Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Общественото обсъждане се обявява за срок от 06.12.2021г. до 12:00 часа на 20.12.2021г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

ПРОЕКТ!

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

            Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета от Общински съвет град Добрич с Решение № 4-10 от 30.01.2008 г., доп. с Решение № 9-12 от 27.05.2008 г., изм. и доп. с Решение № 11-23 от 29.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 12-3 от 16.09.2008 г., изм. и доп. с Решение № 14-2 от 28.10.2008 г., доп. с Решение № 17-19 от 27.01.2009 г., изм. с Решение № 36-7 от 30.07.2010 г., изм. с Решение № 46-1 от 31.05.2011 г., изм. с Решение № 3-2 от 20.12.2011 г., изм. с Решение № 4-16 от 31.01.2012 г., изм. с Решение № 14-3 от 27.11.2012 г., изм. и доп. с Решение № 11-7 от 20.09.2016 г., доп. с Решение № 24-4 от 19.09.2017 г., изм. и доп. с Решение № 36-3 от 31.07.2018 г.

С нея се определя реда за управление, придобиване и разпореждане с общинска собственост и конкретните правомощия на Кмета на Община град Добрич. С Приложение №3 са определени и „Правила за определяне на реда, по който спортни обекти и съоръжения, общинска собственост - да се използват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на територията на община град Добрич“.

 

 1. Причини, които налагат приемане на Наредбата са следните:

С Решение № 25-5 от заседание на Общински съвет гр. Добрич, което се проведе на 21 септември 2021г., бе прекратен Договорът за предоставяне на концесия на СК „Русалка“ в гр. Добрич с концесионера «Би Ей Тур» ООД. На концесионерът бе дадена възможност в едномесечен срок от връчване на решението на Общински съвет, да заплати задълженията си по концесионния договор, както и неустойките по забавените концесионни плащания. В едномесечен срок от връчване на решението на Общински съвет, концесионерът не изпълни задълженията си и договорът за концесия е прекратен, считано от 11.11.2021г.

На основание чл. 153, ал. 1 от Закона за концесиите, концесионерът е длъжен да предаде обекта на концесия, който е публична общинска собственост, ведно с приращенията и подобренията, които са извършени в имота. Съгласно разпоредбите на чл. 153, ал. 5, т. 2 от Закона за концесиите, обектът – публична общинска собственост преминава в управление на Кмета на общината.

Със Заповед №1840/06.12.2021г. на Кмета на Община Добрич се предоставя за безвъзмездно управление на ОП „Спортни имоти“, имот – публична общинска собственост, а именно Спортен комплекс „Русалка“ представляващ:

 • Блок А – Масивна четириетажна сграда, състояща се от плувен басейн с трибуна; помещения за филтърно, котелно, съблекални, медицински кабинети; тренировъчни стаи; сауна; лаборатории и кафе със ЗП 1370,00 кв. м.;

 

 • Блок Б – Масивна двуетажна сграда, състояща се от боксова зала, медицински кабинети и съблекални със ЗП 413,00 кв. м;

 

 • Блок В – Масивна четириетажна сграда, състояща се от зали за художествена гимнастика и борба, съблекални, треньорски стаи, кино зали, гимнастически стаи, музей, лекарски кабинети, кафе, зала за гости, фоайета и машинно отделение със ЗП 2141,00 кв.м.
 • Застроено и незастроено дворно място, представляващо парцел III в кв.1 по плана на Градски парк „Свети Георги“ с площ 15610,00 кв. м.

За да не се прекъсва спортната дейност в комплекса е необходимо същият да продължи да функционира и гражданите на град Добрич, да могат да продължат да спортуват в него. Необходимо е да се организира стопанисването на комплекса и той да продължи дейността си до отдаването му под наем или на концесия на следващи наематели или концесионери.  

С цел добро стопанисване на Спортен комплекс „Русалка“, следва да бъдат предвидени:

 • Нова цена в Приложение № 2  към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за определяне на часова ставка лв./час, заплащана от лица, извън посочените в чл. 103, ал.1, като в  конкретният случай  в раздел I се добавя т. 3  СК „Русалка” – Универсална зала – без отопление – 28,73 без ДДС лв./час. 

Настоящата стойност е определена съгласно Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, в сила от 01.01.2013 г., приета с ПМС № 1 от 05.01.2012 г., обн. ДВ. бр.4 от 13.01.2012 г. Цената от 28,73 без ДДС лв./час е изчислена по формула съгласно Приложение №1.

 • Актуализирани правила за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения, общинска собственост се използват за нуждите за физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на територията на Община град Добрич в частта от  Раздел III от  Приложение №3.

С оглед на гореизложеното е безспорно , че в изложената фактическа обстановка  е налице изключителен случай и е необходимо да се приложи чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.

В съответствие с разпоредбите на закона и настоящите правила, имотите със спортно предназначение – общинска собственост се управляват в интерес на населението на Община град Добрич.

Експлоатацията на този вид обект следва да бъде уредено в настоящата Наредба

 

 1. Цели, които се поставят с приемане на Наредбата:

Целта на настоящото изменение е уреждане на начина на експлоатация на този вид обекти. Постигане на непрекъсваемост на спортната дейност на гражданите и лицата, които ползват спортен комплекс „Русалка“ в гр. Добрич. Съответствие на общинската наредба с нормите на действащото законодателство.

 

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

            За прилагането на новите текстове от наредбата не са необходими допълнителни финансови средства на Община град Добрич.

 

 1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Регламент ЕО № 1082/2006г. на Европейския парламент и Европейската харта за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя и предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

            На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg. Срок за приемане на предложения от 06.12.2021г. до 12:00 часа на 20.12.2021г.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД – 01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и установеният режим на работа в Общинска администрация, Ви уведомяваме, че постъпилите становища и предложения ще бъдат обсъдени от вносителя на 20.12.2021 г. в 14:00 часа без участието на външни лица.

       Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

                                                                                                                        ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 78 и чл. 79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

§1. Създава се нова точка 8 от Раздел I на Приложение № 3 със следния текст:

 

Т.8. Спортен комплекс „Русалка“, състоящ се от:

 • Блок А – Масивна четириетажна сграда, състояща се от плувен басейн с трибуна; помещения за филтърно, котелно, съблекални, медицински кабинети; тренировъчни стаи; сауна; лаборатории и кафе със ЗП 1370,00 кв. м.;
 • Блок Б – Масивна двуетажна сграда, състояща се от боксова зала, медицински кабинети и съблекални със ЗП 413,00 кв. м;
 • Блок В – Масивна четириетажна сграда, състояща се от зали за художествена гимнастика и борба, съблекални, треньорски стаи, кино зали, гимнастически стаи, музей, лекарски кабинети, кафе, зала за гости, фоайета и машинно отделение със ЗП 2141,00 кв. м.

Застроено и незастроено дворно място, представляващо парцел III в кв.1 по плана на Градски парк „Свети Георги“ с площ 15610,00 кв. м. Спортен комплекс „Русалка“ е актуван с АОС № 1042/02.07.1999 г.

 

 1.   Раздел III. Т. 1 придобива следния текст:

 

Спортни обекти - общинска собственост, могат да се предоставят безвъзмездно, без търг, за срок до 3 години, на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, институции в системата на предучилищното и училищното образование, Ученическа спортна школа и на юридически лица на бюджетна издръжка.

 

 1.   Раздел III. Т.2  придобива следния текст:

 

Кандидатите за безвъзмездно използване на спортни обекти следва да отговарят на изискванията, предвидени в чл. 24, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, както и на следните изисквания:

1. да нямат просрочени финансови задължения към Община град Добрич;

2. да са изпълнили задълженията си към Община град Добрич по предходно финансиране или подпомагане и/или по договори свързани със спортни обекти - общинска собственост, включително и задължението за осигуряване на свободен достъп до спортните обекти;

3. седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на територията на Община град Добрич;

4. състезателите на спортния клуб по съответния спорт, с изключение на националните състезатели, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на Община град Добрич;

5. да не представляват свързани лица по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби към Закона за физическото възпитание и спорта.

При деклариран интерес от страна на спортни клубове, включени в регистъра на Община град Добрич, да ползват спортните имоти на основание заявен и утвърден часови график във връзка с упражнявания от тях вид спорт, като подлежат на плащане консумативи във връзка с потребяване на ел. енергия, вода, газ и други. Кмета на Община град Добрич, сключва договор за безвъзмездно ползване за .

 

§4.  Отпада Приложение: Примерен образец на Договор за безвъзмездно ползване на общински спортни обекти.

 

§5. Изменя Приложение № 2  към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за определяне на часова ставка лв./час, заплащана от лица, извън посочените в чл. 103, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, като се създава т. 3 към І. със следния текст:

 

№ по ред

Наименование на обекта

Заплащане

лв. без ДДС/ час

І.

Закрити спортни обекти

 

3.

СК „Русалка” – Универсална зала – без отопление

28.73

 

§6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета с Решение ……………… на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от ………...

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Публикувано на 6.12.2021 г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре