на гр. Добрич;

5. Поставянето на фургони, строителни материали и строителна механизация извън местата, определени в инвестиционния проект - част „План за безопасност и здраве на строителните обекти”;

6. Престоят и паркирането на всички видове превозни средства по платната за движение на главната улична мрежа по време на снеговалеж. Водачите на паркирани преди снеговалежа МПС са длъжни незабавно да ги преместят, за да се осигури безпрепятствено движение на снегопочистващата техника;

7. Движение на МПС по алеите на парковете, с изключение на снабдените с маршрутен пропуск, издаден от Община град Добрич въз основа на подадено заявление;

8. Движение на непочистени от кал машини;

9. Превозване на насипни материали с превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;

10. Паркирането върху противопожарни хидранти;

11. Изхвърляне от превозно средство на предмети или вещества, които замърсяват пътя.

 

            Стар текст:

Чл. 4. (1) Забранява се:

1. Движение на товарни автомобили с максимално допустима маса над 5 т в зона „Б”;

2. Местодомуването и паркирането на селскостопанска техника и прикачен инвентар по улични платна, тротоари, площади и зелени площи на територията на общината;

3. Местодомуването на товарни автомобили, ремаркета, каравани и автобуси по тротоари, плочници и зелени площи на територията на гр. Добрич, а в зона „Б“- освен изброените, и по уличните платна;

4. Изграждането на рампи върху платната за движение за осигуряване на подход на МПС към гаражи и дворове по главната улична мрежа на гр. Добрич;

5. Полагане на пътна маркировка и монтиране на съоръжения с цел запазване на място за паркиране;

6. Поставянето на фургони, строителни материали и строителна механизация извън местата, определени в инвестиционния проект - част „План за безопасност и здраве на строителните обекти”;

7. Използването на тротоарите и уличната мрежа за струпване на строителни материали, амбалаж, стоки, селскостопанска продукция, домашни животни. Поставянето на строителни материали на тези места е допустимо след издадено разрешение от кмета на общината и заплащане на съответната цена;

8. Престоят и паркирането на всички видове превозни средства по платната за движение на главната улична мрежа по време на снеговалеж. Водачите на паркирани преди снеговалежа МПС са длъжни незабавно да ги преместят, за да се осигури безпрепятствено движение на снегопочистващата техника;

9. Движение на МПС по алеите на парковете, с изключение на снабдените с маршрутен пропуск, издаден от Община град Добрич въз основа на подадено заявление;

10. Движение на непочистени от кал машини;

11. Превозване на насипни материали с превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;

12. Паркирането върху противопожарни хидранти;

13. Изхвърляне от превозно средство на предмети или вещества, които замърсяват пътя.

(2) Престоят и паркирането са забранени:

1. На места, забранени с пътни знаци В 27 („Забранени са престоят и паркирането”) и В 28 („Забранено е паркирането”) и с хоризонтална маркировка на пътното платно;

2. На място, където превозното средство създава опасност или пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

3. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

4. На пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 м преди тях;

5. На кръстовища и на по-малко от 5 м от тях;

6. На зелени площи и разделителната ивица на булевардите;

7. Около контейнерите за битови и разделно събирани отпадъци и по начин, възпрепятстващ сметосъбирането и сметоизвозването;

8. На пътни участъци в ремонт.

(3) Освен в посочените в ал. 2 случаи паркирането е забранено:

1.Пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да излизат или влизат пътни превозни средства;

2.В паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци и на тротоари, извън разрешените за това места;

3. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) На платното за движение и на тротоара, непосредствено пред входовете на сгради и гаражи, когато затруднява достъпа до тях;

4. На места, определени за хора с трайни увреждания;

5. На спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

6. Върху тротоари, без разрешение на общинска администрация, на МПС с максимално допустима маса над 2,5 тона, когато не е успоредно на оста на пътя, ако от страната на сградите остава разстояние, по-малко от 2 м за преминаване на пешеходци;

7. Пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

 

§ 3. Чл. 5 се отменя.

