Съобщение № 24/20.12.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 24/20.12.2021г.

 

            До заинтересованото лице

 

            Уведомяваме Ви, че за обект: „Осем броя антипаркинг елементи и пет броя колчета“, находящи се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII, кв 47 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, отреден за озеленяване, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 72624.623.1136 по Кадастралната карта /КК/ на град Добрич е съставен Констативен акт № 21 от 17.12.2021г. на основание чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

            Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Община град Добрич, Дирекция УТСК, стая 318.

            Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 20.12.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

20.12.2021 г.

Град Добрич

 

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C интензивен дъжд
Нагоре