Обявление № 94Д-00-839/10.01.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

94Д-00-839

град  Добрич 10.01.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 28 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.533  в местност „Гаази баба“, землище на гр. Добрич, за промяна предназначението „за Жилищно строителство“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 28/07.01.2022г.

ПУП-ПЗ

публикувано на 11.01.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.49° C предимно облачно
Нагоре