 

Стар текст:

Чл. 5. Забранява се престоят или паркирането на МПС с работещ двигател, освен ако работата му е необходима за извършване на товаро-разтоварна или друга технологична дейност.

 

§ 4. Чл. 6 се отменя.

 

Стар текст:

Чл. 6. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с максимално допустима маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на специално обозначените места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци.

 

§ 5. Чл. 10 се отменя.

 

Стар текст:

Чл.10. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Превозните средства, с максимално допустима маса над 12 тона, обслужващи строителни обекти, бензиностанции и зареждащи търговски обекти, могат да се движат по забранените за движение улици с маршрутен пропуск по чл.3, ал.2.

 

§ 6. Чл. 11 се отменя.

 

            Стар текст:

            Чл. 11. (1) (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 т в зона „В” целогодишно, съобразно организацията на движение в град Добрич.

(2) Забраната не се отнася за моторни превозни средства със специален режим на движение, посочени в чл. 158 от ППЗДвП.

 

§ 7. Чл. 12 се отменя.

 

Стар текст:

            Чл. 12. (1) На пешеходците е забранено:

1. Да навлизат внезапно на платното за движение;

2. Да пресичат платното за движение при ограничена видимост;

3. Да извършват търговия и услуги на платното за движение;

4. Да преминават през огражденията от парапети или вериги.

(2) Пешеходците са длъжни:

1. Да се движат по тротоарите или банкета на пътното платно;

2. Да пресичат пътните платна за движение на определените за целта места (пешеходни пътеки), обозначени с пътен знак Д17 (”Пешеходна пътека”) и пътна маркировка;

3. Да спазват правилата за движение на пешеходците, съгласно ЗДвП.

 

§ 8. Чл. 13 се изменя по следния начин:

Чл.13. На улици, площади, райони и паркинги - общинска собственост, може да се въведе режим за платено паркиране „синя зона” на леки и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа.

 

Стар текст:

            Чл.13. На улици, площади и паркинги - общинска собственост, може да се въведе режим за платено паркиране „синя зона” на леки и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа.

 

§ 9. Чл. 14 се изменя по следния начин:

Чл. 14. (1) Обхватът и местоположението на местата за платено паркиране /зоните и районите/ се определят със Заповед на Кмета на Община  град Добрич, съгласно схема, като същите са сигнализирани с вертикална  и хоризонтална маркировка, чрез  която на водача се указват условията за паркиране.

 (2) Изменения и допълнения в обхвата и местоположението на местата за платено паркиране се извършва със Заповед на Кмета на Община град Добрич. 

 

Стар текст:

            Чл. 14. (1) Обхватът и местоположението на местата за платено паркиране се определят, съгласно схема – Приложение № 3, като същите са сигнализирани със знак и маркировка.

            (2) Изменения и допълнения в обхвата и местоположението на местата за платено паркиране, определени съгласно Приложение № 3, се извършва с решение на Общински съвет. 

 

§ 10. Чл. 15 се изменя по следния начин:

Чл. 15. Режимът на паркиране по чл. 13 е валиден в работни дни от 8:00 ч. до 17:00 ч.

 

Стар текст:

            Чл. 15. Режимът на паркиране по чл. 13 е валиден в работни дни от 8.00 ч. до 18.00 ч.

 

§ 11. Чл. 16 се изменя по следния начин:

Чл. 16. (1) Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „Синя зона” се осъществява чрез:

1. Изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) чрез автоматизираната система за SMS разплащане и контрол.

2. Предварително закупен от водача електронен талон. Електронни талони могат да бъдат закупени от обекти, определени със Заповед на  Кмета на Община  град Добрич.

3. Използване на мобилно приложение.

(2) При заплащане чрез кратко съобщение водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.

(3) При заплащане с талон, водачът на автомобила е длъжен да се увери, че регистрационния номер на автомобила е точно този, за който желае да заплати.

 

Стар текст:

            Чл. 16. (1) Заплащането, установяването и контролът на действителното времетраене на паркирането на автомобили в „синя зона” се осъществява чрез:

1. Предварително заплащане на място от водача на цената за паркиране, като за целта му се издава касов бон от служители, обслужващи „синя зона”;

2. След изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) чрез автоматизираната система за SMS разплащане и контрол.

