Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ в Разделите „Структура на общинското предприятие“ и „Поименно разписание на длъжностите“ на предприятието (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Поименно разписание на длъжностите“)

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ в Разделите „Структура на общинското предприятие“ и „Поименно разписание на длъжностите“ на предприятието (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Поименно разписание на длъжностите“) от 6.12.2021 г. до 20.12.2021 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  ДОБРИЧ

 

     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  от

Йордан Тошков Йорданов,

Кмет на Община град Добрич

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ в Разделите „Структура на общинското предприятие“ и „Поименно разписание на длъжностите“ на предприятието (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Поименно разписание на длъжностите“)

 

 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

     Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ е приет с Решение № 27 - 3 от 27.10.2009 г. на Общински съвет град Добрич. Същият е приет в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и е влязъл в законна сила от 01.01.2010 година. Предметът на дейност на ОП “Спортни имоти” е :

1. Поддръжка, ремонт и експлоатация на спортно – материалната база;

2. Материално–техническо обезпечаване на общинската спортна програма, учебно – тренировъчната дейност на спортните клубове и външни прояви;

3. Организиране и провеждане на спортни мероприятия;

4. Събиране на дължимите наеми и такси за ползване на спортни имоти и  съоръжения;

5. Осигуряване на оптимална заетост на спортно – материалната база с цел ефективното й управление.

 

  1. Причини и мотиви за приемане на настоящия Правилник са следните:

 

       С Решение № 25-5 от заседание на Общински съвет гр. Добрич, което се проведе на 21 септември 2021г., бе прекратен Договорът за предоставяне на концесия на СК «Русалка» в гр. Добрич с концесионера «Би Ей Тур» ООД. В едномесечен срок от връчване на решението на Общински съвет, концесионерът не изпълни задълженията си и договорът за концесия от 11.11.2021г. е прекратен. След приемането на СК „Русалка“, Община град Добрич следва да организира стопанисването му от ОП „Спортни имоти“, за да може закритият плувен басейн и спортните зали да предоставят възможност на гражданите на общината да спортуват.

    За да се осъществява ефективно стопанисването и поддръжката на комплекса е необходимо да се назначат нови хора в ОП „Спортни имоти“ и да се актуализира Правилникът за дейността на предприятието в частта на Приложение А и Приложение Б.

    Директорът на ОП „Спортни имоти“ предлага в Приложение А от правилника да бъдат добавени нови длъжности – огняр, спасител и касиер.

   В Приложение Б от правилника да бъде завишена числеността на персонала с 14 бройки както следва:

   Организатор на труда – 1 бройка;

   Спасители – 4 броя;

   Огняри – 2 броя;

   Касиери – 2 броя;

   РПСС – 5 броя.

     2.Цели и очаквани резултати от приемане на настоящия Правилник:

     Да се постигне по – доброто стопанисване на СК „Русалка“. Подобряване на качеството на експлоатация на спортните имоти от клубовете и гражданите на гр. Добрич. Постигане на по – качествени общински услуги и по-ефективно управление на дейностите;

     Да се постигне съответствие между утвърдения от Общински съвет град Добрич числен състав на персонала и действащите длъжностно и поименно щатни разписания, което пряко рефлектира и в съставянето на годишния бюджет на предприятието.

 

      3.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      За прилагането на новите текстове от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“, ще са необходими още около 17 000.00 лева на месец.

       4.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

     Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закон за общинската собственост) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

     На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, проектът за изменение на  Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ е публикуван на интернет- страницата на Община град Добрич, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и съответно да направят писмени предложения и да изразят становища в 14-дневен срок от публикуване на настоящия документ.

       Срокът за приемане на предложения и становища по проекта е 14 дни. В случая са налице „изключителни случаи“, тъй като е налице необходимост от непрекъсваемост на услугите, които се предоставят от СК „Русалка“ и с оглед спазване на предварително изготвените и приети графици на тренировки и спортни състезания на гражданите и гостите на Община гр. Добрич.

       Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ както следва:

§1.  Изменя и допълва Приложение А от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“, съгласно Приложение А.

 

§2.  Изменя и допълва Приложение Б от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“, съгласно Приложение Б.

           §3. В преходните и заключителни разпоредби на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ се създава §1 със следния текст:

           §1. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ е приет с Решение №…………..г. и влиза в сила от ……………….г..

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 

Публикувано на 6.12.2021 г.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре