Обявление № 70-00-2547/11.01.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-2547

град  Добрич 11.01.2022г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП-ПР) за УПИ  LVIII-за „ПСД“ кв.8 ПЗ “Север“ гр. Добрич  с изменението се обособяват два нови УПИ  за ПИ 72624.610.632 и общ УПИ за ПИ 72624.610.633,72624.610.634 и 72624.610.636 като отреждането и за двата бъде за „ПСД“

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

          

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

публикувано на 17.01.2022г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.72° C разкъсана облачност
Нагоре