Обявление № 94Д-00-862/08.12.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Д-00-862

град  Добрич 08.12.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1869 от 08.12.2021 г. на Кмета на Община гр. Добрич е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XIX–127 и УПИ III-127, кв. 952, ЖК “Рилци“ град Добрич за обединяване в един нов УПИ с отреждане „за ОДО“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд град Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 1869_2021г.

изменение на ПУП-ПРЗ

публикувано на 08.12.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре