Съобщение № 23/20.12.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 23/20.12.2021г.

 

            До заинтересованото лице,

           Уведомяваме Ви, че за обект: „Три броя антипаркинг елементи и два броя колчета“, находящи се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII, кв 47 по ПУП – ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, отреден за ЖС и общ. обслужване, представляващ поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 72624.623.339 по Кадастралната карта /КК/ на град Добрич е съставен Констативен акт № 20 от 17.12.2021г. на основание чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

            Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Община град Добрич, Дирекция УТСК, стая 318.

            Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 20.12.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

20.12.2021 г

Град Добрич                                                                      

 

 

                                              

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
7.05° C предимно ясно
Нагоре