(2) При заплащане чрез кратко съобщение водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.

(3) При заплащане на място водачът е длъжен да постави предоставения му касов бон от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън.

 

§ 12. Създава се Чл. 16а

Чл.16а  (1)Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за  МПС в режим  „Месечен абонамент“, което дава право да се паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране.

(2) Заплащане за паркиране в „синя зона“, може да се извърши за  МПС в режим „Месечен абонамент за район от „Синя зона“, определен по реда на чл.14, което дава право да се паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в избрания район за платено паркиране.

(3) За издаване на Абонаментна Карта за платено паркиране в „Синя зона“   

( Приложение № 15),  се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич.

 

§ 13. Чл. 17 се изменя по следния начин:

Чл. 17.  Забранява се в “синя зона”:

1. Паркиране на автомобил, за който не е заплатена дължимата цена за платено паркиране в “синя зона” по един от начините, определени в чл.16, ал.1 и чл. 16а;

2. Паркиране на автомобил за времетраене, което е по-голямо от заплатеното по един от начините, определени в чл. 16, ал. 1 и чл. 16а;

3. Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с него подзаконови нормативни разпоредби;

4. Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи конкретната зона, както и указанията на служителя, обслужващ зоната;

5. Паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягащ очертанията на мястото за паркиране и/или съседно място.

 

Стар текст:

            Чл. 17. Забранява се в “синя зона”:

1. Паркиране на автомобил, за който не е заплатена дължимата цена за платено паркиране в “синя зона” по един от начините, определени в чл.16, ал.1;

2. Паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място на предното стъкло касов бон;

3. Паркиране на автомобил за времетраене, което е по-голямо от означеното на касовия бон или заплатеното чрез кратко съобщение (SMS).

 

§ 14. Чл. 19 се изменя по следния начин:

Чл. 19. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране  „синя зона”, на специално обозначени за това места се допуска платено паркиране  „служебен абонамент”, след издадена от Кмета на Община  град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице карта за платено паркиране „служебен абонамент” по образец (Приложение 4).

(2) Броят на местата за платено паркиране „служебен абонамент” не може да надвишава 20 % от броя на паркоместата в „синя зона”.

(3) Услугата се предоставя за не повече от 3 паркоместа пред обекта.

 

Стар текст:

            Чл. 19. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране  „синя зона”, на специално обозначени за това места се допуска платено паркиране „служебен абонамент”, след издадена от Кмета на Община град Добрич карта за платено паркиране „служебен абонамент” по образец (Приложение 4).

            (2) Броят на местата за платено паркиране „служебен абонамент” не може да надвишава 20 % от броя на паркоместата в „синя зона”.

 

§ 15. Чл. 21 се изменя по следния начин:

Чл. 21. Режим „служебен абонамент” е валиден през работни дни от 8:00 ч. до 17:00 ч.

 

Стар текст:

          Чл. 21. Режим „служебен абонамент” е валиден през работни дни от 8.00 часа до 18.00 часа.

 

§ 16. Чл. 23 се изменя по следния начин:

         Чл.23. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се допуска режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, с издадена от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице карта за паркиране по образец (Приложение 6).

(2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни от 08:00 ч. до 17:00 ч.

(3) Картата за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес предоставя правото на платено паркиране на автомобилите, собственост на живущите в жилище, което е в „синя зона” или в непосредствена близост.

(4) На картата за паркиране се изписват допустимите за паркиране улици/ площади/ булеварди в непосредствена близост до постоянния и/или настоящия адрес. Картата дава право за паркиране само в указания обхват.

 

Стар текст:

           Чл.23. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се допуска режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес на собствениците им и ползващите МПС по силата на право, различно от правото на собственост, с издадена от Кмета на Община град Добрич карта за паркиране по образец (Приложение 6).

(2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден в работни дни от 08.00 ч. до 18.00 ч.

(3) Картата за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес предоставя правото на платено паркиране на автомобилите, собственост на живущите в жилище, което е в „синя зона” или в непосредствена близост.

(4) На картата за паркиране се изписват допустимите за паркиране улици/ площади/ булеварди в непосредствена близост до постоянния и/или настоящия адрес. Картата дава право за паркиране само в указания обхват.

 

§ 17. Чл. 24 се изменя по следния начин:

Чл. 24. (1) За издаване на карта за платено паркиране в ,,синя зона” се подава заявление до Кмета на Община град Добрич с данни за постоянен или настоящ адрес на лицето, който следва да попада в обхвата на „синя зона“,  към което се прилага Копие от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документите).

 (2) Цената за издаване на карта за паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес се заплаща за месец и е в размер на 20% от стойността на определената цена за платено паркиране „Служебен абонамент”.

(3) При промяна на постоянния и/или настоящия адрес лицето се задължава да върне издадената карта в Община град Добрич.

 

Стар текст:

            Чл. 24.(1) За издаване на карта за платено паркиране в ,,синя зона” се подава заявление до Кмета на Община град Добрич с данни за постоянен или настоящ адрес на лицето, който следва да попада в обхвата на „синя зона“,  към което се прилагат:

1. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);

2. Копие от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документите);

3. Декларация за обстоятелствата по чл. 26.

            (2) Цената за издаване на карта за паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес се заплаща за месец и е в размер на 20% от стойността на определената цена за платено паркиране „Служебен абонамент”.

(3) При промяна на постоянния и/или настоящия адрес лицето се задължава да върне издадената карта в Община град Добрич.

 

§ 18. Чл. 26 се отменя.

 

Стар текст:

            Чл. 26. Карта не се издава на лица, притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният/настоящият адрес.

 

§ 19. Чл. 28, ал. 1  се изменя по следния начин:

Чл. 28. (1) Карта за платен абонамент извън „синя зона“ се издава от Кмета на Община град Добрич или оправомощено от него длъжностно лице, след подаване на заявление  , което задължително съдържа данни за местонахождението на искания брой паркоместа и срока за исканото ползване.

 

Стар текст:

            Чл. 28. (1) Карта за платен абонамент извън „синя зона“ се издава след подаване на заявление до Кмета на Община град Добрич, което задължително съдържа данни за местонахождението на искания брой паркоместа и срока за исканото ползване.

 

§ 20. Чл. 30 се изменя по следния начин:

Чл. 30. На улици, площади и паркинги – общинска собственост, включително където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се осигуряват определен брой места за паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания.

 

Стар текст:

            Чл. 30. На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране „синя зона”, се осигуряват определен брой места за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.

 

§ 21. Чл. 31 се изменя по следния начин:

Чл. 31. Местата за паркиране се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид“ и с пътна маркировка с изобразен международен символ „Инвалид“.

 

Стар текст:

            Чл. 31. Местата за паркиране се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид“ и с плътна пътна маркировка с изобразен международен символ „Инвалид“.

 

§ 22. Чл. 32 се изменя по следния начин:

Чл. 32. МПС, обслужващи хора с трайни увреждания, могат да паркират в „синя зона” без заплащане - на обозначените места за хора с трайни увреждания, с поставена отвътре, на предното стъкло, Карта за паркиране, издадена от Кмета на Община град Добрич при условията на чл. 99а от ЗДвП.

 

Стар текст:

            Чл. 32. МПС, превозващи хора с трайно намалена работоспособност над 71% и над 50% загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат, могат да паркират в „синя зона” без заплащане - на обозначените места за инвалиди, с поставена отвътре, на предното стъкло, Карта за паркиране, издадена от Кмета на Община град Добрич при условията на чл. 99а ЗДвП.

 

§ 23. Чл. 32а се създава.

Чл. 32а На улици, площади и паркинги – общинска собственост, на които не е въведен режим за платено паркиране „синя зона“, МПС, обслужващи хора с трайни увреждания могат да ползват обозначените места за хора с трайни увреждания при спазване на условията на чл. 32.

 

§ 24. Чл. 33 се изменя по следния начин:

Чл. 33. (1) За издаване на Карта за паркиране по чл. 32 (Приложение 8) се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич.

 (2) Към заявлението се прилага:

1. Информация за номер на решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност (сверява се с оригинала при подаване на документи);

 2. Актуална цветна снимка;

 3. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

 (3) В случай на неправомерно използване на картата по чл. 32 на водача на МПС се налага административно наказание.

 

Стар текст:

            Чл. 33. (1) За издаване на Карта за паркиране по чл. 32 (Приложение 9) се подава заявление по образец до Кмета на Община град Добрич.

            (2) Към заявлението се прилага:

1. Копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност (сверява се с оригинала при подаване на документи);

            2. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);

            3. Актуална цветна снимка;

            4. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.

            (3) В случай на неправомерно използване на картата по чл. 32 на водача на МПС се налага административно наказание.

 

§ 25. Чл. 34, ал. 2 се изменя по следния начин:

 (2) Карта за паркиране на електрически автомобил се предоставя на собственика на автомобила от Община град Добрич след подаване на заявление до Кмета на Община град Добрич, към което се прилага Копие от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документите).

 

Стар текст:

            (2) Карта за паркиране на електрически автомобил се предоставя на собственика на автомобила от дирекция „Местни данъци и такси“ в Община град Добрич при подаване на данъчна декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

 

§ 26. Чл. 39 се изменя по следния начин:

Чл. 39. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) (1) Службата за контрол при Община град Добрич може да извършва преместване на паркирано моторно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач в случаите, предвидени в чл. 171, т. 5 от Закона за движение по пътищата.

 (2) Принудителното преместване на МПС се извършва от длъжностни лица от Община град Добрич, определени със заповед на Кмета, след разпореждане от полицейски служител от ОДМВР град Добрич. За извършеното нарушение може да се съставя фиш, а при оспорването му АУАН, съгласно Закона за движение по пътищата.

 (3)  Екипът,  извършил репатрирането уведомява 1-во  РУ при ОД на МВР - Добрич и дежурния по Община Добрич, че автомобилът е преместен на определения паркинг.

(4) Принудително преместени автомобили се транспортират до паркинг, определен със заповед на Кмета на Община град Добрич.

(5) Заплащането на таксите (разноските) за отстранен автомобил, се извършва на касата на паркинга, където е откаран репатрирания автомобил, за което се издава касов бон.

(6) Напускане на паркинга се допуска, само след като водачът или собственикът на автомобила е заплатил съответните такси за принудителното отстраняване, задържане и отговорно пазене и след като представи документ за собственост или регистрационен талон. Таксите са определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

(7) Паркингът е охраняем и е на непрекъснат 24 часов работен ден, като престоят на принудително отстранените МПС там се заплаща по 1,20 лева за час престой.

 

Стар текст:

Чл. 39. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) (1) Службата за контрол при Община град Добрич може да извършва преместване на паркирано моторно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато МПС е:

1. Паркирано в нарушение на ЗДвП на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и в нарушение на Наредбите, приети от Общински съвет – гр. Добрич;

2. Спряно от движение и/или разкомплектовано, паркирано по улици, тротоари и зелени площи;

3. Паркирано във втори ред спрямо другите паркирани автомобили;

4. Паркирано на кръстовище или на пешеходни пътеки и на разстояние по - малко от 5 (пет) метра от тях;

5. Паркирано в зоната на изчакване при светлинно регулирани кръстовища;

6. Паркирано при вход или изход на гараж, паркинг, детски заведения, училища, театри и др. места,  където е възможно да влизат или излизат ППС;

7. Паркирано в тунели, подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

8. Паркирано в пешеходната зона;

9. Паркирано така, че спира или затруднява движението по улиците или тротоарите;

10. Паркирано на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

11. Паркирано на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

12. Паркирано в паркове, зони за отдих и  зелени площи;

13. Паркирано на места, определени за спиране на таксиметрови автомобили и на обозначени паркоместа, заплатени за служебен абонамент;

14. Паркирано на места, определeни за паркиране на хора с трайни увреждания, сигнализирани с необходимата маркировка;

15. При престояване на блокирано с техническо средство тип „скоба“ МПС, паркирано в зоната за кратковременно паркиране повече от 3 (три) часа, както и след изтичане на работното време на съответната зона, то може да бъде репатрирано от мястото на паркирането по реда на чл. 168 от ЗДвП, като водачът или собственикът на МПС, освен разноските по блокирането с техническо средство тип „скоба“, заплаща и разноските по репатрирането и паркирането;

            (2) Принудителното преместване на МПС се извършва от полицейски служител от ОДМВР гр. Добрич и длъжностни лица от Община гр. Добрич, определени със заповед на Кмета. За извършеното нарушение може да се съставя фиш, а при оспорването му АУАН, съгласно Закона за движение по пътищата.

            (3)  Полицейският служител от екипа,  извършил репатрирането уведомява 1-во  РУ при ОД на МВР - Добрич и дежурния по Община Добрич, че автомобилът е преместен на определения паркинг.

(4) Принудително преместени автомобили се транспортират до паркинг, определен със заповед на Кмета на Община Добрич.

(5) Заплащането на таксите (разноските) за отстранен автомобил, се извършва на касата на паркинга, където е откаран репатрирания автомобил, за което се издава касов бон.

(6) Напускане на паркинга се допуска, само след като водачът или собственикът на автомобила е заплатил съответните такси за принудителното отстраняване, задържане и отговорно пазене и след като представи документ за собственост или регистрационен талон. Таксите са определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

(7) Паркингът е охраняем и е на непрекъснат 24 часов работен ден, като престоят на принудително отстранените МПС там се заплаща по 1 (един) лев за час престой.

 

§ 27. Чл. 41 се изменя по следния начин:

Чл. 41. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Заплащането на цената за паркиране в „синя зона“ на автомобил, паркиран в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата и на Правилника за прилагането му, както и на тази наредба, не отменя нарушението и съответното за него наказание.

 

Стар текст:

Чл. 41. (изм. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) Заплащането чрез кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) на цената за паркиране или поставянето на касов бон за паркиране в „синя зона“ в автомобил, паркиран в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата и на Правилника за прилагането му, както и на тази наредба, не отменя нарушението и съответното за него наказание.

 

§ 28. Чл. 45 се изменя по следния начин:

Чл. 45. Цените по настоящата наредба се заплащат в размер, определен в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

 

Стар текст:

Чл. 45. (1) Цените по настоящата наредба се заплащат на касата на Община град Добрич в Център за услуги и информация в размер, определен в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

(2) Цените по чл. 35, ал. 6 могат да бъдат заплащани и на място, срещу издаден от служителя, обслужващ „синя зона”, касов бон.

 

§ 29. Чл. 51 се отменя.

 

Стар текст:

Чл. 51. (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от три години и глоба 5000 лв.

 

            § 30.  Приложение № 3 се отменя.

 

§ 31.  Приложение № 4 се изменя.

 

§ 32.  Приложение № 6 се изменя.

 

§ 33.  Приложение № 10 се изменя.

 

§ 34.  Приложение № 11 се изменя.

 

§ 35.  Приложение № 12 се изменя.

 

§ 36.  Приложение № 13 се изменя.

 

§ 37.  Приложение № 15 се създава.

 

§ 38.  В допълнителни разпоредби  § 1  т. 3 се изменя и се създава т. 9:

§ 1. По смисъла на тази наредба:

3. „МПС, обслужващи хора с тайни увреждания” са МПС, които към момента, при и по време на паркирането обслужват пряко, непосредствено, лично, индивидуално и конкретно,  персонално лицето с трайни увреждания и са обозначени според изискванията на тази наредба с карта за паркиране, издадена на името на обслужваното лице.

9.„Район“ е част от „Синя зона“, която обхваща една или повече Зони за платено паркиране.

 

Стар текст:

§ 1. По смисъла на тази наредба:

            3. „МПС, превозващи хора с увреждания” са МПС, които към момента, при и по време на паркирането обслужват персонално лицето-инвалид и са обозначени според изискванията на тази наредба с карта за паркиране, издадена на името на обслужваното лице.

 

§ 39. В преходни и заключителни разпоредби на Наредбата се създават:

 

§ 3а. В чл. 57а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич се правят следните изменения и допълнения:

   (1) Общински съвет определя следните цени на услуги в обхвата на „Синя зона” за ползване на терени - улици, площади и паркинги - общинска  собственост, на които е въведен режим за платено паркиране:

1. За платено кратковременно паркиране от:     

               1.1 Леки автомобили - 1,20 лева на час;

               1.2 Лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа - 2,40 лева на час.

2. За ползване на карта за платено паркиране в режим “СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ”  - 90,00 лева за месец/ бр.

3. (изм. и доп. с решение №34-4/29.05.2018 г.) За ползване на карта за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес е 20 % от стойността на определената цена по т. 2.

4. (нова) За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ“ – 100,00 лева.

5. (нова) За месечно ползване на режим на паркиране на МПС „МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН  - 60,00 лева.

6. (нова) За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС „СИНЯ ЗОНА“ – 1 100,00 лева.

7. (нова) За годишен абонамент за ползване на режим на паркиране на МПС „АБОНАМЕНТ ЗА РАЙОН В СИНЯ ЗОНА”  - 660,00 лева.

8. (нова) За годишен абонамент  в режим “СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ”  - 990,00 лева.

9. (нова) За годишен абонамент за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес – 198,00 лева.

10. (изм. и доп. с решение №34-4/29.05.2018 г.) За отблокиране на принудително задържано МПС чрез използването на техническо средство (скоба) – 20,00 лева.

11. (изм. и доп. с решение №34-4/29.05.2018 г.) За освобождаване на принудително преместено поради неправилно паркиране превозно средство – 50,00 лева, а когато преместването се преустанови на място  - 50,00 лева.

12.  За ползване на карта в режим на платен абонамент извън „Синя зона” – 30,00 лева.

13. (нова - решение №34-4/29.05.2018 г.) За престой на паркинг на принудително отстранени МПС – по 1,20  лева за всеки час престой.

 (2) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Паркинги и пазари” и се внасят ежедневно в приход на общинския бюджет.

 

Стар текст:

Чл. 57а. (нов – реш. № 18-1 от 28.03.2017 г.) (1) Общински съвет определя следните цени на услуги в обхвата на „Синя зона”:

        1. За ползване на терени - улици, площади и паркинги - общинска  собственост, където е въведен режим за платено паркиране:

        1. За платено кратковременно паркиране от:         

        1.1 Леки автомобили - 1,00 лева на час

        1.2 Лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и на микробуси с до 12 пътникоместа - 2,00 лева на час

        2. За ползване на карта за платено паркиране в режим “Служебен абонамент”  - 60,00 лева за месец/ бр.

        3. (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) За ползване на карта за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес е 20 % от стойността на определената цена по ал.2.

       4. (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) За отблокиране на принудително задържано МПС чрез използването на техническо средство (скоба) – 20,00 лева.

       5. (изм. и доп. с решение № 34-4/29.05.2018 г.) За освобождаване на принудително преместено поради неправилно паркиране превозно средство - 50,00 лева, а когато преместването се преустанови на място - 50,00 лева.

       6.  За ползване на карта в режим на платен абонамент извън „Синя зона” – 30.00 лева.

       7. (нова - решение № 34-4/29.05.2018 г.) За престой на паркинг на принудително отстранени МПС – по 1 (един) лев за всеки час престой.

         (2) (изм. с решение № 18-6 от 23.02.2021 г.) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Паркинги и пазари” и се внасят ежедневно в приход на общинския бюджет.

§ 4а. Всички пропуски и карти, издадени по Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич важат до изтичане на срока, за който са издадени.

§ 5а. Кметът на Община град Добрич изготвя и издава предвидените в настоящата наредба заповеди в срок: Към датата на въвеждане на Системата за централизирано управление на „Синя зона” 2022 година.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич е приета с Решение №……………….. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила при въвеждане на Системата за централизирано управление на „Синя зона” 2022.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

ВНОСИТЕЛ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Публикувано на 21.01.2022 г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре