Обявление № 94-00-690/04.01.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-690

град  Добрич 04.01.2022 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1963 от 20.12.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.641-урбанизирана реритория  в местност „Гаази баба“, землище на гр. Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед 1963 от 20.12.2021г.

ПУП-ПЗ

публикувано на 04.01.2022г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.58° C разкъсана облачност
Нагоре